GroenLinks Oosterhout

Bijdrage GroenLinks Oosterhout begroting 2019

Sociaal Domein

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het Sociaal Domein. Bij de transities ging de toenmalige regering er vanuit dat een sterke nadruk op eigen verantwoordelijkheid en participatie van mensen zou leiden tot een kostenbesparing voor de overheid. De werkelijkheid is anders en ook onderzoeken geven dit aan. Zo volgt uit het rapport "Van Sociale Werkvoorziening naar Participatiewet" van het Sociaal en Cultureel Planbureau van september 2018 dat de sluiting van de sociale werkplaatsen ervoor zorgt dat mensen juist lastiger aan het werk komen. De verdergaande individualisering, het steeds vaker ver weg wonen van familieleden zal er voor zorgen dat er een groot beroep gedaan zal blijven worden op de overheid door mensen die zorg nodig hebben. Nu de transities een paar jaar bezig zijn is er dus vooral van een bezuinigingsoperatie vanuit de landelijke overheid richting de gemeente sprake. In zowat elke gemeente in Nederland is er sprake van tekorten en Oosterhout is daarbij geen uitzondering. Het gevolg hiervan is dat de gemeente Oosterhout terecht meer aan het Sociaal Domein gaat uitgeven dan zij hiervoor krijgt van de landelijke overheid. Gezien de grote tekorten stelt het College een bezuiniging van €3,4 miljoen voor op het Sociaal Domein.  Dit bedrag is enkel gekozen omdat het zorgt voor het financieel sluitend maken van de begroting. Dit is op dit moment ook de enige bezuiniging die in de begroting 2019 staat. Samen met de PvdA hebben wij nog eens goed gekeken naar de gehele begroting of er mogelijkheden zijn om deze bezuiniging wat te verminderen. Beide fracties zullen met een amendement komen om deze bezuiniging terug te brengen naar €29 miljoen. Op basis van de zojuist geschetste ontwikkelingen vinden wij het bezuinigingsbedrag van €3,4 miljoen te hoog. Tegelijkertijd stellen wij voor om het reguliere investeringsbedrag van €9,2 miljoen in 2019 te verlagen, de op pagina 196 en 197 genoemde investeringen niet te delegeren aan het College en de OZB wat meer te verhogen zodat de gemiddelde belastingen in Oosterhout gelijk getrokken worden aan het landelijk gemiddelde. De PvdA zal dit nader toelichten in haar bijdrage. AMENDEMENT

Voorzitter, tot zover onze reactie op de begroting. De rest van de bijdrage zullen wij besteden aan onze eigen voorstellen.

MEK

Wat in de landelijke politiek de afschaffing van de dividendbelasting was, is in Oosterhout nog steeds de mogelijke verplaatsing van het MEK. Het stond in geen een verkiezingsprogramma, niemand heeft er ooit over gesproken en ineens stond het in het coalitieakkoord. Vermoedelijk om op de locatie aan de Veerseweg dure woningbouw mogelijk te maken. Het MEK zit echter prima op deze locatie en dient wat de fractie van GroenLinks betreft niet verplaatst te worden. Bovendien: in de buurt van het centrum, zoals de coalitie voorstelt, hebben de dieren slechts last van drukte en lawaai.

Omdat nieuwe sponsoren door de op handen zijnde plannen niet geneigd zijn om nog te investeren in het MEK, hangt de toekomst van deze Oosterhoutse instelling bovendien aan een zijden draadje. Het is daarom goed om als raad uit te spreken dat wij géén woningbouw wensen op de locatie van het MEK. MOTIE

WONINGBOUW

Een van de speerpunten van deze coalitie is het bouwen van meer middeldure huurwoningen in Oosterhout. Als we kijken naar de woningen die in Oosterhout gebouwd gaan worden, zijn dit voor het grootste deel juist dure woningen. Het is dus tijd dat er in Oosterhout weer meer gebouwd gaat worden in de sociale huur- en koopsector. Dit is niet altijd makkelijk omdat grond vaak in handen is van private partijen die vooral veel geld willen verdienen en daarom veel dure woningen gaan bouwen. Als gemeente hebben we dan juist de verantwoordelijkheid om op gronden die in ons bezit zijn en waar gebouwd gaat worden sociale huur- en koopwoningen te bouwen. Zo'n locatie is 't Zandoogje. In het voorjaar van 2017 is aan de bevolking gevraagd om ideeën voor dit stuk grond. Hieruit kwamen toen vooral ideeën op het gebied van wonen, groen en maatschappelijke functies. Sociale huur- en koopwoningen zijn dus een prima invulling van dit stuk grond van de gemeente. En dus niet de villa-apartementen die nu door het College voorgesteld worden. Hierover zullen wij een motie indienen. MOTIE

32 GRADEN DE WARANDE

In september is een proef gestart met een temperatuur van 32 graden in het doelgroepenbad van de Warande. Jarenlang heeft het Gehandicapten Platform Oosterhout hier voor gestreden. Deze temperatuur maakt het zwemmen ook voor kleine kinderen en mensen met allerlei chronische aandoeningen zoals reuma mogelijk. Zeker met de grote vergrijzing die er in Oosterhout aan zit te komen is een doelgroepenbad met een temperatuur van 32 graden noodzakelijk. Wij zullen dan ook een motie indienen om de temperatuur van het doelgroepenbad definitief naar 32 graden te brengen. MOTIE

MILIEUSTRAAT

Iedereen die op zaterdag wel eens naar de milieustraat moet zal het kennen: lange wachtrijen. Soms is het zelfs al aanschuiven vanaf de kruising met de Wilhelminalaan. Voorzitter, deze drukte wordt met name veroorzaakt door de openingstijden van de milieustraat. De meeste Oosterhouters werken immers op werkdagen tussen 8 en half 5, waardoor alleen de zaterdag overblijft voor het wegbrengen van afval. De fractie van GroenLinks wil daarom een onderzoek naar een mogelijke avondopenstelling van de milieustraat. Werkende Oosterhouters hebben op deze manier nog een ander moment om hun afval weg te brengen. We ontvangen de uitkomsten van dit onderzoek graag vóór de bespreking van de perspectiefnota 2020, zodat we snel spijkers met koppen kunnen slaan. MOTIE

DUURZAAMHEIDSVISIE

Eind 2016 heeft de gemeenteraad de 'Duurzaamheidsagenda 2016-2018' vastgesteld. Onderdeel van deze agenda waren plannen om het de uitstoot van broeikasgassen in 2050 tot 90 procent te verminderen. Bijna de hele gemeenteraad is het ermee eens dat we werk moeten maken van een duurzamer Oosterhout. We lezen dit daarom ook terug in het coalitieakkoord 2018-2022. Ook in de toekomstvisie wordt dit benoemd als belangrijk punt. Helaas is er tot op heden geen duurzaamheidsvisie opgesteld die verder kijkt dan 2018. Hoog tijd dus, dat het college duidelijk gaat maken hoe we onze ambitieuze plannen gaan halen. We vragen daarom middels een motie om het opstellen van een duurzaamheidsagenda die loopt tot 2050. Zeker in de latere jaren hoeft die wat ons betreft niet minutieus uitgewerkt te zijn, het is niet realistisch dat dit nu al kan. Wel willen we duidelijk toewerken naar een stip aan de horizon. MOTIE

MAAIBELEID

Voorts zullen wij samen met Gemeentebelangen een motie indienen die er op gericht zal zijn om het Oosterhoutse maaibeleid met ingang van het maaiseizoen 2020 natuurverantwoord en dus insectenvriendelijk in te richten. Op dit moment is het nog steeds zo dat de gemeente Oosterhout al meer dan twintig jaar een ouderwets en zeer achterhaald maaibeheer toepast dat geen enkele rekening houdt met de voedselvoorraden voor bijen en andere insecten in het voorjaar, zomer en najaar. Terwijl de achteruitgang van insecten, en bijen in het bijzonder, al jaren een vaststaand feit is en daarover met regelmaat alarmerende berichten in de media verschijnen. Dat betekent dat wij het college opdragen een vernieuwd milieuvriendelijk en milieuverantwoord maaibeheer ook met ingang van het maaiseizoen in 2020 toe te passen. MOTIE

KOSTENDEKKENDHEID COMMERCIELE EVENEMENTEN

Voorzitter, zoals ik eerder al heb gezegd, zal de gemeente Oosterhout de komende jaren stevige financiële tijden tegemoet gaan. Wanneer de gemeente diensten verleent aan commerciële organisaties is het voor ons niet meer dan normaal dat dit in principe gebeurd tegen een kostendekkend tarief. Een voorbeeld hiervan is voor ons de vergunningverlening bij evenementen. De vergunning voor een evenement is op dit moment €37,50 onafhankelijk van de grootte. Wanneer evenementen georganiseerd worden door niet-commerciële organisaties en voor een goed doel zijn zoals het Parkfeest is daar niets mis mee. Als het om commerciële evenementen gaat, maar dat naar onze mening echt een kostendekkende bijdrage tegenover staan. Wij zullen dan ook een motie indienen om het college te vragen dit te onderzoeken. MOTIE

BROMTOLROTONDE

De renovatie en herinrichting van De Bromtolrotonde is nog niet gestart, dat biedt de gemeente nog altijd ruimte om de plannen aan te passen. De voorgenomen afsluiting van de Stelvenseweg zorgt immers nog voor veel onrust in de gemeenschap van Den Hout. Daarbij is de vraag hoe doelmatig het vastgestelde plan eigenlijk wel is. GroenLinks heeft een plan opgesteld op basis van de oorspronkelijke herinrichting van 2013. Een knierotonde met 5 aansluitingen, waarbij de fietsers omwille van de verkeersveiligheid op de rotonde worden omgeleid. Wij verwachten dat dit aangepast plan ons als gemeente zeker 1 miljoen op kan leveren. Een bedrag dat we kunnen toevoegen aan de reserve Sociaal Domein om de te verwachte tekorten op te vangen. MOTIE

LOSSE ZAKEN

Voorzitter, ter afronding nog twee losse opmerkingen.

Pannehoef

Het College heeft onderzocht of het mogelijk is om de organisaties die nu in de Pannehoef zitten onder te brengen in het voormalige zwembad Arkendonk. Duidelijk is dat het onderzoek hier niet positief over is. Wij zijn van mening dat de Pannehoef behouden moet blijven als verenigingsgebouw en gebouw voor de wijk.

Speelgoedmuseum

Wij zijn van mening dat er in Oosterhout snel een museumbeleid ontwikkelt moet worden, waarbij duidelijkheid komt voor het Speelgoedmuseum. Nu is er sprake van een situatie waarin het Speelgoedmuseum financieel steeds meer de duimschroeven aangedraaid wordt, waardoor een goed functioneren steeds moeilijker wordt.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden begroting dinsdag, 6 november, 2018

Reactie GroenLinks Oosterhout op verlaging parkeertarieven Oosterhout

De werkelijke reden dat de kosten van het parkeren steeds verder stijgen in Oosterhout heeft te maken met de parkeergarage in het Santrijngebied. In de raadsvergadering van 26 juni 2012 heeft de gemeenteraad met de stemmen tegen van GroenLinks, SP, GroenBrabant en GBV besloten om in te stemmen met de bouw van deze parkeergarage. In de raadsnota van toen staat letterlijk:

"De parkeergarage is op lange termijn rendabel. Dit betekent dat in de berekende looptijd van 40 jaar bij een stijging van de parkeertarieven van € 0,10 per 2 jaar conform het huidige parkeerbeleid en met vergelijkbaar blijvende exploitatiekosten de investeringen en jaarlijkse kosten geheel terugverdiend worden."

