GroenLinks Oosterhout

Bijeenhoudersgilde Oosterhout krijgt Groene Lintje

Er was een groot aantal mensen naar Café de Beurs getogen om dit heuglijke gebeuren van dichtbij mee te maken. De ORTS heeft opnames gemaakt die te zien zijn op de kabelkrant.Marcel Elshout sprak met veel verve over de bijenwereld. Het Bijenhoudersgilde Oosterhout bestaat al sinds 1670. Hij vertelde: “Mensen moeten zich bewust worden, dat de natuur ons leefmilieu is. Eerst begrijpen en dan volgt de communicatie en het daarnaar te handelen gaat dan vanzelf. De laatste jaren wordt op hoog niveau veel van deze evolutionaire natuurlijke kennis in planten en dieren ontrafeld en veel kan direct toegepast worden in onze menselijke wereld.”Voor Oosterhout pleit Marcel voor meer gevarieerd groen, natuurinclusieve stadsarchitectuur, een weldoordacht ecologisch verantwoord maaibeheer en maaibeleid.Voor het politieke veld had Marcel de volgende boodschap. Hij vergeleek de bijendans met de gemeenteraadsleden hoe zij ook naar elkaar, naar B en W en terug, naar ambtenaren en terug en vice versa, de juiste kennis het meest efficiënt over kunnen brengen.Op deze avond waren ook eerdere Groene Lintjesdragers aanwezig, te weten: John Sips van Natuurmonumenten landgoed Oosterheide en Conny van der Schriek van de Zorgboerderij uit Den Hout. Wij hebben dit als GroenLinks Oosterhout zeer gewaardeerd. Na het officiële gedeelte  ging de avond verder in een ontspannen en altijd weer gezellige GroenLinks sfeer.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden groene lintje zondag, 27 januari, 2019

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Earth Hour

Het Wereld Natuur Fonds wil als initiatiefnemer aandacht vragen voor vermindering van CO2-uitstoot. Een doel dat we in Oosterhout ook nastreven. Daarom gaan in Nederland ook al veel bekende gebouwen al eens een uurtje ‘op zwart’. In Oosterhout zouden we dit bijvoorbeeld kunnen doen met de Sint Jansbasiliek.

1. Is het college bereid om mee te doen aan Earth Hour op zaterdag 30 maart en ook inde komende jaren?
a. Zo ja, welke landmarks gaat u gebruiken om een uur lang aandacht te vragen voor de aarde en het klimaat?
b. Zo nee, waarom niet?

2. Ziet het college andere concrete mogelijkheden om op een eenvoudige en laagdrempelige wijze aandacht te vragen voor CO2-reductie?
a. Zo ja, welke?
i. Wanneer gaat het college deze inzetten?
b. Zo nee, waarom niet?

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden earth hour vrijdag, 25 januari, 2019

Inbreng GroenLinks Oosterhout raadsvergadering 23 januari 2019

Voorkeursrecht Lievenshove (Van der Pluijm)

Toen eind augustus vorig jaar bekend werd dat Juzt Lievenshove zou verdwijnen uit Oosterhout, gebeurden er twee dingen in de Oosterhoutse samenleving. Na de eerste verbazing over de reden van sluiten en twijfels over de dienstverlening op het terrein, vroegen veel mensen zich al snel af wat er dan met het terrein zou moeten gaan gebeuren. Als Juzt daar vertrekt, is er immers behoorlijk wat ruimte over.

De vier dingen die het vaakst genoemd werden? Wonen, verkeer, recreatie en natuur. Het is voor de fractie van GroenLinks dan ook logisch dat dit de vier bestemmingen zijn waar het college zich op wil richten nadat het voorkeusrecht is gevestigd. Maar voorzitter, dat wil niet zeggen dat GroenLinks het college carte blanche wil geven om het gebied in te richten.

Onze fractie vraagt nadrukkelijk aan het college om de plannen voor het terrein van Lievenshove te maken samen met alle belanghebbenden. Omwonenden moeten een stem krijgen in de plannen en we verwachten dat de gemeenteraad op de hoogte gehouden wordt en kans krijgt op inspraak over de juiste invulling van het terrein. Tot slot is het voor de fractie van GroenLinks logisch als ook eventuele overblijvende gebruikers van het terrein, zoals het Warandecollege, mee mogen praten.

In de motie die we samen met de PvdA indienen, vragen we in ieder geval om de gemeenteraad te betrekken. De andere partijen, zouden in het kader van inwonersparticipatie natuurlijk standaard meegenomen moeten worden in de plannen. We willen het college daarnaast concreet vragen om in gesprek te gaan met de heer en mevrouw Benoist, indieners van een zienswijze, die een kleinschalige woonzorgvoorziening op het terrein willen vestigen. Want het zou zo mooi zijn, dat een deel van het terrein voor een kwetsbare groep mensen hergebruikt kan worden. Voorzitter, wij hopen hierover een toezegging te ontvangen van het college.

Een van de bestemmingen die het college voor het plan ziet is verkeer. Voorzitter, de fractie van GroenLinks hoopt van harte dat we het hier niet hebben over voorbereidingen voor een westelijke rondweg. Of een bypass van de Bredaseweg die deels door de Vrachelse Heide loopt. GroenLinks ziet wél mogelijkheden in een verbinding tussen de Lage Molenpolderweg en de Bredaseweg die eventueel deels over het terrein loopt. Wél is onze fractie benieuwd of dit verkeerstechnisch iets oplevert.

Voorzitter, het tweede punt dat we willen bespreken is woningbouw. Al vanaf het vroegste moment dat bekend werd dat het terrein van Lievenshove beschikbaar kwam, horen wij in onze achterban hetzelfde geluid. “Het zullen wel een paar dure villa’s worden”, een stelling die we ook in de Oosterhoutse samenleving vaak terug horen komen. GroenLinks snapt deze gedachte volledig, gezien de ligging van het terrein maar óók als we letten op de geschiedenis in Oosterhout. Wat de fractie van GroenLinks betreft, is het echter vanzelfsprekend dat we een groot deel van het terrein gaan gebruiken voor sociale  huurwoningen.

Voorzitter, GroenLinks heeft het hier al vaker over gehad: de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Oosterhout is meer dan 8 jaar. Dat betekent dat er geen gezonde balans is tussen vraag- en aanbod van betaalbare huurwoningen. Om deze balans te herstellen, moeten er dus als de wiedeweerga meer betaalbare huurhuizen komen in Oosterhout. Op gemeentelijke grond is dit het eenvoudigst te realiseren: er hoeft niet onderhandeld te worden met projectontwikkelaars.

Omdat het GroenLinks menens is met het uitbreiden van de sociale woningbouw in Oosterhout én omdat onze fractie meent dat we in dit geval zo vroeg mogelijk een kader mee moeten geven, dienen wij samen met de PvdA een motie in. Hierin vragen wij het college om ervoor te zorgen dat er in alle plannen wordt uitgegaan van minimaal 50 procent sociale huurwoningen. Indien er gekozen wordt om het terrein, of een deel daarvan, in te zetten voor woningbouw. We kunnen dit als gemeente eenvoudigweg niet aan de markt overlaten en zullen moeten sturen. Op deze grond kan dat eenvoudig en bovendien kunnen we nu op een vroeg moment richting geven.