Ook verantwoordelijk wethouder Willemsen heeft dit nog eens bevestigd in de vergadering van 26 juni 2012:

"U moet echter niet vergeten, want het Parkeerfonds is Oosterhout breed, dat het Parkeerfonds altijd een positief saldo vertoont. Jawel, dat is wel binnen het bestaande beleid wat wij in 2009 met elkaar hebben bepaald, dat het een dubbeltje per oneven jaar stijgt. Dat is wel een uitgangspunt dat we daarin blijven hanteren. Dus u stelde van, dat dubbeltje, geacht college, hoe staat het daarmee? Dat zit erin en dat blijft erin zitten."

Conclusie 1: Alle partijen die destijds hebben ingestemd met de bouw van deze parkeergarage hebben dus ook ingestemd met het laten stijgen van de parkeertarieven per 2 jaar met 10 cent per uur.

Voorzitter, vervolgens hebben wij ons de vraag gesteld, wat zijn nu de argumenten van het College om met dit voorstel te komen. Daar hoeven we niet lang naar te zoeken, want het College zegt hier in een antwoord op schriftelijke vragen van het CDA het volgende over:

"We verwachten dan ook niet dat een verlaging van het parkeertarief an sich tot een noemenswaardige toename van het aantal bezoekers aan de binnenstad zal leiden."

Het College geeft hier dus zelf toe, dat dit voorstel niet gaat helpen om het aantal mensen dat de binnenstad gaat bezoeken te vergroten. Uit onderzoeken blijkt hetzelfde. Tijdens de coalitiebesprekingen hebben de coalitiepartijen een aantal documenten ontvangen die gaan over parkeertarieven. Een van deze documenten is het rapport "Uitwerking Paragraaf Parkeren van Binnenstadsvisie Oosterhout" van ParkingCoach van 19 februari 2018. Hierin wordt een onderzoek aangehaald van het CROW (non-profit kennispartner voor overheden, aannemers en adviesbureaus) over parkeertarieven. Het CROW geeft de volgende conclusie:

"Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat er vrijwel geen effect is op het winkelbezoek en de bestedingen in winkels door het afschaffen van betaald parkeren. Oftewel, het winkelend publiek vind gratis parkeren blijkbaar minder belangrijk dan dat een ondernemer dit blijkbaar vindt."

In de gemeente Waalwijk heeft er de afgelopen tijd een proef gelopen met gratis parkeren. De conclusies van deze proef waren dat dit geen positief effect heeft gehad op de binnenstad en dat mensen zelfs minder op de fiets komen maar meer met de auto. Dit staat dus ook nog eens haaks op de grote uitdaging die we als gemeente hebben om de CO2 uitstoot te verminderen die zorgt voor de opwarming van de aarde. In Oosterhout is er al enige jaren sprake van gratis parkeren op zondag, maar ook dat heeft niet gezorgd voor positieve effecten.

Conclusie 2: Gratis parkeren zorgt niet voor extra bezoekers in de binnenstad. Het College vindt het, onderzoeken geven het aan en de proef in Waalwijk bevestigd het ook nog eens.

Voorzitter, dan de financiering van het voorstel. Het gevolg van het aannemen van dit voorstel is dat het Parkeerfonds waar nu nog €1,4 miljoen in zit, snel leeg gaat lopen. Rond 2024 is het dan leeg. Zo gaf de heer Kamps van het CDA vorige week bij de behandeling van de raadsnota over de ORTS aan: "We moeten niet voor een lapmiddel een greep uit de reserve doen, want we moeten bezuinigen". Als je dit vindt over een bedrag van €64.000 dat je eenmalig uit de reserve haalt voor de ORTS gaan wij ervan uit dat dit ook van toepassing is voor dit voorstel betreffende de parkeertarieven. Nu gaat het immers om structureel €300.000 per jaar. Hieruit maken wij dan ook op dat het CDA wel tegen dit voorstel van het College zal stemmen.

Om dit gat te dichten zijn er drie mogelijkheden:

 1. De parkeertarieven weer verhogen;
 2. De kosten van het parkeren voor een deel gaan betalen uit de lopende begroting;
 3. Bepaalde kosten die nu ten laste van het parkeerfonds komen zoals de handhaving en de fietsenkelder op een andere manier gaan betalen.

Mogelijkheid 1 zien wij zo maar niet gebeuren. Mogelijkheid 2 en 3 betekenen dat ergens anders bezuinigd zal gaan worden. Het College geeft in dit voorstel niet aan hoe ze het gat wil gaan dichten. Er is dus sprake van een voorstel dat geen financiële dekking heeft. In de begroting 2019 geeft het College aan dat als er deze periode nieuw beleid gemaakt gaat worden, dit ten koste van andere zaken moet gaan omdat er geen financiële ruimte is. Het College stelt nu nieuw beleid voor, maar geeft niet aan ten koste waarvan dit dan moet gaan. Hier zien we dus het gevolg van het feit dat het coalitieakkoord geen financiële onderbouwing heeft. Zo gaf de heer Peters van de VVD vorige week bij de behandeling van de raadsnota over de ORTS aan: "We moeten het wel kunnen verantwoorden". Woorden die volledig van toepassing zijn op het raadsvoorstel betreffende het parkeren. Wij zijn benieuwd naar het stemgedrag van de VVD betreffende dit voorstel.

De reden dat dit voorstel er nu ligt, komt natuurlijk omdat dit een belangrijk punt was voor Gemeentebelangen. Zowel VVD als CDA hebben zich in het verleden altijd heel terughoudend opgesteld m.b.t. het verlagen van de parkeertarieven. Iets wat de heer Kamps afgelopen zaterdag nog heeft gezegd bij Oosterhout Vandaag. Maar nu Gemeentebelangen zo groot is geworden en de SP als coalitiepartij is weggevallen, moeten VVD en CDA op dit punt Gemeentebelangen wel zijn zin geven. Terwijl beide partijen in het verleden dit soort voorstellen juist tegenhielden omdat ze nooit financieel onderbouwd waren.

Conclusie 3: Het voorstel van het college is op geen enkele manier financieel onderbouwd. De financiële gevolgen worden doorgeschoven naar de toekomst.

Voorzitter, GroenLinks gaat niet instemmen met dit voorstel wat naar onze mening vooral parkeerpopulisme is. Op het eerste gezicht lijkt het een zeer simpele oplossing voor het ingewikkeld probleem van lagere bezoekersaantallen en leegstand in de binnenstad., maar al snel zal blijken dat het geen oplossing is. Het College zelf geeft dit aan, onderzoeken geven het aan en experimenten laten het ook zien. Het kost €300.000 aan parkeeropbrengsten zonder dat het ook maar iets oplost.

Voorzitter, ik kom tot een afronding en dat is het indienen van het volgende amendement. In de verordening parkeertarieven 2019 worden nog allerlei andere zaken vastgesteld naast het verlagen van het parkeertarief van €1,90 naar €1,50. Dit amendement houdt in dat hoog tarief van €1,90 per uur in 2019 gehandhaafd blijft net zoals het maximum van €3,80 per dag dat voor bepaalde parkeerterreinen geldt. Voor de rest blijven de overige wijzigingen van de verordening parkeertarieven 2019 die het College voorstelt in stand.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden donderdag, 1 november, 2018

GroenLinks Oosterhout in de wijk Dommelbergen

Toch waren er ook zaken die de aandacht verdienen. Meer aandacht voor de insecten in de groenvoorzieningen. Een kunstgras voetbalveld zou ervoor zorgen dat de wijk een tien zou krijgen volgens sommige jongeren. Veel Oosterhouters vonden dat de meeste activiteiten zich in het centrum van Oosterhout plaats vinden, er zouden meer activiteiten in Arkendonk moeten zijn.

Categorie  nieuws Wesley Kuipers Mensen  Wesley Kuipers GroenLinks maandag, 29 oktober, 2018

Inbreng GroenLinks Oosterhout raadsvergadering 23 okt0ber 2018

Mondelinge vraag afvalinzameling (Demir)

Ieder huishouden in Oosterhout heeft een milieupas die te gebruiken is als toegangsbewijs tot de Milieustraat en voor het openen van de ondergrondse containers. Ondernemers/winkeliers die niet in Oosterhout wonen, krijgen géén milieupas.
Een ondernemer/winkelier die bijvoorbeeld in Eindhoven woont, heeft geen toegang tot de milieustraat en kan dus de afval van zijn/haar winkelpand in Oosterhout niet achterlaten. De ondernemer/winkelier kan in dat geval een afvalcontainer huren. Een afvalcontainer delen is vaak geen optie. Een kleine winkelier met weinig afval wordt hierdoor op betrekkelijk hoge kosten gejaagd. Onze fractie heeft hierdoor de volgende vragen.

 1. Erkent de portefeuillehouder dat het een probleem kan zijn dat ondernemers/winkeliers met een kleine onderneming met relatief weinig afval een afvalcontainer moeten huren door de daarbij behorende kosten.
 2. Kan de portefeuillehouder aangeven of er is nagedacht om deze ondernemers/winkeliers toegang te verschaffen tot de milieustraat om hun afval daar achter te laten dan wel een andere constructie.

Toekomstvisie Oosterhout 2030 (Jan Boers)

Natuurlijk is het goed en zelfs belangrijk als gemeentebestuur om eens in de zoveel tijd samen met de inwoners een visie voor je stad te formuleren. Dat is met deze Toekomstvisie gebeurd en met het traject waarlangs zijn wij tevreden. Zo is ‘De Staat van Oosterhout’ en de manier waarop Oosterhouters daarin aan het woord komen, inspirerend om te lezen, een lust om te lezen her en der zelfs. Over het proces om te komen waar wij nu zijn, maken wij u vooraf een compliment. Dat geldt ook onze inwoners.

Maar deze Toekomstvisie schetst slechts een wensbeeld en het college onderkent dat ook. Het eigenlijke werk begint nu pas. En in die zin heeft de heer Koos van Dijken van Platform31 ons op 10 oktober aardig de ogen geopend. Hij liet ons zien dat, als wij niet de in zijn ogen belangrijkste Drie Opgaven centraal stellen, dat wensbeeld of streefbeeld voor Oosterhout in 2030 een Fata Morgana zal blijken te zijn. Ik kom zo nog even terug op zijn inleiding.

En laat het ons dus ook allemaal niet mooier voorspiegelen dan het is, voorzitter. Schrijf niet in je visie ‘Er is de afgelopen tien jaar weliswaar veel gebouwd, maar tot nu toe kon Oosterhout binnen de grenzen van z’n bebouwing blijven’. De Contreie, De Vliert en Everdenberg gemakshalve maar even  vergeten, voorzitter? En laat onze Toekomstvisie straks geen farce blijken te zijn als we keurig opschrijven dat Oosterhout zich kenmerkt door een groene en ruime leefomgeving en versterking van de belevingskwaliteit in het buitengebied en ondertussen gewoon doorbouwen in het buitengebied (met Everdenberg II) en het aanleggen van nieuwe drukke infrastructuur in datzelfde buitengebied (Heikantse akkers). Laat ons dan langzamerhand ook eens echt van onze ‘kwaliteit’ die het buitengebied is, afblijven! (Een mogelijke nieuwe Westelijke rondweg moet hiermee wel echt van de baan zijn.) Ook 20 grote windmolens in een buitengebied met veel kwaliteit hebben niet onze eerste voorkeur. Verken tenminste eerst welke alternatieven er zijn om de energieparagraaf vorm te geven alvorens daarover voorstellen te doen aan deze raad.

En in die zin, voorzitter, kom ik vanzelf weer uit bij Koos van Dijken. Hij noemde hele goede  voorbeelden uit de praktijk hoe we ook Oosterhout de komende decennia kunnen verduurzamen en dus ook slimmer om kunnen gaan met onze energie en energie-opwekking.

We vragen het college bij de uitwerking van de Toekomstvisie met nadruk aandacht te geven aan de verbetering van de woon-, leef- en werkomgeving van de Oosterhouters, want een aantal alarmerende cijfers geeft daar alle aanleiding toe (zoals de zeer forse daling in Oosterhout van de potentiële beroepsbevolking). En het is bittere noodzaak in de uitwerking alles op alles te zetten om de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie te verhogen. Voorzitter, want dát zijn twee verschillende dingen, zeker waar Oosterhout – in vergelijking met het provinciaal cijfer en enkele vergelijkbare gemeenten - een hoog percentage onbenut arbeidspotentieel kent.

Behartenswaardige onderwerpen die de agenda wat ons betreft de komende bestuursperioden ook  moeten beheersen – en ook daar sluiten we aan bij Van Dijken - zijn de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs (“de kwaliteit van het onderwijs is niet bijzonder hoog, al is het college daar zeer tevreden over”) en het méér ruimte geven aan ondernemerschap. Voor dit moment zullen we daarop niet verder ingaan, maar wij vinden dat zeer belangrijk. Onderwerpen als Veiligheid en Bestrijding Criminaliteit en Ondermijning worden wat ons betreft als prioriteit toegevoegd aan onze Toekomstvisie-agenda.

Voorzitter, wij horen graag van de portefeuillehouder op welke wijze het college de door ons genoemde zaken nadrukkelijker op de Agenda voor de Toekomst wil zetten.

Lokale Omroep ORTS (Van der Pluijm)

Het lijkt inmiddels bijna wel op een jaarlijks ritueel: in de eerste of de tweede vergadering spreken we over de financiële situatie van de ORTS en een eventuele toekenning van extra subsidie. Ieder raadslid dat hier voor de verkiezingen ook zat kan de begroting van de lokale omroep bij wijze van spreken al dromen.

Voor GroenLinks bewijst dit eens te meer dat een moderne lokale omroep niet uitkomt met de beperkte subsidie die zij via het rijk krijgt. Voorzitter, omdat de fractie van GroenLinks vóór een sterke lokale omroep in Oosterhout is, zullen wij het voorstel van het college dan ook volgen.

Dat betekent overigens niet dat GroenLinks niet kritisch is over de ORTS. Zo ziet onze fractie een behoorlijke ons-kent-ons cultuur binnen een omroep die toch voor alle Oosterhouters wil zijn. Dat zien we deels terug in de programma's, maar vooral binnen het kader. Met name het programmabeleidbepalend orgaan, dat een objectieve blik zou moeten hebben, blinkt niet uit in onpartijdigheid.

Wij zien dat er nog heel veel verbetering mogelijk is. Zo is er op de radio bijvoorbeeld geen duidelijk profiel, waardoor het ene programma volledig anders klinkt dan het volgende. Op zich iets dat we vaker zien bij een lokale omroep, maar het voorkomt wel dat mensen door blijven luisteren. De 'eilandjesprogrammering' is iets dat niet past bij een moderne zender.

Ook op internet en tv zien we dergelijke uitdagingen, al heeft het dan meer te maken met het 1 op 1 overplaatsen van persberichten. Dat valt nog wel mee als het om een knutselclub gaat, maar zou een verslag van een voetbalwedstrijd geschreven moeten worden door die club? De fractie van GroenLinks wil deze vraag niet beantwoorden, maar legt hem nadrukkelijk bij het bestuur van de ORTS.

Voorzitter, hoewel het bestuur dit zelf ook heeft onderkend in haar toekomstvisie, komt er nog weinig van terecht. Op zich heeft GroenLinks hier begrip voor: want als je in oktober niet weet of je het eind van het jaar wel haalt, is het moeilijk toekomstplannen uitrollen. En ook vrijwilligers die zich schikken in een vooraf vastgesteld profiel hangen niet aan de boom.

In januari 2020 loopt de licentie van de ORTS af. Wij geven de ORTS óf een eventuele nieuwe omroep graag vooraf duidelijkheid over eventuele extra subsidie bovenop de bekostiging van rijkswege. Zo kan er in ieder geval 5 jaar lang gebouwd worden.

Hoewel raad en college niet over de inhoud gaan, moeten we hiervoor wel vooraf duidelijk maken wat we van een omroep verwachten, wil zij voor een volledige licentieperiode in aanmerking komen voor extra subsidie. Op dit moment beslissen we immers telkens ad hoc of de ORTS extra subsidie krijgt. Omdat het ondanks vele beeldvormende avonden nog nooit tot een duidelijk beleid is gekomen, dient GroenLinks hiertoe een motie in.

Kort gezegd willen we dat de raad de kaders vast gaat leggen op basis waarvan het college een nieuwe omroep subsidie bovenop de landelijke subsidie kan geven. Om hoeveel geld het maximaal gaat en aan welke voorwaarden een omroep moet voldoen, gaan we als raad bepalen. Dat is in deze motie nadrukkelijk nog niet ingevuld. Wel wil ik namens GroenLinks alvast wel zeggen dat wij niet op de stoel van de programmamaker willen gaan zitten. De omroep moet journalistiek vrij blijven.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden raadsvergadering lokale omroep toekomstvisie woensdag, 24 oktober, 2018

Antwoord schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over ORTS

Vraag 1. Is het College met Groen Links van mening dat in Oosterhout een lokale omroep noodzakelijk is?
Antwoord 1. Zoals opgenomen in het bestuursakkoord 2018-2022 hechten wij aan goed functionerende media. Zij zijn niet alleen van belang voor de vitaliteit van de (lokale) democratie, ze vervullen ook een belangrijke rol in de informatievoorziening van onze inwoners. Een lokale omroep kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Vraag 2. Kunt u aangeven of het College met een voorstel naar de gemeenteraad gaat komen voor extra structurele ondersteuning van de ORTS?
Zo ja, wanneer komt dit voorstel richting de gemeenteraad?
Zo nee, waarom komt het College niet met een voorstel richting de raad?

Antwoord 2. Ja, het college heeft u inmiddels een voorstel toegestuurd dat u in de raadsvergadering van 23 oktober kunt behandelen.

Vraag 3. Heeft de ORTS op dit moment al signalen afgegeven richting de gemeente dat zij niet meer voldoende geld heeft om door te kunnen draaien (dit naar aanleiding van de opmerkingen van het College uit september 2017)?
Antwoord 3. Ja. Op 3 juli jl. is er door het bestuur van de ORTS een verzoek ingediend voor aanvullende financiering. In de gesprekken die daarna hebben plaatsgevonden is duidelijk geworden dat de verwachting van het bestuur is dat zij zonder aanvullende middelen per 1 november 2018 niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

Vraag 4. Als het antwoord op de vorige vraag bevestigend is, hoe lang kan de ORTS dan nog blijven uitzenden zonder extra financiële steun van de gemeente?
Antwoord 4. Zie antwoord vraag 3

Vraag 5. Hebben er tussen september 2017 en nu gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en de ORTS over het wel of niet gaan betalen van een extra structurele bijdrage van de gemeente Oosterhout aan de ORTS? Wat is de reactie van de gemeente geweest op (eventuele) voorstellen
van de ORTS om een extra financiële bijdrage?

Antwoord 5. Zie antwoord vraag 3 en het raadsvoorstel dat reeds in uw bezit is.

Vraag 6. In de raadsnota van september 2017 geeft het College aan nog de nodige twijfels te hebben over het beleidsplan van de ORTS. Kunt u aangeven hoe de ORTS sinds september 2017 dit beleidsplan in de praktijk heeft uitgevoerd? Zijn deze twijfels nu we! of niet weggenomen voor het College?
Antwoord 6. Wij hebben nog te weinig zicht op de effecten van het beleidsplan van de ORTS, dat is voor ons ook de reden om met de ORTS een outputcontract af te sluiten. Duidelijk is wel dat het bestuur inmiddels de eerste stappen heeft gezet om de financiën op orde te brengen, al lijkt met het aanstellen van een betaalde manager in eerste instantie de aandacht met name op de interne organisatie gericht te zijn.

Vraag 7. Wanneer zal het College de discussie aangaan met de gemeenteraad over de rol van de lokale omroep in de gemeente Oosterhout (de afgelopen járen heeft hier nooit een fundamentele discussie over plaatsgevonden)?
Antwoord 7. Conform de door de raad aangenomen motie in september 2017 heeft het college een oproep geplaatst in Weekblad Oosterhout om een brede discussie te voeren over de lokale omroep. Naast de mogelijkheid tot het geven van reacties via de mail heeft er ook een bijeenkomst plaatsgevonden waarvoor ook u als raad uitgenodigd bent geweest. Daarnaast ligt er inmiddels een voorstel aan uw raad voor. Onze inzet is om de discussie over de rol van lokale omroep voor de zomer van 2019 af te ronden met uw raad, zodat we de uitkomsten mee kunnen nemen in de besluitvorming over de nieuwe zendmachtiging.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden schriftelijke vragen lokale omroep vrijdag, 19 oktober, 2018

Antwoord schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Lievenshove

Vraag 1. In de beantwoording van een eerdere vraag betreffende de financiële effecten voor de gemeente Oosterhout, geeft u aan dat de verantwoordelijkheid wordt bepaald door het woonplaatsbeginsel. Volgens GroenLinks treedt dit beginsel pas op zijn vroegst in werking in 2020. Daarom nogmaals de vraag: Wat zijn de financiële effecten van de sluiting voor de gemeentelijke begroting?
Antwoord 1. Het woonplaatsbeginsel is met de Jeugdwet in 2015 ingevoerd. Dit beginsel houdt in dat de gemeente waar de ouders met het gezag over de jeugdige verblijven (financieel) verantwoordelijk is. De gemeenten worden hiervoor gefinancierd op basis van een objectief verdeelmodel. Alleen voor jeugdigen die onder voogdij staan van een Gecertificeerde Instelling of die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt geldt dat de werkelijke verblijfsplaats uitgangspunt is. Dit wordt gefinancierd op basis van historisch gebruik (werkelijk gebruik met peildatum 2 jaar terug). Dat betekent dat wij in 2018 hiervoor middelen krijgen gebaseerd op het werkelijk gebruik in 2016. In 2020 wordt dit woonplaatsbeginsel aangepast. Tot die tijd geldt bovenstaande regeling. Sluiting van Lievenshove in het jaar 2018 geeft dan het volgende financiële effect:
* Voor jeugdigen tot 18 jaar, waarvan de ouders het gezag dragen en woonachtig zijn ín Oosterhout, blijft Oosterhout bij overplaatsing naar een andere locatie verantwoordelijk. De kosten blijven gelijk.
* Voor jeugdigen van 18 jaar en ouder en jeugdigen die onder voogdij staan van een Gecertificeerde Instelling, wordt die gemeente verantwoordelijk waar de locatie van de jeugdhulpinstelling is gehuisvest. Gemeente Oosterhout zal deze kosten dan niet meer dragen, maar dit wordt met het verdeelmodel te zijner tijd ook weer in mindering gebracht op het budget dat Oosterhout hiervoor ontvangt. Onduidelijk is nog hoe dit uiteindelijk afgerekend zal worden met de aanpassing van het woonplaatsbeginsel in 2020.

Vraag 2. Hoeveel jongeren die woonachtig zijn op Lievenshove staan daadwerkelijk ingeschreven in de gemeente Oosterhout?
Antwoord 2. Alle jeugdigen die op Lievenshove verblijven worden ingeschreven in de gemeente Oosterhout op het adres van Lievenshove. De (financiële) verantwoordelijkheid van de gemeente wordt echter bepaald op basis van het hierboven beschreven woonplaatsbeginsel. Van de jeugdigen die op dit moment op Lievenshove verblijven, vallen er 15 (peildatum eind augustus 2018) onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Oosterhout.