Vuurwerk (Boers)

Ik heb een aantal goede vrienden en wij hebben het plan opgevat om u en alle Oosterhouters een bijzonder evenement aan te bieden. Wij moeten ons plan nog een beetje uitwerken, maar wij beloven u: het wordt fantastisch. Het mooie eraan, voor u, is dat wij alle kosten van de organisatie op ons zullen nemen. Tijdens ons evenement zullen wel wat gemeentelijke eigendommen sneuvelen, her en der worden wat parkeermeters en afvalbakken opgeblazen en worden er wat speeltoestellen van een enkel kinderspeeltuintje vernield. En we kunnen een brandje of wat persoonlijk letsel van de bezoekers van het evenement niet uitsluiten. Sterker nog, er bestaat een redelijke kans op wat excessen of ongevalletjes. Maar maakt u zich geen zorgen, voorzitter, want wij zullen tijdig de Spoedeisende Hulp van ons eigen Amphiaziekenhuis vragen hun personele bezetting tijdens ons evenement op volle sterkte te hebben. Het enige wat wij van uw gemeentebestuur vragen is of u op voorhand bereid bent u garant te stellen voor de aangerichte schade. Eerdere ervaringen bij soortgelijke evenementen hebben ons geleerd dat het bedrag van de door u te herstellen schade bijna nooit meer beloopt dan zo’n 30 tot 50 duizend Euro. Ik zou graag van u zo spoedig mogelijk de vergunning voor ons en uw evenement ontvangen.

Voorzitter, met deze kleine inleiding lijk ik wel cynisch, of beter: ik ben het. De trieste realiteit is immers niet of weinig anders.

Wij vinden het als lokaal bestuur tot dusverre prima dat we jaarlijks voor gemiddeld 30.000 Euro schade moeten herstellen en preventieve maatregelen moeten nemen (uitschieters zoals 48.000 in 2013 zitten er ook bij).

Wij vinden het prima dat veel mensen en dieren angstig zijn voor vuurwerk en er overlast van ervaren.

Wij staan erbij en kijken er naar hoe we gezamenlijk 3 miljoen kilo afval op straat deponeren. Ik zal u de cijfers van de veroorzaakte fijnstof en zware metalen in het milieu besparen. Of van veroorzaakt lichamelijk letsel, in meeste gevallen bij toeschouwers! Ze zijn alarmerend.

Niet vreemd ook, voorzitter, dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid na in 2017 al kritiek te hebben gehad op het kabinet, nu zelfs 28 november via de media liet weten dat het kabinet de bevolking in gevaar brengt door geen vuurwerkverbod in te voeren.

Voorzitter, PvdA en GroenLinks willen het gezicht er niet meer vanaf wenden, want er moet tenminste íets gebeuren, we vinden dat we als gemeenteraad tenminste een signaal afgeven dat het op deze schaal en in deze steeds hevigere vorm niet meer acceptabel is.

Ook al lijken na de zwartepietendiscussie nog maar weinig politieke partijen bereid om nóg een gevoelige traditie-discussie aan te gaan. Maar voorzitter, het kan niet meer zo zijn dat de vrijheid van het individu om vuurwerk te mogen afsteken in toenemende mate ten koste gaat van een meerderheid. En dat er die meerderheid is, laten landelijke cijfers zien en BndeStem geeft diezelfde indicatie voor de Oosterhoutse inwoners.

Voorzitter, en wij vragen de raad nu niet eens om een totaal vuurwerkverbod, simpel omdat we wanneer wij een motie indienen die graag ondersteund zien door zoveel mogelijk partijen en hun raadsleden. Omdat we op voorhand vermoedden dat er onvoldoende draagvlak zou zijn voor een totaal vuurwerkverbod stellen we nu slechts voor om te komen tot een aantal vuurwerkvrije zones en die mogelijk het jaar daarop nog uit te breiden. En daarbij tevens te onderzoeken of een centrale door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow niet in beeld moet komen. That’s all.

En we realiseren ons terdege dat handhaving van een dergelijk zoneverbod niet altijd, althans zeker niet op elk gewenst moment, zal kunnen. De waarnemend burgemeester van Geertruidenberg, Jan Luteijn, zo lazen we afgelopen week, zal echter daadwerkelijk gaan handhaven, zo kondigde hij aan.

Ik doe een dringende oproep aan mijn collega-raadsleden om deze motie te ondersteunen. We kunnen en mogen niet langer werkeloos toekijken. Laat ons ons alsjeblieft aansluiten bij de 60 gemeenten die inmiddels vuurwerkvrije zones kennen.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden GroenLinks woensdag, 23 januari, 2019

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over verkeerslichten

De eerste vragen gaan over het kruispunt Abdis van Thornstraat/Veerseweg/Leijsenhoek. Ongeveer een maand geleden is hier een vrouw zwaargewond geraakt doordat zij werd aangereden door een automobilist.
1. Klopt het dat het hier gaat om een aanrijding tussen een rechts afslaande automobilist die vertrok van de Veerseweg en een voetganger die de Abdis van Thornstraat overstak?
a. Waarom krijgen deze conflicterende richtingen gelijktijdig groen?

2. Is het u bekend dat de bewoners van de Veerseweg al meerdere keren de gemeente hebben verzocht de verkeerslichtenregeling aan te passen?
a. Klopt het dat het standpunt op van de gemeente deze locatie is dat de doorstroming hier belangrijker is dan de veiligheid?
i. Geldt dit in het algemeen als standpunt van het college?

Wij hebben deze kruising geobserveerd en daarbij is het volgende opgevallen: een automobilist komend uit de Veerseweg die rechtsaf wil slaan heeft goed zicht op het eventuele groen van het voetgangerslicht. Tegelijkertijd is er totaal geen zicht op de voetganger die daar wil oversteken. Dit zicht wordt volledig weggenomen door een coniferenhaag op de hoek van de straat. Kortom: een onveilige situatie.

3. Bent u het met GroenLinks eens dat het zicht van rechts afslaande automobilisten op overstekende voetgangers onvoldoende is?
a. Zo ja, kunt u dan als college verzoeken of een aanwijzing geven om deze haag gedeeltelijk te laten verwijderen?
b. Zo nee, waarom niet?
4. Bent u met ons van mening dat deze aanpak urgentie heeft?

Bij meerdere observaties op deze kruising is het een fractieondersteuner van GroenLinks opgevallen dat er kleine foutjes in de regeling zitten. Regelmatig ‘hapert’ de regeling en ontstaat er een wachttijd van circa 15 seconden voor alle richtingen. Vaak, maar niet altijd gebeurt dit na het passeren van een bus. De hoofdrichting Abdis van Thornstraat krijgt voor de doorstroming extra lang groen, zo lang dat er ‘gaten’ ontstaan. Dit is niet efficiënt.
5. Kunt u deze regeling laten nakijken op fouten en efficiëntie?