Vraag 3. Op maandag 17 september, heeft GroenLinks Oosterhout signalen ontvangen die duiden op een acuut veiligheidsrisico.
a. Kunt u de veiligheid van de jongeren, immers toch inwoners van Oosterhout, garanderen? Hoe?
b. Kunt u de veiligheid van de medewerkers garanderen? Hoe?

Antwoord 3. Er bestaan zorgen over de risico’s op korte en lange termijn, dat is ook de reden dat de Raad van Bestuur van Juzt besloten heeft om de jongeren te gaan verplaatsen naar andere locaties. Totdat de verhuizing heeft plaatsgevonden wordt er additioneel geïnvesteerd op de veiligheid van jongeren en de medewerkers door het inzetten van extra interventie medewerkers en beveiligingspersoneel.

Vraag 4. Begin september zijn er twee operationeel interimmanagers aan de slag gegaan bij Juzt, locatie Lievenshove. Deze managers hebben per 14 september hun opdracht teruggegeven. Is dit gegeven bekend bij het College? Wie heeft op dit moment de dagelijkse leiding over de locatie Lievenshove?
Antwoord 4. De gemeente Oosterhout gaat niet over het management van Juzt. Het is ons bekend vanuit de Raad van Bestuur Juzt dat 2 operationele interimmanagers (overigens 2 maal parttime) hun opdracht hebben teruggegeven. De Raad van Bestuur van Juzt heeft ons verzekerd dat er voorzien wordt in de dagelijkse leiding van de locatie en neemt haar verantwoordelijkheid.

Vraag 5. In hoeverre is de Inspectie die verantwoordelijk is voor het toezicht bij Juzt betrokken bij de gang van zaken rondom Lievenshove?
Antwoord 5. Samen met gemeente Breda en Oosterhout en Juzt heeft er een gesprek plaats gevonden met de Inspectie waarbij volledige onderlinge transparantie over het plan van aanpak is afgesproken. De Inspectie toetst op de nakoming en eventuele veranderingen van het plan van aanpak. Op korte termijn zal er een vervolg gesprek plaatsvinden tussen Juzt, Inspectie en gemeenten Breda en Oosterhout. Zo blijven wij gezamenlijk de kwaliteit en veiligheid monitoren.

Vraag 6. Bij de beantwoording van eerdere artikel 39 vragen van GroenLinks over Lievenshove gaf uw College aan in gesprek te zijn met de directie van Het Driespan. Kunt U ons reeds aangeven wat de toekomstplannen zijn m.b.t. het WarandeCollege? Blijft deze school op de huidige locatie gehuisvest?
Antwoord 6. Nee, wij kunnen nog niet aangeven wat de toekomstplannen zijn met betrekking tot het Warande College. Wij zitten op korte termijn met het Warande College aan tafel om met elkaar de mogelijkheden en ontwikkeling te bespreken.

Vraag 7. In december sluit de locatie Lievenshove. De jongeren worden dan verdeeld over twee locaties van Juzt: Krabbebossen in Rijsbergen en De Vliethoeve in Kortgene. Hoe is de verdeling van jongeren over deze locaties? Worden de huidige groepen in zijn geheel verhuisd of wordt er individueel gekeken naar wat de beste locatie is?
Antwoord 7. De Raad van Bestuur van Juzt heeft ons aangegeven dat de definitieve verdeling over alternatieve locaties van Juzt nog moet worden bepaald. Dit vanuit de doelstelling om per 1 december 2018 alle jongeren te hebben verplaatst. Of, en in hoeverre dit haalbaar is wordt de komende weken besloten. Uitgangspunt is dat per jongere wordt bekeken of het huidige zorgaanbod nog voldoet aan de actuele zorgvraag.

Vraag 8. Twee jaar geleden kwam locatie De Vliethoeve in het nieuws omdat de situatie aldaar onveilig was. Er werd toen één van de drie groepen gesloten. Is uw College hiervan op de hoogte? Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. de veiligheid op deze locatie? Kan Juzt de veiligheid na 1 december op beide locaties garanderen?
Antwoord 8. Een van de groepen op de locatie Vliethoeve werd gesloten, omdat er op dat moment onvoldoende personeel was en de veiligheid hiermee niet gewaarborgd kon worden. Inmiddels wordt hier weer in voorzien en is naar het oordeel van de Raad van Bestuur van Juzt het zorg- en werkklimaat zeer sterk verbeterd. Wij houden natuurlijk een vinger aan de pols.

Categorie  nieuws 5. Berna Mekenkamp Mensen  5. Berna Mekenkamp schriftelijke vragen lievenshove maandag, 15 oktober, 2018

GroenLinks Oosterhout bij Wereldkinderdag

Veel kinderen gingen heel trots met zelfgemaakte vlinders naar huis.Voor in de tuin werden vlindervoederschaaltjes gemaakt met kleurrijke kralen.Als je daar wat fruit op legt dat erg overrijp is (vooral bananen) kunnen daar vlinders op af komen.Heel veel kinderen en soms ook ouders en grootouders kregen zelfgekweekte oranje bloemetjes (afrikaantjes) mee naar huis waar vlinders ook op af komen.Ook was er veel aandacht voor de vlinderdocumentatie die ten overvloede in de kraam  aanwezig was en die door veel ouders meegenomen werd.Het was een geweldig feest voor veel kinderen en hun ouders en grootouders.Groen Links Oosterhout kijkt terug op een onvergetelijke dag. De werkgroep gaat alweer enthousiast denken aan een leuk thema van GroenLinks voor de 7e wereldkinderdag op 29 september 2019

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden maandag, 1 oktober, 2018

Antwoord schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Heistraat

Vraag 1. Wethouder Witte liet in Den Bosch weten: ‘aan de raad hebben we laten weten welk bedrag de provincie beschikbaar stelt voor het verbeteren van de oude weg. Ik heb dat bedrag niet paraat, maar ik neem aan dat dat ambtelijk wel aangeleverd kan worden’. Voor zover ons bekend is er in de uitvoeringsovereenkomst van 22 januari 2018 die u afsloot met de provincie slechts sprake van een beheer- en onderhoudsvergoeding voor de over te dragen wegdelen en niet van financiële middelen voor verbetering van deze wegdelen.
a. Hoeveel geld is er door de provincie toegezegd voor verbetering van de bestaande weg c.q. over te dragen wegdelen?
b. Wat zijn de daarbij gestelde voorwaarden?
c. Maken die financiële middelen onderdeel uit van het bestaande budget voor het PIP N629 of moeten die daaraan toegevoegd worden?
d. Kunt u aangeven vanuit welke middelen een dergelijk budget ter beschikking zou worden gesteld?

Antwoord 1a. Op 28 november 2017 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke bijdrage aan de reconstructie van de N629 (fase 1 en 2). In de vertrouwelijke financiële bijlage bij dat raadsvoorstel (BI.0170522) is ook het bedrag opgenomen dat door de provincie is toegezegd t.b.v. het toekomstig beheer en onderhoud van het gedeelte van de huidige Ekelstraat I Heistraat dat wordt overgedragen naar de gemeente. In het betreffende raadsvoorstel is voorts aangegeven dat:

- dit bedrag moet worden gezien als een bijdrage van de provincie aan de toekomstige herinrichting van de Ekelstraat I Heistraat;
- het bedrag niet toereikend is om de herinrichting van de Ekelstraat I Heistraat te bekostigen. Dit betekent dat ook vanuit de gemeente zelf t.z.t. het nodige geïnvesteerd zal moeten worden in de Ekelstraat I Heistraat. Er zullen verschillende varianten worden uitgewerkt (van sober tot optimaal)
zodat op basis daarvan een afweging kan worden gemaakt en de ambitie kan worden bepaald”.

Antwoord 1b. De enige voorwaarde die vanuit de provincie is gesteld, is dat de toegestane maximumsnelheid op het over te dragen deel van de Ekelstraat I Heistraat wordt teruggebracht naar 60 km/h.

Antwoord 1c. en d. Dat is ons onbekend en wat ons betreft ook niet relevant.

Vraag 2. In de beantwoording van vragen over compensatie antwoordde wethouder Witte, dat er door Oosterhout 300.000 euro ter beschikking wordt gesteld voor natuurcompensatie. Volgens onze informatie is deze € 3 ton niet voor natuurcompensatie, daar storten Dongen, Oosterhout en de provincie ieder € 3 ton in een speciaal fonds voor kwaliteitsverbetering van het landschap ter plaatse.
a. Kunt u uitleggen wat de wethouder bedoelde met €3 ton voor natuurcompensatie?
b. Mocht de wethouder een kwaliteitsimpuls bedoeld hebben voor het landschap, kunt u dan aangeven wat de concrete plannen en de geraamde kosten zijn voor de realisatie van deze kwaliteitsverbetering van het landschap?
c. Kunt u aangeven waar precies de plannen worden uitgevoerd, want in het PIP staat dat de kwaliteitsverbetering ook buiten de grenzen van het provinciaal inpassingsplan plaatsvindt door te investeren in de kwaliteit van het landschap rondom de nieuwe N629?

Antwoord 2a. Het is correct dat de beide gemeentes en de provincie ieder euro 300.000,- beschikbaar stellen voor kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit aanvullend op de verplichte compensatie van de aantasting van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN). De middelen die beschikbaar zijn voor de kwaliteitsverbetering van het landschap kunnen o.a. worden ingezet voor natuurontwikkeling.
Antwoord 2 b. en c. De kwaliteitsverbetering van het landschap in het gebied tussen Oosterhout en Dongen willen wij in overleg met de samenleving vorm gaan geven (co-creatie). Wij gaan in gesprek met belanghebbenden, belangstellenden en een aantal overkoepelende organisaties om te bekijken waar/hoe de landschappelijke kwaliteit van het gebied het beste verbeterd kan worden. Het opstellen van de kaders en de plannen gebeurt dus niet vooraf maar juist in samenwerking met de belanghebbenden. De eerste plenaire gesprekken staan gepland in oktober dit jaar. Op basis daarvan (en een aantal één op één gesprekken dat al gevoerd is in het kader van de grondverwering en kavelruil) vindt een concrete vertaling naar plannen en kosten plaats. Daarbij bekijken we ook of we de beschikbare middelen kunnen inzetten om private initiatieven vanuit het gebied zelf te faciliteren I stimuleren om daarmee te bereiken dat uiteindelijk een nog groter bedrag in het gebied wordt geïnvesteerd. Gezien het proces dat nog moet worden doorlopen, kunnen we op dit moment dus nog niet aangeven waaraan en wanneer deze middelen concreet besteed gaan worden.

Vraag 3. Vanuit diverse organisaties (zoals de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik) is de zorg uitgesproken, dat de verkeersknelpunten op de bestaande weg niet opgelost worden met het PIP N629 terwijl het daar toch allemaal om begonnen was. Eén van de belangrijkste knelpunten die genoemd werden, zijn de verkeersproblemen bij tuincentrum AVRI. Het is ons inziens vanuit het oogpunt van rechtszekerheid belangrijk, dat burgers die zich zorgen maken over de gevaarlijke verkeerssituaties op de bestaande N629 zoals bij AVRI voordat er een definitief besluit wordt genomen (over het PIP N629 op 28 september 2018) duidelijkheid hebben in hoeverre de door hen ervaren problemen daadwerkelijk opgelost worden met het aannemen van het PIP N629 fase 2 en het daarvoor ter beschikking gestelde budget van 630 miljoen.
a. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is rond het oplossen van de verkeersproblemen, waaronder de veiligheid van fietsers, bij AVRI?
b. Zijn er al concrete afspraken tussen de gemeente Oosterhout en AVRI over het oplossen van de verkeersproblemen bij het tuincentrum?
c. Zijn er voorzover u bekend op dat punt afspraken gemaakt tussen AVRI en de provincie?
d. Is er een schatting te geven van de kosten die met het oplossen van de verkeersproblemen bij AVRI gemoeid zijn? Voor wiens rekening komen deze kosten volgens u?

Antwoord 3a. en b. Aanleg van de nieuwe N629 sec heeft tot gevolg dat de hoeveelheid verkeer op de Heistraat ter hoogte van de AVRI met ca. 10.000 auto’s per etmaal afneemt. Daarmee wordt al een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de oversteekbaarheid en de verkeersveiligheid ter plaatse. Een verdere verbetering van de verkeersveiligheid moet worden bereikt door het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 60 km/h en een herinrichting van de Heistraat. In dat kader zijn reeds gesprekken gevoerd met de bewoners en bedrijven (waaronder de AVRI) aan de Ekelstraat en Heistraat. Daarnaast wordt dit ook in het kader van de uitbreidingsplannen van AVRI besproken daar ook het parkeren van bezoekers van AVRI zelf leidt tot onveilige situaties.
Antwoord 3c. Wij zijn niet bekend met eventuele afspraken tussen de AVRI en de provincie.
Antwoord 3d. De kosten van de herinrichting van de bestaande Heistraat | Ekelstraat komen voor rekening van de gemeenten Oosterhout en Dongen. Wat die kosten zijn, valt nu nog niet aan te geven. Er worden verschillende varianten voor de herinrichting van de Heistraat | Ekelstraat uitgewerkt, inclusief kostenraming. De resultaten daarvan zijn naar verwachting begin 2019 beschikbaar.

Vraag 4. Wethouder Witte antwoordde op de vraag of de nieuwe weg een verkeersaantrekkende werking zal hebben, dat - letterlijk citaat - met een toename van het verkeer is in dit plan al rekening gehouden. Ik wil u ook graag wijzen op de ontwikkelingen rondom A27 waar door allerlei ingrepen ook de doorstroming daar zal verbeteren en dat maakt ook dat het een aantrekkelijker route gaat worden dan het nu is als alternatief.
a. Kunt u uitleggen wat de wethouder bedoelt met deze opmerking?
b. De angst van velen is dat met de aanleg van de N629 Bundeling Noord de aanzet wordt gegeven tot de aanleg van een nieuwe (snelweg)verbinding tussen Oosterhout en Tilburg ten koste van natuur en landschap van de Duiventoren en het Blik en het cultuurhistorisch waardevolle gebied van de Heikantse akkers. Bent u niet bang dat u deze zorgen met laatstbedoelde opmerking juist nog groter maakt?
c. Juist de toename van het sluipverkeer tussen Tilburg en de A27 en de invloed op onder andere het gemeentelijke wegennet van Dongen, met name op de Steenstraat wordt als problematisch gezien. Wat is uw visie daarop?

Antwoord 4a. De opmerking van de wethouder was tweeledig:
- naast de aanleg van de nieuwe N629 spelen er nog diverse andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de verkeersstromen in het gebied. De wethouder beoogde aan te geven dat daar in de verkeersonderzoeken die zijn uitgevoerd t.b.v. de aanleg van de nieuwe N629 al rekening mee is gehouden. Eén van die ontwikkelingen betreft de verbreding van de A27 ten noorden van Hooipolder. Als onderdeel van de verbreding van de A27 vervalt de aansluiting Raamsdonksveer op de A59. Dat heeft tot gevolg dat de aansluiting van de N629 I Bovensteweg op de A27 (“aansluiting Oosterhout - Dongen”) zwaarder belast zal worden. Bij de reconstructie van de N629 is daar al rekening mee gehouden zodat de doorstroming ook in de toekomst geborgd blijft.
- ontwikkelingen, zoals de verbreding van de A27 en maatregelen ter verbetering van de doorstroming op de A58 tussen Breda en Tilburg, maken ook dat de route via de autosnelweg voor verkeer van en naar Tilburg aantrekkelijker wordt dan het nu is. Met de aantrekkelijkere route doelde de wethouder op de route via de autosnelweg; niet op de N629.
Antwoord 4b. Voor zover die zorgen er al zijn, gaan wij er vanuit die met bovenstaande toelichting te hebben weggenomen.
Antwoord 4c. De N629 is een provinciale weg met een verkeersfunctie en maakt onderdeel uit van het regionaal verbindend net. Dat betekent dat de N629 ook een functie heeft om het achterland (waaronder Tilburg) richting het autosnelwegennet te ontsluiten. Voor ons is primair van belang dat de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid langs de bestaande N629 worden verbeterd. Het is niet aan ons om een visie te hebben op het gemeentelijk wegennet en de Steenstraat in Dongen.

Vraag 5. In zowel de MER-rapportage als in de adviesbrief van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving zijn ernstige zorgen geúit over de effecten voor natuur en milieu van het voorgestelde tracé. Belangrijk is dat onafhankelijke studies van de TU Delft zeer recent aantonen dat de maatschappelijke kosten-batenanalyse negatief is voor de voorgestelde variant,
a. Is het naar het oordeel van het college maatschappelijk verantwoord om 30 miljoen Euro te investeren in een weg die ernstige negatieve gevolgen zal hebben voor natuur, milieu en landschap en waarbij de doorstroming voor de automobilisten hooguit 1 minuut minder rijtijd oplevert?

Antwoord 5a. Omwille van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en de ontwikkeling van Everdenberg Oost vinden wij het van groot belang dat er een oplossing komt voor de problematiek van de N629. Zowel bij de vaststelling van het voorkeursalternatief als de vrijgave van het ontwerp PIP is inzage
gegeven in de effecten én de kosten van het voorkeursalternatief Bundeling Noord. Zowel wij als college als uw raad heeft ingestemd met het voorgenomen tracé wetende wat de kosten en baten daarvan zijn.

Categorie  nieuws 6. Jan Boers Mensen  6. Jan Boers zondag, 30 september, 2018

GroenLinks in Oosterheide.

Velen die wij spraken woont met veel plezier in de groene en sociale wijk. Een aantal punten die we bespraken gingen over het afval in de wijk en dat het moeilijk was om in contact te komen met elkaar. Ook het gevoel dat Oosterheide een wijk wordt waar vele mensen gaan wonen met een minder grote portemonnee baart de inwoners zorgen. Hoewel er veel goede initiatieven opgezet zijn om de wijk dichter bij elkaar te brengen zijn de bewoners op zoek naar manieren om iedereen bij het leven in Oosterheide te betrekken.

Categorie  nieuws Wesley Kuipers Mensen  Wesley Kuipers GroenLinks zondag, 30 september, 2018

Inbreng GroenLinks Oosterhout raadsvergadering 25 september 2018

Mondelinge vraag overbodige bewegwijzering (Van der Zanden)

Voorzitter, in Oosterhout zijn door de gemeente op een flink aantal plaatsen wegwijzers weggezet, die verwijzen naar plekken in Oosterhout zoals het Speelgoedmuseum, het ziekenhuis etc. Op verschillende plaatsen staan ook nog bordjes die de weg wijzen naar het "Psychiatrisch Centrum Oosterhout" dat inmiddels al enkele jaren geleden gesloten is.

Naar onze mening is het dan ook tijd om deze plaatselijke wegwijzers weer bij de tijd te brengen en de overbodige bordjes te verwijderen. Graag horen wij hierop een reactie van de wethouder.

 

Mondelinge vraag over onderhoudstoestand pand Zandheuvel 49 (Van der Zanden)
Voorzitter, het pand "Zandheuvel 49" naast het Speelgoedmuseum in Oosterhout is al vele jaren in het bezit van de gemeente Oosterhout. Van buiten ziet deze voormalige buurtwinkel van de familie van Bekhoven er steeds slechter uit wat het onderhoud betreft. Goed onderhouden gebouwen zijn alleen maar goed voor het leefklimaat in en aanzicht van een wijk. De gemeente heeft daarin zeker een voorbeeldfunctie.

* Is de wethouder het met GroenLinks eens dat het pand "Zandheuvel 49" op dit moment geen visitiekaartje is voor Oosterhout?
* Kan de wethouder aangeven of de gemeente Oosterhout van plan is om het achterstallig onderhoud in dit pand weg te werken?
* Kan de wethouder aangeven wat de plannen zijn die de gemeente Oosterhout met dit pand heeft?

 

Subsidie aanvragen via website gemeente met eHerkenning (Van der Zanden)
Voorzitter, wanneer burgers van Oosterhout subsidie willen aanvragen voor een kleinschalige activiteit dient dit te gebeuren via de website van de gemeente Oosterhout met een DigiD. Wanneer een burgerinitiatief zich echter formaliseert tot een stichting hebben wij begrepen dat een dergelijke aanvraag niet meer met DigiD aangevraagd kan worden, maar dat dient dit te gebeuren met eHerkenning. Hiervoor moet dan eerst een eHerkenning worden aanvraagd bij één van de vele private partijen die dit aanbieden. Hier zijn ook kosten aan verbonden. Dit proces en de bijbehorende kosten zijn juist voor kleinschalige stichtingen een extra drempel om subsidie aan te vragen.

* Kan de wethouder aangeven waarom kleinschalige stichtingen niet gewoon via DigiD een subsidieaanvraag op de website van de gemeente Oosterhout kunnen doen en hier het ingewikkeldere en duurdere systeem van eHerkenning voor nodig is?
* Is de wethouder het met GroenLinks is dat hierdoor voor kleinschalige stichtingen juist extra regels in het leven geroepen worden, terwijl we als gemeente juist het aantal regels willen verminderen?
* Is de wethouder bereid om te kijken of bij het zojuist genoemde voorbeeld een subsidieaanvraag ook gewoon mogelijk is volgens de eenvoudigere DigiD methode die ook niet leidt tot extra kosten voor een stichting?

 

Inrichtingsplan Hoogstraat (Van der Zanden)
Voorzitter, op 29 november 2017 heeft het College in een brief aan de raad aangegeven dat er een inrichtingsplan opgesteld gaat worden voor de Hoogstraat. De bedoeling is om in het tweede kwartaal van 2018 te komen met een inrichtingsplan. In februari 2018 is er nog een bijeenkomst geweest voor de verschillende partijen die hierbij betrokken zijn. Wij hebben begrepen dat er hierna niet meer over dit project gecommuniceerd is.

•    Kan de wethouder aangeven wat op dit moment de stand van zaken is betreffende het inrichtingsplan van de Hoogstraat?
•    Wanneer zal voor de uitvoering van het inrichtingsplan een krediet aangevraagd gaan worden?

 

Thuisvester- Dr Janssenslaan (Van der Pluijm)

In maart 2018 heeft GroenLinks vragen gesteld over gebreken in de te slopen flats van Thuisvester in Slotjes-Midden. Huurders in deze flats hebben de grootste moeite om hun woning warm te krijgen. Zij kunnen via Thuisvester elektrische kachels lenen, maar de extra kosten hiervoor worden niet vergoed.

Het college gaf destijds aan dat zij (en ik citeer) zich kan voorstellen dat de hiermee gepaard gaande kosten een belemmering kunnen vormen om van het aanbod gebruik te maken. (einde citaat) Het college gaf aan dat dit besproken zou worden met Thuisvester.

Voorzitter, nu de dagen weer kouder worden, vraagt GroenLinks zich af óf dit overleg al heeft plaatsgevonden en wat de uitkomsten hiervan zijn.