Het tweede deel gaat over de fiets- en voetgangersoversteek op het kruispunt Effentweg-Burgemeester Elkhuizenlaan. Deze kent een opvallende verkeerslichtenregeling waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Aan de hand van enkele voorbeelden, stellen wij vragen aan u.
Voorbeeld 1: Als een fietser op de Effentweg zich via lus in de weg aanmeldt dan moet er stevig worden doorgetrapt om het groene licht te halen. Mensen die niet zo hard kunnen fietsen, halen dit niet. In de situatie van een groep langzaam rijdende, pratende leerlingen van het Effent al helemaal niet. Met een regelmatige directe confrontatie auto – laatste leerling in de groep.

6. Is het college bekend met deze situatie?
a. Is het college van mening dat de groentijd in deze situatie langer zou moeten duren, zodat fietsers eenvoudig kunnen oversteken? Ook in het geval van groepen leerlingen.
i. Zo ja, wanneer gaat u dit implementeren?
ii. Zo nee, waarom niet?
b. Kan het college uitleggen waarom er in eerste instantie gekozen is voor een korte groentijd bij fietsverkeer dat zich aanmeldt via de lus?

Voorbeeld 2: Een fietser die de oversteek wil maken van west naar oost moet stoppen voor het rode licht en rijdende auto’s op de Elkhuizenlaan. In de huidige regeling komt het dan voor dat een auto richting de Kruidenlaan moet stoppen voor een rood licht. Een natuurlijke reactie is om dan te gaan oversteken. De auto krijg echter na een zeer korte stop weer groen, waardoor een confrontatie ontstaat. Hetzelfde doet zich voor bij lijnbussen.

7. Is het college bekend met deze situatie?
a. Kan het college uitleggen waarom gekozen is voor een regeling waarbij het doorgaand autoverkeer toch een korte roodtijd krijgt?
b. Is het college van mening dat deze situatie veranderd moet worden om de verkeersveiligheid te garanderen?
i. Zo ja, wanneer gaat u dit implementeren?
ii. Zo nee, waarom niet?

Voorbeeld 3: De huidige regeling kent geen volggroen. Dit betekent dat een fietser die de oversteek oost-west wil maken wel groen krijgt zodra die wordt geregistreerd, maar een fietser aan overzijde krijgt geen groen als men zich niet al heeft gemeld. Een natuurlijke reactie is om door te rijden omdat de andere kant ook groen krijgt. In de praktijk betekent dit echter dat de fietser te maken krijgt met oprijdende auto’s richting het verkeerslicht op de kruising met de Kruidenlaan.

8. Is het college bekend met deze situatie?
a. Volggroen is gebruikelijk bij een dergelijke regeling met kwetsbaar verkeer. Kan het college uitleggen waarom hier niet voor gekozen is?
b. Is het college van mening dat deze situatie veranderd moet worden om de verkeersveiligheid te garanderen?
i. Zo ja, wanneer gaat u dit implementeren?
ii. Zo nee, waarom niet?

Tot slot nog twee algemene vragen over deze regeling:
9. Komen er klachten binnen over deze verkeerslichten en zo ja, hoeveel zijn dit er dan?
10. Zijn de verkeerslichten in goede staat van onderhoud en functioneren en vindt er een regelmatige controle plaats?

Categorie  nieuws 3. Uhro van der Pluijm Mensen  3. Uhro van der Pluijm GroenLinks verkeer schriftelijke vragen dinsdag, 22 januari, 2019

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over vestiging Aldi

U zult wellicht begrijpen dat wij hieruit de conclusie trekken dat er een vestiging van ALDI zal komen in het voormalige pand van Boerenbond. Uit het artikel “Onrust over ALDI aan Zandheuvel” blijkt dat bewoners dezelfde conclusie hebben getrokken. Zij maken zich zorgen om onder meer het verkeer. Zo zouden er te weinig parkeerplaatsen aanwezig zijn.

1. Kan het college bevestigen dan wel ontkennen dat ALDI plannen heeft om een filiaal te vestigen aan de Zandheuvel 95?

Hoewel het bestemmingsplan van het perceel niet verandert, zal deze wel anders gebruikt worden. Dat uit zich in de parkeernorm. Voor een tuincentrum als Boerenbond is dit vastgesteld op 2,7 parkeerplaatsen per 100 meter vo, voor een supermarkt gaat het om 4 plaatsen per 100 meter vo. De grootte van het pand is ongeveer 1200 vierkante meter en er zijn op het eigen terrein zo’n 36 parkeerplaatsen beschikbaar. Voldoende volgens de norm van een tuincentrum, maar te weinig voor een supermarkt.

2. Is het college het met GroenLinks eens dat het aantal beschikbare parkeerplaatsen op het eigen terrein niet voldoet?
a. Zo nee, waarom niet?
3. Ziet het college mogelijkheden voor ALDI om de benodigde extra parkeerplaatsen te realiseren op het eigen terrein van Zandheuvel 95?
4. Is het college het met GroenLinks eens dat een gebrek aan parkeerplaatsen op eigen terrein zal gaan zorgen voor parkeeroverlast in de nabijgelegen Heilige Driehoek?
5. Een discountsupermarkt trekt relatief veel autoverkeer aan, hoe kijkt het college aan tegen de verwachte uitbreiding van het aantal verkeersbewegingen op deze, toch al drukke, locatie?
6. Is er sprake van een eventuele uitbreiding van het aantal vierkante meters bvo op deze locatie?
a. Zo ja, is al duidelijk om hoeveel vierkante meters dit gaat? Bent u het in dat geval met GroenLinks eens dat de parkeerdruk hierdoor nóg verder toe zal nemen?

Het detailhandelsbeleid van de gemeente Oosterhout heeft als doel om winkels te clusteren in met name het centrum. Door de vestiging van een supermarkt aan de Zandheuvel versnippert het winkelaanbod juist verder. Het had volgens de fractie van GroenLinks voor de hand gelegen als er in overleg met de eigenaar gezocht was naar een andere invulling van het perceel.

7. Is het college met de eigenaren van het perceel in overleg geweest om de bestemming te wijzigen?
a. Zo ja, kunt u aangeven waarom dit niets heeft opgeleverd?
b. Zo nee, waarom niet?
8. Kloppen de geruchten dat er (in een eerder stadium) plannen waren voor een appartementencomplex of woningen?
a. Zo ja, is het bij het college bekend waarom dit geen doorgang heeft gevonden?