 

Fietsenstalling busstation (Van der Pluijm)

Veel Oosterhouters maken gebruik van de fiets om het busstation aan de Leijsenhoek te bereiken. Dat is positief. Helaas zit er ook een negatieve kant aan. Er worden namelijk dagelijks tientallen fietsen buiten de stalling geplaatst. Zo is het voor reizigers moeilijk om hun eigen fiets wél in de stalling te plaatsen.

Een van onze fractieondersteuners heeft ter plaats gesproken met reizigers en buschauffeurs en kreeg verschillende oorzaken aangereikt. Denk bijvoorbeeld aan de vele zwerffietsen die op het busstation staan, maar ook het feit dat het moeilijk is om 2 fietsen naast elkaar te plaatsen en dat het plaatsen van een fiets op de 'bovenste verdieping' veel moeite kost. Zeker als het om een e-bike gaat.

- Is het college op de hoogte van deze situatie?

- Ziet het college ook dat het met name moeilijk is om de fietsen op de bovenste rij te plaatsen?

- Wat gaat het college doen om deze overlast te voorkomen?

 

Dataonderzoek Oosterheide (Demir)

Voorzitter, de gemeente Oosterhout is een groot data-onderzoek begonnen in een aantal buurten van oosterhout, allemaal in de wijk Oosterheide en met die data probeert de gemeente uit te wijzen welke mogelijke problemen er kunnen gaan spelen op het gebied van veiligheid. Onze fractie heeft onlangs schriftelijke vragen over de pilot in Oosterheide, omdat wij benieuwd zijn naar de uitkomsten van het onderzoek en omdat wij het als fractie heel belangrijk vinden om te controleren of de privacy van de inwoners wel voldoende is gewaarborgd. Die vragen zijn onlangs beantwoord. Hieruit blijkt dat er voldoende is nagedacht over de privacy van onze inwoners. Wel hebben wij een aanvullende vraag op onze schriftelijke vragen.

 • In juli 2017 is de projectopdracht vastgesteld door het College voor deze pilot. Hoe staat het er op dit moment voor met de pilot en wanneer krijgen wij de uitkomsten van de pilot?

 

Stille kermis (Demir)

Voorzitter, De stille kermis is een middag van 1 tot 5 speciaal voor zowel kinderen als volwassenen die graag op een rustige manier (zonder al te veel prikkels) kermis willen vieren. De kermis in Oosterhout moet er voor iedereen zijn. Daarom is het ook goed dat we de stille kermis hebben. Zo hebben mensen met een beperking of bijvoorbeeld autisme, epilepsie etc Ook een fijne kermisdag. De kermis valt vaak in een vakantieperiode, waardoor kinderen de hele middag kunnen genieten van de stille kermis. Dit jaar viel de kermis in een reguliere schoolweek. Het zou dan meer voor de hand liggen dat de stille kermis in het weekend of op een woensdagmiddag plaatsvindt. Daarom vraagt onze fractie zich het volgende af.

 • Is de wethouder het met mij eens dat de kermis er voor iedereen moet zijn en daarom heel erg rekening gehouden moet worden met de toegankelijkheid tot zulke speciale middagen zoals de stille kermis?
 • En kan de wethouder aangeven dat er rekening gehouden gaat worden met het dagdeel waarop de stille kermis plaatsvindt in de aankomende edities?

 

Verkeerslichten Bredaseweg-Ridderstraat (Van der Pluijm)

Dat de druk op de Bredaseweg voorbij het Wilhelminakanaal groot is en toeneemt, dat mag voor niemand in Oosterhout een verrassing zijn. Zeker met de ontwikkelingen in de omgeving, zoals de ontwikkeling van de Wilhelminahaven, zal de drukte op de Bredaseweg de komende jaren alleen maar toenemen.

In principe is GroenLinks voorstander van maatregelen die de verkeerdrukte laten afnemen én de luchtkwaliteit laten toenemen. Toch zetten wij onze vraagtekens bij dit specifieke voorstel.

De fractie van GroenLinks vreest namelijk dat we de problemen met dit voorstel slechts verplaatsen van de Bredaseweg, naar de Wilhelminalaan. Immers, wanneer we meer prioriteit geven aan noord-zuid verkeer, dan stropt het verkeer op de Wilhelminalaan richting het centrum en vice versa juist op. Zeker als we ook meenemen dat ook in de nabijheid van deze verkeersader een nieuwe wijk wordt ontwikkeld.

Voorzitter, het college geeft aan dat er met het berekenen van de wachttijden rekening is gehouden met de bouw van de Zwaaikom en dat er zelfs nog is gerekend met het oude model. De wachttijden zouden onder de norm van 120 seconden blijven. Dit klinkt mooi, maar betekent wel dat het aantal auto's op met name de Wilhelminalaan ernstig kan toenemen. Met name voor bewoners van Vrachelen die naar het centrum willen, betekent dat een verslechtering. En dan hebben we het nog niet over de luchtkwaliteit op de Wilhelminalaan.

Waar de fractie van GroenLinks zich verder zorgen om maakt is de combinatie van de grotere wachttijd, meer stilstaande auto's op de Wilhelminalaan en de openingstijden van Sluis 1. Deze Sluis gaat namelijk ook open voor het vaarverkeer tijdens de spits. Zelfs wanneer de nieuwe verkeerslichtenregeling er niet toe leidt dat auto's stilstaan op de brug, kan dit een extra lange wachttijd betekenen. GroenLinks is in het algemeen benieuwd of weleens met Rijkswaterstaat besproken is om de sluis tijdens de spits gesloten te houden voor vaarverkeer om zo de doorstroming op de weg te verbeteren. Zo nee, kan de portefeuillehouder dan aageven waarom en kan zij toezeggen of dit in de nabije toekomst wel gepland staat?

Tot slot, voorzitter, wil GroenLinks het nog even hebben over de herkomst van het verkeer. Het college geeft bij haar beantwoording van de sjabloonvragen aan dat het voor het functioneren van de verkeerslichten niet relevant is waar het verkeer vandaan komt. Tja, dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Maar het is wél relevant als je de verkeersdruk op de weg wilt verminderen.

Kennelijk is wel onderzocht wat de herkomst en bestemming is van het verkeer op de Bredaseweg, maar dit wordt pas in het kader van het mobilieitsplan gedeeld met de raad. Volgens de fractie van GroenLinks is dat te laat, aangezien dit onderwerp nu pas op de agenda staat. Immers, als blijkt dat een substantieel deel van het verkeer over de Bredaseweg afkomstig is uit Teteringen en naar bijvoorbeeld het noorden van Oosterhout moet, dan is een andere verkeerslichtenregeling wellicht niet de beste oplossing. Wij zijn benieuwd of de wethouder kan aangeven waarom dit niet meegenomen is.

Voorzitter, al met al voelt het alsof deze nieuwe regeling puur een tijdelijk lapmiddel is om tegemoet te komen aan de eisen van de Raad van State. GroenLinks vraagt zich nadrukkelijk af of dit niet gaat betekenen dat de regelingen of verkeerssituatie niet in de nabije toekomst wéér aangepast moet worden. Bijvoorbeeld vanwege het nieuwe mobiliteitsplan en andere ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving, zoals de aanpassing van het Arendsplein. Wij hopen dat de wethouder onze zorgen weg kan nemen.

 

Duurzaamheids-, starters- en blijverslening (Van der Pluijm)

De starterslening, duurzaamheidslening én de blijversleningen zijn belangrijke regelingen voor Oosterhouters die een huis willen kopen of hun huis willen aanpassen voor de toekomst. Dat de ene regeling populairder is dan de andere, dat blijkt. De raad heeft het budget voor de duurzaameheidslening immers als voor het reces moeten aanvullen, terwijl de blijverslening sinds maart 2017 slechts 1 keer is aangesproken.

Dat betekent voor de fractie van GroenLinks echter niet dat de blijverslening minder belangrijk is. Het is immers een prima regeling die het Oosterhouters mogelijk maakt om hun huis toekomstbestendig te maken én om hen langer thuis te laten wonen. Zo blijven de maatschappelijke kosten op langere termijn bovendien lager. Een win-win situatie dus. Wat GroenLinks betreft, blijft de blijverslening dus. Vandaar ook het amendement dat wij hiertoe samen met VVD hebben ingediend.

Wel is GroenLinks van mening dat er wat meer ruchtbaarheid gegeven kan worden aan de bekendheid van deze lening. De motie van D66 die hierin voorziet, zullen wij daarom ook ondersteunen.

Dan de duurzaamheidslening. Gezien de populariteit, ik haalde het al eerder aan, voorziet deze ook in een duidelijke behoefte bij de Oosterhouter. Wel stellen wij onze vraagtekens bij het alleen nog beschikbaar stellen van deze lening voor isolatie, zoals het college voorstelt.

Zeker, voorzitter, de grootste winst bij het verduurzamen van een huis valt inderdaad te halen bij isolatie. Dit werkt energiebesparend en je kunt daarmee een enorme winst boeken. Maar, de fractie van GroenLinks vindt dit iets te beperkt van het college. Immers, de komende jaren komt er nog veel meer op ons af. Denk bijvoorbeeld aan het gasloos maken van de huizen.

Volgens de fractie van GroenLinks is het dan ook goed om de duurzaamheidslening hiervoor ook in te kunnen zetten. Zodat Oosterhouters die al een energiezuinig huis hebben, deze lening wél kunnen gebruiken voor het aanleggen van zonnepanelen. Wij zien ook dat een maximering van het te lenen bedrag daar op zijn plek is, maar dat er ook meen groter bedrag beschikbaar moet zijn. Er ligt nu eenmaal een enorme uitdaging om onze stad te verduurzamen. Dat schemert duidelijk door in de amendementen die wij hierover samen met VVD indienen.

 

Veiligheidsplan politie (Demir)

Onze fractie heeft kennis mogen nemen van het concept Regionaal Beleidsplan politie-eenheid Zeeland-West-Brabant (RBP). Het doel hiervan is het bepalen van de beleidsdoelstellingen voor de komende jaren met betrekking tot de uitvoering van de politietaak in deze regio. Dit beleidsdocument is dus erg belangrijk voor de focus en de aanpak op het gebied van veiligheid.

Wat direct opvalt is dat het concept Beleidsplan niet erg veel afwijkt van het huidige plan dat wij kennen. In het huidige beleidsplan staan thema’s zoals 1. WOS (woninginbraak, overvallen en straatroof) 2. Uitgaansgeweld en huiselijk geweld 3. Overlast en criminaliteit door jeugdgroepen 4. Ondermijnende criminaliteit en 5. Veiligheidsbeleving. In het concept beleidsplan zijn 3 beleidsprioriteiten aangegeven; 1. aanpak ondermijnende criminaliteit 2. Zorg en veiligheid en 3. De aanpak van cybercrime. Huiselijk geweld wordt in het concept beleidsplan geschaard onder zorg en veiligheid en WOS wordt onder lokale thema’s geschaard waardoor dit plan ruimte laat om dit lokaal op te pakken.

Dit beleidsplan is een regionaal beleidsplan en geldt daarmee voor de gehele regio. Het is goed dat we een regionaal beleidsplan hebben. Er zijn onderwerpen die je niet alleen lokaal kan aanpakken en dan is samenwerking in de regio goed. Daarbij voorkom je het zogeheten waterbedeffect: bepaalde problemen worden in een stad wel aangepakt en in de andere niet waardoor je een verschuiving kan zien van de vestiging van de criminele activiteiten. Door het beleid regionaal op te pakken kan dat effect voorkomen worden.

Voorzitter, wel is onze fractie van mening dat het merendeel van de thema’s die zojuist zijn opgesomd thema’s zijn die het beste lokaal opgevangen kunnen worden. Daarmee bedoelen wij dat bepaalde problemen beter aangepakt kunnen worden als we in Oosterhout kiezen voor een strakkere aanpak met kortere lijntjes.

Sta mij toe om hiervan een aantal punten te benoemen.

Voorzitter bijvoorbeeld als we het hebben over de wijkagenten in de stad constateren wij dat de wijkagent steeds minder tijd heeft om aanwezig te zijn in de wijk en het gesprek aan te gaan met de bewoners van die wijk. Wat ons betreft is de wijkagent een zeer belangrijk middel om problemen in een vroeg stadium aan te gaan. Allereerst kunnen zij overtredingen en strafbare feiten eerder constateren omdat ze rondlopen in de wijk. Daarnaast is het bewezen dat de drempel voor bewoners lager is om in gesprek met de wijkagent aan te geven wat er speelt in de wijk. Hierdoor zouden problemen van bijvoorbeeld huiselijk geld of ondermijnende criminaliteit al in een vroeger stadium op de radar kunnen komen.

Voorzitter, wat mijn fractie daarnaast een belangrijk aandachtspunt vinden is dat op sommige dagdelen er geen politievoertuig uit Oosterhout beschikbaar is om naar een noodmelding te gaan. Er wordt dan een voertuig uit Breda opgeroepen met politieagenten uit Breda. Dit komt vaak voor en op sommige dagdelen, vooral nacht, is dit zelfs zo ingepland. Voorzitter, wat ons betreft is dit een slechte zaak. De politie in Breda zal minder binding hebben met de inwoners en kent het hier ook minder. Wij beseffen dat dit deels te maken heeft met de centralisering van de politie, maar dat hoeft in Oosterhout niet door te slaan. Wij zien het liefst politieagenten uit Oosterhout voor onze problemen.

Voorzitter, wij beseffen dat dit deels een kwestie van het rijk is, omdat er meer geldmiddelen beschikbaar moet worden gesteld en bezuinigingen op dit gebied hebben hier niet aan meegewerkt. Wel zijn wij van mening dat de zojuist genoemde problemen deels voorkomen kunnen worden door in gesprek te gaan met de politie en te spreken over de focus van de politie. Die focus zou wat onze fractie betreft, nogmaals, meer in de wijken moet zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat naast de regionale samenwerking ook korte lijntjes zijn met organisaties zoals een buurtpreventie, veilig thuis.

Een belangrijk thema waarbij het goed is dat het ook regionaal wordt opgepakt is ondermijnende criminaliteit; goed dat het weer een van de hoofdthema’s is. Ondermijnende criminaliteit is een groot probleem en mijn fractie vindt het een goede zaak dat dit weer een van de hoofdthema’s is waar de focus op wordt gelegd. Zoals zojuist al is benoemd, vinden wij een lokale aanpak hiervoor ook erg belangrijk.

Voorzitter, de reactie op het concept beleidsplan is wat ons betreft prima. Wij zijn tevreden met het feit dat het regionaal beleidsplan genoeg ruimte open laat om problematiek lokaal aan te pakken. Dat maakt ons meerjarenplan integrale veiligheid nog belangrijker en de aanpak van de lokale problematiek zijn zaken die in ons meerjarenplan integrale veiligheid dan ook zeer uitdrukkelijk naar voren moeten komen. Hierbij wil ik dan ook een oproep doen aan de portefeuillehouder om goed n te denken over de taakverdeling van de politie in Oosterhout. Het is namelijk goed dat het regionaal beleidsplan ruimte laat om de uitdagingen op het gebied van veiligheid die we hebben in Oosterhout lokaal te bestrijden, maar dat kan alleen met een strakkere aanpak met kortere lijntjes in de wijken.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden Gemeenteraad verkeer veiligheid Duurzaamheid Wmo woensdag, 26 september, 2018

Antwoord schriftelijke vragen GroenLinks over eikenprocessierups

Vraag 1. Met welk biologisch bestrijdingsmiddel vindt in Oosterhout de behandeling van eiken plaats?
Antwoord 1. Ter bestrijding van de eikenprocessierups passen wij het middel Xentari toe. Dat is een bacteriepreparaat en daarmee een biologisch bestrijdingsmiddel. De bacteriën produceren in het darmkanaal van rupsen gifstoffen waardoor de rupsen afsterven.

Vraag 2. Welke effecten heeft de toepassing van dit middel op andere organismen en dan met name op de ontwikkeling van andere rupsen-Zvlindersoorten en insecten in zijn algemeenheid?
Antwoord 2. Xentari is alleen werkzaam in het darmkanaal van rupsen. Het middel wordt op de bladeren gespoten en als rupsen daarvan eten komt de bacterie in hun darmkanaal. Door de omstandigheden in de rups raakt de bacterie geactiveerd. Het preparaat bestrijdt alle rupsen maar is ongevaarlijk voor bijen, vlinders en andere insecten. Ook voor zoogdieren is Xentari voor zover bekend ongevaarlijk. Het is onmogelijk zoveel van het middel in te ademen of op te eten, dat er effecten zouden ontstaan. Bij de planning van bestrijdingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van bedreigde en beschermde vlinders. Daar waar deze voorkomen, wordt dit bestrijdingsmiddel niet toegepast, maar worden later in het jaar eventuele nesten van processierupsen op een andere wijze verwijderd. We bestrijden de processierups overigens ook op andere manieren, al hebben die om verschillende redenen niet de voorkeur om overal te gebruiken. Het gaat dan onder andere om het bestrijden door middel van zuigen en branden, maar dat is erg arbeidsintensief en wordt alleen ingezet op plekken waar er calamiteiten mee zijn. Het (chemisch) fixeren en het uitsnoeien/wegenemen wordt op sommige plekken ook gedaan. Maar dat is ook een arbeidsintensieve optie omdat er dan iemand in de boom moet klimmen om het nest te behandelen en in een zak te doen.

Vraag 3. Welke veiligheidsvoorschriften moeten bij de toepassing in acht genomen worden en dan met name waar het gaat over de blootstelling aan het middel aan derden, zoals aan passerende fietsers en voetgangers en aan de bewoners van aangrenzende tuinen en woningen?
Antwoord 3. Direct contact van de spuitvloeistof met verkeersdeelnemers en omwonenden wordt in principe vermeden, bijvoorbeeld door bespuitingen uit te voeren op verkeersluwe momenten. Daarnaast worden bij de werkzaamheden de voorgeschreven verkeersmaatregelen in acht genomen (conform CROW 96a en b). Er is een bord op de trekker geplaatst waarmee de werkzaamheden worden aangekondigd ("bestrijding eikenprocessierups’). Op deze wijze zijn de werkzaamheden langs de openbare wegen voor passerende fietsers en voetgangers duidelijk en zichtbaar aangegeven. De chauffeur heeft de instructie het spuiten tijdelijk te stoppen wanneer er voetgangers of fietsers passeren. Daarnaast gelden voor de chauffeur de voorzorgsmaatregelen voor het werken met micro-organismen, zoals het gebruik van beschermende kleding en oogbescherming.

Vraag 4. Moet behandeling van alle eiken in de op de gemeentelijke website genoemde straten jaarlijks plaatsvinden?
Antwoord 4. Bomen die in voorgaande járen overlast hebben veroorzaakt, worden opgenomen in het bespuitingsprogramma en andere eiken niet. Als na inventarisatie nieuwe nesten gevonden worden, worden deze mee genomen in de preventieve bestrijdingsronde. In 2018 is ca 25% van ons areaal zomereiken behandeld. Bestrijding van eikenprocessierupsen is gericht op de beheersing van de plaag die ze kunnen vormen in het licht de risico’s voor de volksgezondheid. De bestrijding van rupsen vindt plaats via het blad dat zij eten. De bacteriën en bacteriesporen zitten op het blad maar daar niet aan vast. Regen kan het middel daarom afspoelen en onder invloed van zonlicht breekt het af. Met het vallen van het blad in de herfst, verdwijnt ook het bestrijdingsmiddel uit de boom. Voor een effectieve voorkoming van het ontstaan van irritatie door brandharen van de processierups, is het nodig de rupsen zo vroeg mogelijk te bestrijden en het jonge blad te bespuiten met het bestrijdingsmiddel.

Vraag 5. Wil het college (laten) onderzoeken of er inmiddels efficiëntere en milieuvriendelijkere methoden zijn ontwikkeld ter bestrijding van de eikenprocessierups, zoals bijvoorbeeld het Plant Research International/Universiteit Wageningen daarmee doende is/was
Antwoord 5. Wij werken al met een biologisch verantwoord bestrijdingsmiddel, maar uiteraard staan wij altijd open voor middelen die nog efficiënter en milieuvriendelijker zijn. Er wordt bij de GGD, (regio)gemeenten, brancheverenigingen etc. navraag gedaan of er inmiddels efficiëntere en milieuvriendelijkere methoden zijn ontwikkeld ter bestrijding van de eikenprocessierups, waarbij wij bijvoorbeeld ook kijken naar bestrijding via natuurlijke vijanden van de rups, zoals de koolmees. Ook wordt de status en eventueel de toepasbaarheid van het onderzoek van het Plant Research International/Universiteit Wageningen opgevraagd.

Categorie  nieuws 6. Jan Boers Mensen  6. Jan Boers schriftelijke vragen donderdag, 20 september, 2018

Schriftelijke vragen GroenLinks over Lievenshove

 1. In de beantwoording van een eerdere vraag betreffende de financiële effecten voor de gemeente Oosterhout, geeft u aan dat de verantwoordelijkheid wordt bepaald door het woonplaatsbeginsel. Volgens GroenLinks treedt dit beginsel pas op zijn vroegst in werking in 2020. Daarom nogmaals de vraag: Wat zijn de financiële effecten van de sluiting voor de gemeentelijke begroting?
 2. Hoeveel jongeren die woonachtig zijn op Lievenshove staan daadwerkelijk ingeschreven in de gemeente Oosterhout?
 3. Onlangs heeft GroenLinks Oosterhout signalen mogen ontvangen die duiden op een acuut veiligheidsrisico.
 1. Kunt u de veiligheid van de jongeren, immers toch inwoners van Oosterhout, garanderen? Hoe?
 2. Kunt u de veiligheid van de medewerkers garanderen? Hoe?
 3. Hoe rijmen de door ons ontvangen signalen met het gegeven dat “kwaliteit en veiligheid reeds een harde voorwaarde is”, zoals u bij beantwoording van de eerder gestelde artikel 39 vragen heeft gesteld?
 1. Begin september zijn er twee operationeel interimmanagers aan de slag gegaan bij Juzt, locatie Lievenshove. Deze managers hebben per 14 september hun opdracht teruggegeven. Is dit gegeven bekend bij het College? Wie heeft op dit moment de dagelijkse leiding over de locatie Lievenshove?
 2. In hoeverre is de Inspectie die verantwoordelijk is voor  het toezicht bij Juzt betrokken bij de gang van zaken rondom Lievenshove?
 3. Bij de beantwoording van eerdere artikel 39 vragen van GroenLinks over Lievenshove gaf uw College aan in gesprek te zijn met de directie van Het Driespan. Kunt U ons reeds aangeven wat de toekomstplannen zijn m.b.t. het WarandeCollege? Blijft deze school op de huidige locatie gehuisvest?
 4. In december sluit de locatie Lievenshove. De jongeren worden dan verdeeld over twee locaties van Juzt: Krabbebossen in Rijsbergen en De Vliethoeve in Kortgene. Hoe is de verdeling van jongeren over deze locaties? Worden de huidige groepen in zijn geheel verhuisd of wordt er individueel gekeken naar wat de beste locatie is?
 5. Twee jaar geleden kwam locatie De Vliethoeve in het nieuws omdat de situatie aldaar onveilig was. Er werd toen één van de drie groepen gesloten. Is uw College hiervan op de hoogte? Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. de veiligheid op deze locatie? Kan Juzt de veiligheid na 1 december op beide locaties garanderen?
Categorie  nieuws 5. Berna Mekenkamp Mensen  5. Berna Mekenkamp schriftelijke vragen lievenshove donderdag, 20 september, 2018

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Heistraat

1. Wethouder Witte liet in Den Bosch weten: ‘Aan de raad hebben we laten weten welk bedrag de provincie beschikbaar stelt voor het verbeteren van de oude weg. Ik heb dat bedrag niet paraat, maar ik neem aan dat dat ambtelijk wel aangeleverd kan worden’.