Categorie  nieuws 3. Uhro van der Pluijm Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden schriftelijke vragen vrijdag, 18 januari, 2019

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over busverbinding Oosterhout - Utrecht

Op delen van dit traject, zo staat te lezen in het rapport, zal de verbreding gerealiseerd worden door de vluchtstrook om te vormen tot spitsstrook. De lijnbus mag nu, op delen van de A27, deze vluchtstrook gebruiken als er file aanwezig is. Als deze strook voor algemeen  gebruik wordt, valt te verwachten dat het verkeer hier op piekmomenten ook stil zal staan en dat de bus hierbij niet door kan rijden.
1. Is het college het met GroenLinks eens dat een goede en betrouwbare busverbinding naar Utrecht van zeer groot belang is?
2. Deelt het college de mening van GroenLinks dat de aanrijtijden van de Brabantliner onder druk staan door het omvormen van vluchtstroken?

Uit dezelfde voorzet op de definitieve mobiliteitsvisie, lezen wij dat een treinverbinding definitief onhaalbaar wordt geacht. Dit betekent dat de bus ook in de toekomst de enige manier blijft om Utrecht te bereiken met het OV.
3. Is het college het met GroenLinks eens dat de bus door de snellere reistijd in de spits een aantrekkelijk alternatief is voor de auto?
4. Deelt het college de zorgen dat de kans groot is dat veel mensen in de toekomst dan toch de auto zullen nemen richting Utrecht?
a. Zo nee, waarom niet?

De plannen voor een verbrede A27 zijn al in een vergevorderd stadium, waardoor het risico op een verslechterde busverbinding groot is.
5. Heeft het college al contact gehad met de provincie (als concessieverlener) om de zorgen over deze busverbinding te uiten richting Rijkswaterstaat?
a. Zo ja, wat heeft dit opgeleverd?
b. Zo nee, bent u van plan dit te doen?
c. Is het college van plan om (voor 21 februari) een zienswijze in te dienen?

6. Heeft het college zelf nagedacht over alternatieven om de Brabantliner op tijd te laten rijden?
a. Zo ja, zijn deze al gecommuniceerd richting provincie, rijkswaterstaat en Arriva?

Categorie  nieuws 3. Uhro van der Pluijm Mensen  3. Uhro van der Pluijm openbaar vervoer schriftelijke vragen donderdag, 17 januari, 2019

GroenLinks in de Beemdenbuurt.

Er wordt hard gereden en het oversteken bij de Montessorischool kan soms gevaarlijk zijn. Over het algemeen vinden de buurtbewoners dat er teveel auto’s in de buurt zijn. Alle parkeerplaatsen zijn bezet, zodat men de auto op de stoepen moet parkeren In de buurt wordt dat ervaren als problematisch. Zwerfafval, dumpafval en meer bladkorven verdient ook de aandacht van de gemeente Oosterhout, vinden buurtbewoners. In de Hagebeemd zou men meer groen willen.

We hebben veel goede gesprekken gehouden met de bewoners van de buurt en hen natuurlijk ook gewezen op de aankomende provinciale statenverkiezingen in maart.

Categorie  nieuws Wesley Kuipers Mensen  Wesley Kuipers GroenLinks dinsdag, 15 januari, 2019

Nieuwjaarsreceptie GroenLinks Oosterhout

Marcel Elshout zal het Groene Lintje namens de Bijenhouders gilde opgespeld krijgen door onze voorzitter: Jolanda Breems.Op de eerste plaats staat de Bijenhouders gilde voor Bewustwording. Hans Stadhouders staat voor de educatie aan de jeugd garant. Een actieve belangrijke groep mensen die zich al jaren inzet voor het welzijn van de bijen. Dit verdient ons Groene Lintje. Tevens kunnen wij elkaar ontmoeten en alle goeds toewensen voor 2019. Iedereen is van harte welkom.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden nieuwjaarsreceptie zondag, 13 januari, 2019

Schriftelijke vraag GroenLinks Oosterhout over Nashville verklaring

In de verklaring staat onder meer: ‘Wij bevestigen dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel. Wij ontkennen dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.’

GroenLinks staat voor een inclusieve samenleving en vindt dat door de gemeente Oosterhout het signaal afgegeven moet worden dat je in Oosterhout mag zijn wie je bent.

De Nashvilleverklaring geeft echter aan dat we als samenleving nog een slag te maken hebben. Daarom vindt GroenLinks het belangrijk dat ook de Gemeente Oosterhout een signaal afgeeft: In Oosterhout mag je ongeacht seksuele voorkeur of gender zijn wie je bent.

Naar aanleiding van het bovenstaande vraagt/roept GroenLinks het College van B&W op om de regenboogvlag te hijsen bij het stadhuis in Oosterhout.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden schriftelijke vraag woensdag, 9 januari, 2019

Inbreng GroenLinks Oosterhout raadsvergadering 11 december 2018

Mondelinge vraag Drempels Weg (Van der Zanden)
Vorig jaar is het voormalige Gehandicapten Platform Oosterhout in samenwerking met de gemeente Oosterhout het project "Alle Drempels Weg" gestart. Het doel hiervan was om de 150 winkels in Oosterhout die een toegangsdrempel hebben van meer dan 2 centimeter ook toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Wanneer winkels meededen aan dit project kregen ze hiervoor ook een bepaald subsidiebedrag van de gemeente om de toegang tot hun winkels aan te passen. Met een kunststofdrempel kunnen volgens het GPO voor €250 per stuk de meeste problemen worden opgelost. Volgens onze informatie is op dit moment de helft van alle winkels in het centrum van Oosterhout aangepast. De andere helft moet dus nog aangepast worden.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:
* Kan de wethouder aangeven of het nog steeds mogelijk is voor winkels om deel te nemen aan dit project?
* Kan de wethouder aangeven op welke manier dit project voortgezet gaat worden nu het GPO is opgeheven?

Mondelinge vraag Lichten wegdek Burgemeester Holtroplaan (Van der Zanden)

Vanuit de omgeving van de Burgemeester Holtroplaan hebben wij van bewoners signalen ontvangen dat de lichten in het wegdek van deze straat die enkele jaren geleden zijn aangebracht ter verhoging van de veiligheid van overstekende voetgangers in het wegdek al geruime tijd niet meer werken. Dit lijkt ons geen goede zaak met het oog op de veiligheid.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vraag:
* Kan de wethouder aangeven wanneer deze lichten weer gerepareerd gaan worden?

0180329 Randvoorwaarden en Uitgangspunten Keiweg-Ridderstraat (Van der Zanden)         

In januari 2015 heeft de gemeenteraad opiniërend gesproken over de ontwikkeling van de locatie Keiweg-Ridderstraat. In deze vergadering is toen een motie aangenomen over de randvoorwaarden voor deze ontwikkeling. In de raadsvergadering van september 2016 hebben wij aangegeven dat de volgende punten uit deze motie niet zijn meegenomen:

•    Bebouwing mag niet hoger zijn dan vier bouwlagen. In de huidige nota wordt het pand op de hoek Keiweg-Ridderstraat 5 bouwlagen.
•    De zware norm van TNO wordt gehanteerd bij de bezonningsonderzoeken. Er is onderzoek gedaan met de lichte norm.
•    Er wordt onderzoek gedaan naar de aantasting van privacy van omwonenden. Hiervoor is aandacht geweest, maar er heeft geen onderzoek plaats gevonden.
•    De parkeernorm wordt gerespecteerd.  Er is gekozen voor een afwijkende parkeernorm.
•    De Keiweg wordt ingericht als een 30 kilometer gebied en er komt een onderzoek naar een verkeersveilige herinrichting van de hoek Keiweg-Ridderstraat. De Keiweg blijft zoals deze is en er is geen onderzoek gedaan naar een herinrichting.
Reden voor ons om toen niet met het voorstel in te stemmen. In de raadsvergadering van 12 december lag er het voorstel om de eerder vastgestelde randvoorwaarden aan te passen. In plaats van 12 meter zou de afstand tussen de zijgevel van de naastgelegen woning en de nieuwbouw aan de Ridderstraat nog maar 9 meter hoeven te zijn. De raad heeft toen in meerderheid besloten om dit voorstel niet aan te nemen. Tot onze verbazing komt het voorstel nu weer opnieuw terug in de gemeenteraad. De tekst van de raadsnota van december 2017 is 1 op 1 overgenomen met enkele aanvullingen. Nu wordt voorgesteld dat de afstand tussen de zijgevel van de naastgelegen woning en de nieuwbouw aan de Ridderstraat nog maar 8,30 meter is. Blijkbaar heeft de gemeenteraad in de ogen van het College de vorige keer niet het juiste besluit genomen en wordt het voorstel nu gewoon opnieuw aan de gemeenteraad aangeboden. Wij vinden dit een buitengewoon vreemde gang van zaken.

Voorzitter, GroenLinks zal dan ook tegen dit voorstel stemmen.

0180490 Stemverklaring Belastingverordeningen 2019 (Van der Zanden)

 

Voorzitter, in de raadsvergadering van november 2018 hebben wij samen met de PvdA een voorstel ingediend om het belastingtarief in Oosterhout gelijk te trekken met het gemiddelde tarief in Nederland. Omdat dit voorstel toen niet is aangenomen zullen wij nu tegen het onderdeel van deze nota stemmen voor wat betreft de OZB.

0180506 Verordening WMO 2019 (Van der Zanden)

Algemeen
Voorzitter, in het coalitieakkoord is afgesproken om €1,2 miljoen te gaan bezuinigen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hierover heeft de gemeenteraad in juli een brief gekregen waarin aangegeven gaat worden hoe dit proces vorm gaat krijgen. In deze brief staat dat er in 2018 al een aantal wijzigingen doorgevoerd worden in de bedrijfsvoering en dat er in 2019 een voorstel zal gaan komen over het toekomstige WMO beleid waarbij er sprake kan zijn van een verandering van beleid. In de brief uit juli 2018 staat dat het nieuwe WMO beleid door de raad vastgesteld moet gaan worden bij de behandeling van de Perspectiefnota. In een brief van het College die op 5 december naar de raad gestuurd is wordt opnieuw ingegaan op het proces om te komen tot een nieuw WMO beleid. De raad gaat in januari en februari allerlei informatie krijgen en het nieuwe WMO beleid zal dan bij de Perspectiefnota door de gemeenteraad vastgesteld moeten gaan worden.

In de brief van 5 december staat echter nog iets anders. Er wordt aangegeven dat er sprake is van een ontwerpfout in de WMO-Monitor waardoor de prognoses niet kloppen. Hierdoor blijkt het tekort op de WMO ineens €800.000 hoger te zijn. Terwijl de raad op 30 oktober tijdens een informatieavond geïnformeerd is over de stand van zaken, blijken de cijfers een maand later ineens niet meer te kloppen. Een extra tekort van €800.000 wordt vervolgens in een bijzin in een brief aan de gemeenteraad gemeld.

Voorzitter, GroenLinks is van mening dat er nu over een drietal zaken volstrekte duidelijkheid:

1) Het College dient naar onze mening zo snel mogelijk op een informatieavond toe te lichten hoe dit extra tekort van €800.000 heeft kunnen ontstaan. Waarom is de fout niet eerder opgemerkt? Wat wordt bedoeld met het aanpassen van de bedrijfsvoering naar aanleiding van het ontdekken van dit tekort? Is de bedrijfsvoering van het gemeentehuis nog wel “in control”? GroenLinks wil volledige openheid van zaken op dit gebied. Deze zaak kan niet afgedaan worden in een bijzinnetje van een raadsbrief zoals dat nu gebeurd is door het College.

2) Als wij de tekorten zien die zich nu op WMO gebied voordoen dan verwachten wij niet dat deze tekorten kunnen worden teruggedrongen met wat technische aanpassingen. Op het moment dat grotere aanpassingen nodig zijn, die zorgen voor een ander WMO beleid, dienen deze niet besproken te worden in het grote geheel van een Perspectiefnota. Naar onze mening dient dit dan echt besproken te worden als apart agendapunt op een aparte avond. Anders gaat het ten onder in het grote geheel van de vele onderwerpen die in een Perspectiefnota aan bod komen. GroenLinks verwacht dan ook dat het College met een aparte nota over het toekomstige WMO beleid komt, los van de Perspectiefnota.

3) Om tot een nieuw WMO beleid te komen, is het van belang dat de gemeenteraad hier op een goede manier in meegenomen wordt. In de brief van 5 december geeft het College aan dat de raad vooral in januari en februari allerlei informatie zal ontvangen. Wat het proces zal worden bij het nieuwe WMO beleid wordt ons niet duidelijk. Ook op dit gebied verwachten wij een nadere toelichting van het College tijdens een informatieavond. Op deze informatieavond kan dan ook de raad zich uitspreken over de manier waarop zij bij dit proces betrokken wil worden. Deze informatieavond dient dan de start te zijn van het zeer regelmatig op de hoogte houden van en betrekken van de raad bij de WMO door middel van informatieavonden/klankbordbijeenkomst etc. Ook hierover willen wij graag een uitspraak van de wethouder.

Adviesraad Sociaal Domein
De adviesraad Sociaal Domein geeft in haar advies aan dat ze niet in staat is geweest om een reactie te geven op de nieuwe WMO verordening. De reden hiervoor is dat de periode die zij gekregen heeft van de gemeente veel te kort was. Ook toen er nog een WMO-raad in de gemeente Oosterhout was, die de gemeente van advies voorzag, is het meerdere keren voorgekomen dat nota's te laat werden aangeleverd waardoor het niet mogelijk was om hier op een goede manier een advies over te geven. De gemeente dient er gewoon voor te zorgen, dat de Adviesraad Sociaal Domein tijdig nota's krijgt en zo voldoende tijd heeft om hier een goed advies over te kunnen geven. Wij horen graag van de wethouder hoe hij er voor gaat zorgen dat de Adviesraad Sociaal Domein de volgende keer wel op tijd de stukken krijgt om zo een goed advies op te kunnen stellen.

Artikel 4, lid 7
In de schriftelijke vragenronde heeft GroenLinks vragen gesteld over een wijziging van artikel 4, lid 7. Hieraan is voorzienbaarheid toegevoegd als mogelijke reden om een maatwerkvoorziening te weigeren. Het College geeft vervolgens een tweetal voorbeelden waarbij van dit artikel gebruik gemaakt kan worden:

•    Iemand die niet kan traplopen, besluit zelf te verhuizen naar een woning met een trap om naar de slaap- en badkamer te komen.

•    Iemand die is aangewezen op een rolstoel woont in een woning die is aangepast aan zijn beperking (bijvoorbeeld brede kozijnen, drempels verwijderd, badkamer beneden i.v.m. rolstoelgebruik). Deze persoon besluit zelf te gaan verhuizen naar woning die niet is aangepast.

Voorzitter, GroenLinks kan het College volgen bij deze twee voorbeelden. Het gaat echter vooral om de uitleg van het woord "voorzienbaar". Wanneer je het woord "voorzienbaar" breed uitlegt zou je als volgt kunnen denken:

•    Iemand die ouder wordt weet dat er waarschijnlijk een keer een moment gaat komen dat hij moeilijker trap kan gaan lopen. Valt het dan wel of niet onder voorzienbaarheid als deze persoon altijd in een huis heeft gewoond met trappen en geen traplift heeft aangeschaft voor het geval hij op oudere leeftijd moeilijker de trap op kan lopen?

•    Iemand heeft een ziekte waarvan het verloop bekend is. De persoon weet al op jonge leeftijd dat hij een bepaalde voorziening nodig heeft omdat zijn ziekte progressief verloopt. Valt het dan wel of niet onder voorzienbaarheid als hij deze voorziening nog niet zelf heeft aangeschaft voor het moment dat het echt nodig is?

Wij horen graag een reactie van de wethouder op deze twee voorbeelden en de uitleg van het woord "voorzienbaar" in het algemeen.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden Gemeenteraad Wmo zondag, 16 december, 2018

Bijdrage GroenLinks Oosterhout begroting 2019

Sociaal Domein

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het Sociaal Domein. Bij de transities ging de toenmalige regering er vanuit dat een sterke nadruk op eigen verantwoordelijkheid en participatie van mensen zou leiden tot een kostenbesparing voor de overheid. De werkelijkheid is anders en ook onderzoeken geven dit aan. Zo volgt uit het rapport "Van Sociale Werkvoorziening naar Participatiewet" van het Sociaal en Cultureel Planbureau van september 2018 dat de sluiting van de sociale werkplaatsen ervoor zorgt dat mensen juist lastiger aan het werk komen. De verdergaande individualisering, het steeds vaker ver weg wonen van familieleden zal er voor zorgen dat er een groot beroep gedaan zal blijven worden op de overheid door mensen die zorg nodig hebben. Nu de transities een paar jaar bezig zijn is er dus vooral van een bezuinigingsoperatie vanuit de landelijke overheid richting de gemeente sprake. In zowat elke gemeente in Nederland is er sprake van tekorten en Oosterhout is daarbij geen uitzondering. Het gevolg hiervan is dat de gemeente Oosterhout terecht meer aan het Sociaal Domein gaat uitgeven dan zij hiervoor krijgt van de landelijke overheid. Gezien de grote tekorten stelt het College een bezuiniging van €3,4 miljoen voor op het Sociaal Domein.  Dit bedrag is enkel gekozen omdat het zorgt voor het financieel sluitend maken van de begroting. Dit is op dit moment ook de enige bezuiniging die in de begroting 2019 staat. Samen met de PvdA hebben wij nog eens goed gekeken naar de gehele begroting of er mogelijkheden zijn om deze bezuiniging wat te verminderen. Beide fracties zullen met een amendement komen om deze bezuiniging terug te brengen naar €29 miljoen. Op basis van de zojuist geschetste ontwikkelingen vinden wij het bezuinigingsbedrag van €3,4 miljoen te hoog. Tegelijkertijd stellen wij voor om het reguliere investeringsbedrag van €9,2 miljoen in 2019 te verlagen, de op pagina 196 en 197 genoemde investeringen niet te delegeren aan het College en de OZB wat meer te verhogen zodat de gemiddelde belastingen in Oosterhout gelijk getrokken worden aan het landelijk gemiddelde. De PvdA zal dit nader toelichten in haar bijdrage. AMENDEMENT

Voorzitter, tot zover onze reactie op de begroting. De rest van de bijdrage zullen wij besteden aan onze eigen voorstellen.

MEK

Wat in de landelijke politiek de afschaffing van de dividendbelasting was, is in Oosterhout nog steeds de mogelijke verplaatsing van het MEK. Het stond in geen een verkiezingsprogramma, niemand heeft er ooit over gesproken en ineens stond het in het coalitieakkoord. Vermoedelijk om op de locatie aan de Veerseweg dure woningbouw mogelijk te maken. Het MEK zit echter prima op deze locatie en dient wat de fractie van GroenLinks betreft niet verplaatst te worden. Bovendien: in de buurt van het centrum, zoals de coalitie voorstelt, hebben de dieren slechts last van drukte en lawaai.

Omdat nieuwe sponsoren door de op handen zijnde plannen niet geneigd zijn om nog te investeren in het MEK, hangt de toekomst van deze Oosterhoutse instelling bovendien aan een zijden draadje. Het is daarom goed om als raad uit te spreken dat wij géén woningbouw wensen op de locatie van het MEK. MOTIE

WONINGBOUW

Een van de speerpunten van deze coalitie is het bouwen van meer middeldure huurwoningen in Oosterhout. Als we kijken naar de woningen die in Oosterhout gebouwd gaan worden, zijn dit voor het grootste deel juist dure woningen. Het is dus tijd dat er in Oosterhout weer meer gebouwd gaat worden in de sociale huur- en koopsector. Dit is niet altijd makkelijk omdat grond vaak in handen is van private partijen die vooral veel geld willen verdienen en daarom veel dure woningen gaan bouwen. Als gemeente hebben we dan juist de verantwoordelijkheid om op gronden die in ons bezit zijn en waar gebouwd gaat worden sociale huur- en koopwoningen te bouwen. Zo'n locatie is 't Zandoogje. In het voorjaar van 2017 is aan de bevolking gevraagd om ideeën voor dit stuk grond. Hieruit kwamen toen vooral ideeën op het gebied van wonen, groen en maatschappelijke functies. Sociale huur- en koopwoningen zijn dus een prima invulling van dit stuk grond van de gemeente. En dus niet de villa-apartementen die nu door het College voorgesteld worden. Hierover zullen wij een motie indienen. MOTIE

32 GRADEN DE WARANDE

In september is een proef gestart met een temperatuur van 32 graden in het doelgroepenbad van de Warande. Jarenlang heeft het Gehandicapten Platform Oosterhout hier voor gestreden. Deze temperatuur maakt het zwemmen ook voor kleine kinderen en mensen met allerlei chronische aandoeningen zoals reuma mogelijk. Zeker met de grote vergrijzing die er in Oosterhout aan zit te komen is een doelgroepenbad met een temperatuur van 32 graden noodzakelijk. Wij zullen dan ook een motie indienen om de temperatuur van het doelgroepenbad definitief naar 32 graden te brengen. MOTIE

MILIEUSTRAAT

Iedereen die op zaterdag wel eens naar de milieustraat moet zal het kennen: lange wachtrijen. Soms is het zelfs al aanschuiven vanaf de kruising met de Wilhelminalaan. Voorzitter, deze drukte wordt met name veroorzaakt door de openingstijden van de milieustraat. De meeste Oosterhouters werken immers op werkdagen tussen 8 en half 5, waardoor alleen de zaterdag overblijft voor het wegbrengen van afval. De fractie van GroenLinks wil daarom een onderzoek naar een mogelijke avondopenstelling van de milieustraat. Werkende Oosterhouters hebben op deze manier nog een ander moment om hun afval weg te brengen. We ontvangen de uitkomsten van dit onderzoek graag vóór de bespreking van de perspectiefnota 2020, zodat we snel spijkers met koppen kunnen slaan. MOTIE

DUURZAAMHEIDSVISIE

Eind 2016 heeft de gemeenteraad de 'Duurzaamheidsagenda 2016-2018' vastgesteld. Onderdeel van deze agenda waren plannen om het de uitstoot van broeikasgassen in 2050 tot 90 procent te verminderen. Bijna de hele gemeenteraad is het ermee eens dat we werk moeten maken van een duurzamer Oosterhout. We lezen dit daarom ook terug in het coalitieakkoord 2018-2022. Ook in de toekomstvisie wordt dit benoemd als belangrijk punt. Helaas is er tot op heden geen duurzaamheidsvisie opgesteld die verder kijkt dan 2018. Hoog tijd dus, dat het college duidelijk gaat maken hoe we onze ambitieuze plannen gaan halen. We vragen daarom middels een motie om het opstellen van een duurzaamheidsagenda die loopt tot 2050. Zeker in de latere jaren hoeft die wat ons betreft niet minutieus uitgewerkt te zijn, het is niet realistisch dat dit nu al kan. Wel willen we duidelijk toewerken naar een stip aan de horizon. MOTIE

MAAIBELEID

Voorts zullen wij samen met Gemeentebelangen een motie indienen die er op gericht zal zijn om het Oosterhoutse maaibeleid met ingang van het maaiseizoen 2020 natuurverantwoord en dus insectenvriendelijk in te richten. Op dit moment is het nog steeds zo dat de gemeente Oosterhout al meer dan twintig jaar een ouderwets en zeer achterhaald maaibeheer toepast dat geen enkele rekening houdt met de voedselvoorraden voor bijen en andere insecten in het voorjaar, zomer en najaar. Terwijl de achteruitgang van insecten, en bijen in het bijzonder, al jaren een vaststaand feit is en daarover met regelmaat alarmerende berichten in de media verschijnen. Dat betekent dat wij het college opdragen een vernieuwd milieuvriendelijk en milieuverantwoord maaibeheer ook met ingang van het maaiseizoen in 2020 toe te passen. MOTIE

KOSTENDEKKENDHEID COMMERCIELE EVENEMENTEN

Voorzitter, zoals ik eerder al heb gezegd, zal de gemeente Oosterhout de komende jaren stevige financiële tijden tegemoet gaan. Wanneer de gemeente diensten verleent aan commerciële organisaties is het voor ons niet meer dan normaal dat dit in principe gebeurd tegen een kostendekkend tarief. Een voorbeeld hiervan is voor ons de vergunningverlening bij evenementen. De vergunning voor een evenement is op dit moment €37,50 onafhankelijk van de grootte. Wanneer evenementen georganiseerd worden door niet-commerciële organisaties en voor een goed doel zijn zoals het Parkfeest is daar niets mis mee. Als het om commerciële evenementen gaat, maar dat naar onze mening echt een kostendekkende bijdrage tegenover staan. Wij zullen dan ook een motie indienen om het college te vragen dit te onderzoeken. MOTIE

BROMTOLROTONDE

De renovatie en herinrichting van De Bromtolrotonde is nog niet gestart, dat biedt de gemeente nog altijd ruimte om de plannen aan te passen. De voorgenomen afsluiting van de Stelvenseweg zorgt immers nog voor veel onrust in de gemeenschap van Den Hout. Daarbij is de vraag hoe doelmatig het vastgestelde plan eigenlijk wel is. GroenLinks heeft een plan opgesteld op basis van de oorspronkelijke herinrichting van 2013. Een knierotonde met 5 aansluitingen, waarbij de fietsers omwille van de verkeersveiligheid op de rotonde worden omgeleid. Wij verwachten dat dit aangepast plan ons als gemeente zeker 1 miljoen op kan leveren. Een bedrag dat we kunnen toevoegen aan de reserve Sociaal Domein om de te verwachte tekorten op te vangen. MOTIE

LOSSE ZAKEN

Voorzitter, ter afronding nog twee losse opmerkingen.

Pannehoef

Het College heeft onderzocht of het mogelijk is om de organisaties die nu in de Pannehoef zitten onder te brengen in het voormalige zwembad Arkendonk. Duidelijk is dat het onderzoek hier niet positief over is. Wij zijn van mening dat de Pannehoef behouden moet blijven als verenigingsgebouw en gebouw voor de wijk.

Speelgoedmuseum

Wij zijn van mening dat er in Oosterhout snel een museumbeleid ontwikkelt moet worden, waarbij duidelijkheid komt voor het Speelgoedmuseum. Nu is er sprake van een situatie waarin het Speelgoedmuseum financieel steeds meer de duimschroeven aangedraaid wordt, waardoor een goed functioneren steeds moeilijker wordt.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden begroting dinsdag, 6 november, 2018

Reactie GroenLinks Oosterhout op verlaging parkeertarieven Oosterhout

De werkelijke reden dat de kosten van het parkeren steeds verder stijgen in Oosterhout heeft te maken met de parkeergarage in het Santrijngebied. In de raadsvergadering van 26 juni 2012 heeft de gemeenteraad met de stemmen tegen van GroenLinks, SP, GroenBrabant en GBV besloten om in te stemmen met de bouw van deze parkeergarage. In de raadsnota van toen staat letterlijk:

"De parkeergarage is op lange termijn rendabel. Dit betekent dat in de berekende looptijd van 40 jaar bij een stijging van de parkeertarieven van € 0,10 per 2 jaar conform het huidige parkeerbeleid en met vergelijkbaar blijvende exploitatiekosten de investeringen en jaarlijkse kosten geheel terugverdiend worden."

Ook verantwoordelijk wethouder Willemsen heeft dit nog eens bevestigd in de vergadering van 26 juni 2012:

"U moet echter niet vergeten, want het Parkeerfonds is Oosterhout breed, dat het Parkeerfonds altijd een positief saldo vertoont. Jawel, dat is wel binnen het bestaande beleid wat wij in 2009 met elkaar hebben bepaald, dat het een dubbeltje per oneven jaar stijgt. Dat is wel een uitgangspunt dat we daarin blijven hanteren. Dus u stelde van, dat dubbeltje, geacht college, hoe staat het daarmee? Dat zit erin en dat blijft erin zitten."

Conclusie 1: Alle partijen die destijds hebben ingestemd met de bouw van deze parkeergarage hebben dus ook ingestemd met het laten stijgen van de parkeertarieven per 2 jaar met 10 cent per uur.

Voorzitter, vervolgens hebben wij ons de vraag gesteld, wat zijn nu de argumenten van het College om met dit voorstel te komen. Daar hoeven we niet lang naar te zoeken, want het College zegt hier in een antwoord op schriftelijke vragen van het CDA het volgende over:

"We verwachten dan ook niet dat een verlaging van het parkeertarief an sich tot een noemenswaardige toename van het aantal bezoekers aan de binnenstad zal leiden."

Het College geeft hier dus zelf toe, dat dit voorstel niet gaat helpen om het aantal mensen dat de binnenstad gaat bezoeken te vergroten. Uit onderzoeken blijkt hetzelfde. Tijdens de coalitiebesprekingen hebben de coalitiepartijen een aantal documenten ontvangen die gaan over parkeertarieven. Een van deze documenten is het rapport "Uitwerking Paragraaf Parkeren van Binnenstadsvisie Oosterhout" van ParkingCoach van 19 februari 2018. Hierin wordt een onderzoek aangehaald van het CROW (non-profit kennispartner voor overheden, aannemers en adviesbureaus) over parkeertarieven. Het CROW geeft de volgende conclusie:

"Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat er vrijwel geen effect is op het winkelbezoek en de bestedingen in winkels door het afschaffen van betaald parkeren. Oftewel, het winkelend publiek vind gratis parkeren blijkbaar minder belangrijk dan dat een ondernemer dit blijkbaar vindt."

In de gemeente Waalwijk heeft er de afgelopen tijd een proef gelopen met gratis parkeren. De conclusies van deze proef waren dat dit geen positief effect heeft gehad op de binnenstad en dat mensen zelfs minder op de fiets komen maar meer met de auto. Dit staat dus ook nog eens haaks op de grote uitdaging die we als gemeente hebben om de CO2 uitstoot te verminderen die zorgt voor de opwarming van de aarde. In Oosterhout is er al enige jaren sprake van gratis parkeren op zondag, maar ook dat heeft niet gezorgd voor positieve effecten.

Conclusie 2: Gratis parkeren zorgt niet voor extra bezoekers in de binnenstad. Het College vindt het, onderzoeken geven het aan en de proef in Waalwijk bevestigd het ook nog eens.

Voorzitter, dan de financiering van het voorstel. Het gevolg van het aannemen van dit voorstel is dat het Parkeerfonds waar nu nog €1,4 miljoen in zit, snel leeg gaat lopen. Rond 2024 is het dan leeg. Zo gaf de heer Kamps van het CDA vorige week bij de behandeling van de raadsnota over de ORTS aan: "We moeten niet voor een lapmiddel een greep uit de reserve doen, want we moeten bezuinigen". Als je dit vindt over een bedrag van €64.000 dat je eenmalig uit de reserve haalt voor de ORTS gaan wij ervan uit dat dit ook van toepassing is voor dit voorstel betreffende de parkeertarieven. Nu gaat het immers om structureel €300.000 per jaar. Hieruit maken wij dan ook op dat het CDA wel tegen dit voorstel van het College zal stemmen.

Om dit gat te dichten zijn er drie mogelijkheden:

  1. De parkeertarieven weer verhogen;
  2. De kosten van het parkeren voor een deel gaan betalen uit de lopende begroting;
  3. Bepaalde kosten die nu ten laste van het parkeerfonds komen zoals de handhaving en de fietsenkelder op een andere manier gaan betalen.

Mogelijkheid 1 zien wij zo maar niet gebeuren. Mogelijkheid 2 en 3 betekenen dat ergens anders bezuinigd zal gaan worden. Het College geeft in dit voorstel niet aan hoe ze het gat wil gaan dichten. Er is dus sprake van een voorstel dat geen financiële dekking heeft. In de begroting 2019 geeft het College aan dat als er deze periode nieuw beleid gemaakt gaat worden, dit ten koste van andere zaken moet gaan omdat er geen financiële ruimte is. Het College stelt nu nieuw beleid voor, maar geeft niet aan ten koste waarvan dit dan moet gaan. Hier zien we dus het gevolg van het feit dat het coalitieakkoord geen financiële onderbouwing heeft. Zo gaf de heer Peters van de VVD vorige week bij de behandeling van de raadsnota over de ORTS aan: "We moeten het wel kunnen verantwoorden". Woorden die volledig van toepassing zijn op het raadsvoorstel betreffende het parkeren. Wij zijn benieuwd naar het stemgedrag van de VVD betreffende dit voorstel.

De reden dat dit voorstel er nu ligt, komt natuurlijk omdat dit een belangrijk punt was voor Gemeentebelangen. Zowel VVD als CDA hebben zich in het verleden altijd heel terughoudend opgesteld m.b.t. het verlagen van de parkeertarieven. Iets wat de heer Kamps afgelopen zaterdag nog heeft gezegd bij Oosterhout Vandaag. Maar nu Gemeentebelangen zo groot is geworden en de SP als coalitiepartij is weggevallen, moeten VVD en CDA op dit punt Gemeentebelangen wel zijn zin geven. Terwijl beide partijen in het verleden dit soort voorstellen juist tegenhielden omdat ze nooit financieel onderbouwd waren.

Conclusie 3: Het voorstel van het college is op geen enkele manier financieel onderbouwd. De financiële gevolgen worden doorgeschoven naar de toekomst.

Voorzitter, GroenLinks gaat niet instemmen met dit voorstel wat naar onze mening vooral parkeerpopulisme is. Op het eerste gezicht lijkt het een zeer simpele oplossing voor het ingewikkeld probleem van lagere bezoekersaantallen en leegstand in de binnenstad., maar al snel zal blijken dat het geen oplossing is. Het College zelf geeft dit aan, onderzoeken geven het aan en experimenten laten het ook zien. Het kost €300.000 aan parkeeropbrengsten zonder dat het ook maar iets oplost.

Voorzitter, ik kom tot een afronding en dat is het indienen van het volgende amendement. In de verordening parkeertarieven 2019 worden nog allerlei andere zaken vastgesteld naast het verlagen van het parkeertarief van €1,90 naar €1,50. Dit amendement houdt in dat hoog tarief van €1,90 per uur in 2019 gehandhaafd blijft net zoals het maximum van €3,80 per dag dat voor bepaalde parkeerterreinen geldt. Voor de rest blijven de overige wijzigingen van de verordening parkeertarieven 2019 die het College voorstelt in stand.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden donderdag, 1 november, 2018