Voor zover ons bekend is er in de uitvoeringsovereenkomst van 22 januari 2018 die u afsloot met de provincie slechts sprake van een beheer- en onderhoudsvergoeding voor de over te dragen wegdelen  en niet van financiële middelen voor verbetering van deze wegdelen.

a. Hoeveel geld is er door de provincie toegezegd voor verbetering van de bestaande weg c.q. over te dragen wegdelen?

b. Wat zijn de daarbij gestelde voorwaarden?

c. Maken die financiële middelen onderdeel uit van het bestaande budget voor het PIP N629 of moeten die daaraan toegevoegd worden?

d. Kunt u aangeven vanuit welke middelen een dergelijk budget ter beschikking zou worden gesteld?

2. In de beantwoording van vragen over compensatie antwoordde wethouder Witte, dat er door Oosterhout 300.000 euro ter beschikking wordt gesteld voor natuurcompensatie. Volgens onze informatie is deze € 3 ton niet voor natuurcompensatie, maar storten Dongen, Oosterhout en de provincie ieder € 3 ton in een speciaal fonds voor kwaliteitsverbetering van het landschap ter plaatse.

a. Kunt u uitleggen wat de wethouder bedoelde met €3 ton voor natuurcompensatie? 
b. Mocht de wethouder een kwaliteitsimpuls bedoeld hebben voor het landschap, kunt u dan aangeven wat de concrete plannen en de geraamde kosten zijn voor de realisatie van deze kwaliteitsverbetering van het landschap?

c. Kunt u aangeven waar precies de plannen worden uitgevoerd, want in het PIP staat dat de kwaliteitsverbetering ook buiten de grenzen van het provinciaal inpassingsplan plaatsvindt door te investeren in de kwaliteit van het landschap rondom de nieuwe N629?

3. Vanuit diverse organisaties ( zoals de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik) is de zorg uitgesproken, dat de verkeersknelpunten op de bestaande weg niet opgelost worden met het PIP N629 terwijl het daar toch allemaal om begonnen was. Eén van de belangrijkste knelpunten die genoemd werden, zijn de verkeersproblemen bij tuincentrum AVRI. Het is ons inziens vanuit het oogpunt van rechtszekerheid belangrijk, dat burgers die zich zorgen maken over de gevaarlijke verkeerssituaties op de bestaande N629 zoals bij AVRI voordat er een definitief besluit wordt genomen (over het PIP N629 op 28 september 2018) duidelijkheid hebben in hoeverre de door hen ervaren problemen daadwerkelijk opgelost worden met het aannemen van het PIP N629 fase 2 en het daarvoor ter beschikking gestelde budget van €30 miljoen.

a. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is rond het oplossen van de verkeersproblemen, waaronder de veiligheid van fietsers, bij AVRI?

b. Zijn er al concrete afspraken tussen de gemeente Oosterhout en AVRI over het oplossen van de verkeersproblemen bij het tuincentrum?

c. Zijn er voorzover u bekend op dat punt afspraken gemaakt tussen AVRI en de provincie?

d. Is er een schatting te geven van de kosten die met het oplossen van de verkeersproblemen bij AVRI gemoeid zijn? Voor wiens rekening komen deze kosten volgens u?

4. Wethouder Witte antwoordde op de vraag of de nieuwe weg een verkeersaantrekkende werking zal hebben, dat - letterlijk citaat – ‘met een toename van het verkeer is in dit plan al rekening gehouden. Ik wil u ook graag wijzen op de ontwikkelingen rondom A27 waar door allerlei ingrepen ook de doorstroming daar zal verbeteren en dat maakt ook dat het een aantrekkelijker route gaat worden dan het nu is als alternatief’.

a. Kunt u uitleggen wat de wethouder bedoelt met deze opmerking?

b. De angst van velen is dat met de aanleg van de N629 Bundeling Noord de aanzet wordt gegeven tot de aanleg van een nieuwe (snelweg)verbinding tussen Oosterhout en Tilburg ten koste van natuur en landschap van de Duiventoren en het Blik en het cultuurhistorisch waardevolle gebied van de Heikantse akkers. Bent u niet bang dat u deze zorgen met laatstbedoelde opmerking juist nog groter maakt?

c. Juist de toename van het sluipverkeer tussen Tilburg en de A27 en de invloed op onder andere het gemeentelijke wegennet van Dongen, met name op de Steenstraat wordt als problematisch gezien. Wat is uw visie daarop?

5. In zowel de MER-rapportage als in de adviesbrief van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving zijn ernstige zorgen geuit over de effecten voor natuur en milieu van het voorgestelde tracé. Belangrijk is dat onafhankelijke studies van de TU Delft zeer recent aantonen dat de maatschappelijke kosten-batenanalyse negatief is voor de voorgestelde variant.

a. Is het naar het oordeel van het college maatschappelijk verantwoord om 30 miljoen Euro te investeren in een weg die ernstige negatieve gevolgen zal hebben voor natuur, milieu en landschap en waarbij de doorstroming voor de automobilisten hooguit 1 minuut minder rijtijd oplevert?

Omdat volgende week vrijdag 28 september door Provinciale Staten een besluit zal worden genomen over het Provinciaal Inpassings Plan N629, en de beantwoording van deze vragen wellicht enige invloed zou kunnen hebben op de besluitvorming, zou onze fractie uw beantwoording vóór genoemde datum erg op prijs stellen.

Categorie  nieuws 6. Jan Boers Mensen  6. Jan Boers schriftelijke vragen heistraat woensdag, 19 september, 2018

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over ORTS

In september 2017 heeft het College aangegeven dat de ORTS met dit extra bedrag van € 35.000 nog ongeveer een half jaar in de lucht gehouden kan worden. Een definitief besluit over de extra ondersteuning van de ORTS door de gemeente zou dan binnen een half jaar (vanaf september 2017 gerekend) moeten plaatsvinden.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen:

 1. Is het College met GroenLinks van mening dat in Oosterhout een lokale omroep noodzakelijk is?
 2. Kunt u aangeven of het College met een voorstel naar de gemeenteraad gaat komen voor extra structurele ondersteuning van de ORTS? Zo ja, wanneer komt dit voorstel richting de gemeenteraad? Zo nee, waarom komt het College niet met een voorstel richting de raad?
 3. Heeft de ORTS op dit moment al signalen afgegeven richting de gemeente dat zij niet meer voldoende geld heeft om door te kunnen draaien (dit naar aanleiding van de opmerkingen van het College uit september 2017)?
 4. Als het antwoord op de vorige vraag bevestigend is, hoe lang kan de ORTS dan nog blijven uitzenden zonder extra financiële steun van de gemeente?
 5. Hebben er tussen september 2017 en nu gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en de ORTS over het wel of niet gaan betalen van een extra structurele bijdrage van de gemeente Oosterhout aan de ORTS? Wat is de reactie van de gemeente geweest op (eventuele) voorstellen van de ORTS om een extra financiële bijdrage?
 6. In de raadsnota van september 2017 geeft het College aan nog de nodige twijfels te hebben over het beleidsplan van de ORTS. Kunt u aangeven hoe de ORTS sinds september 2017 dit beleidsplan in de praktijk heeft uitgevoerd? Zijn deze twijfels nu wel of niet weggenomen voor het College?
 7. Wanneer zal het College de discussie aangaan met de gemeenteraad over de rol van de lokale omroep in de gemeente Oosterhout (de afgelopen jaren heeft hier nooit een fundamentele discussie over plaatsgevonden)?
Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden schriftelijke vragen orts dinsdag, 18 september, 2018

GroenLinks Oosterhout bij Wereldkinderdag

Voor de jeugd kiest GroenLinks elk jaar een thema wat bij GroenLinks hoort en wat bij de kinderen van verschillende leeftijden aansluit. Jaarlijks komen er ongeveer 200 kinderen langs om aan verschillende creatieve activiteiten mee te doen.Dit jaar is het thema Natuur en dan speciaal: Vlinders en Bijen.Wij staan op de Heuvel met 2 kramen. Je kunt er niet aan voorbij lopen.

Er wordt uitgedeeld. Wat? Kom maar!

Er wordt getekend met viltstift op witte lakentjes. Hoe? Kom maar!

Er kan een vlindervoeder gemaakt worden. Wat is dat nu? Kom maar!

Er wordt verteld. Waarover? Kom maar!

Er worden vlindertjes gemaakt. Hoe dan? Kom maar!

Ben je al nieuwsgierig geworden?

Kom maar naar de Heuvel op 30 september 2018 tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

Categorie  nieuws GroenLinks wereldkinderdag maandag, 17 september, 2018

Antwoord schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Lievenshove

Vraag 1. Wordt de gehele locatie van Juzt ter plaatse gesloten en verdwijnen daarmee alle door Juzt aangeboden diensten inclusief de ambulante hulp voor jongeren?

Antwoord 1. Alle door Juzt aangeboden diensten op Lievenshove, dit zijn voornamelijk de zogenoemde ‘open’ en ‘gesloten’ behandelgroepen en aanverwante dienstverlening voor de op Lievenshove verblijvende jongeren, zullen op andere locaties van Juzt worden aangeboden. Hiermee sluit inderdaad de gehele locatie, maar verdwijnen de diensten niet voor de jongeren.

Vraag 2. Hoe wordt vanaf sluiting de hulp aan de kwetsbare jongeren die binnen de doelgroep(en) van deze locatie vallen, gegarandeerd?

Antwoord 2. De dienstverlening welke Juzt op Lievenshove verricht wordt verplaatst naar andere locaties van Juzt. Dit zal fasegewijs en na overleg met cliënten, ouders en personeel gebeuren. Met aandacht voor de individuele zorgvragen zal voor zowel de jongeren in de ‘open’ plaatsing als voor de jongeren in ‘gesloten’ plaatsing een beter passend alternatief worden gevonden. Doelstelling is dat uiterlijk 1 december alle dienstverlening is verplaatst. Als regio WBO (en als gemeente Oosterhout) blijven wij met Juzt in contact over dit traject en de noodzakelijke aandacht voor het belang van deze kwetsbare jongeren. Ook de inspectie werkt mee in het bewaken van dit proces en de goede zorg voor deze jongeren.

Vraag 3. Op het terrein van Lievenshove is ook het Warandecollege, school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, gevestigd, waar niet alleen Lievenshove-leerlingen naar school gaan maar waar ook externe leerlingen onderwijs genieten. Het Warandecollege maakt geen deel uit van Juzt, maar van Het Driespan, onderdeel van de Koraalgroep.

 1. Wat gaat er met deze school gebeuren?
 2. Heeft het college al contact met het bestuur of directie van Het Driespan, zo ja wat is hiervan de uitkomst, zo nee, waarom niet?

Antwoord 3. De portefeuillehouder onderwijs heeft reeds contact gehad met de directie van het Driepan. We blijven met de directie en het onderwijsveld contact over het vervolg. Het Driespan voert momenteel de regie op het vervolg. Wij kijken mee en ondersteunen waar gewenst.

Het Driespan is zich naar aanleiding van de sluiting in samenspraak met de regionale samenwerkingsverbanden en het brede onderwijsveld aan het oriënteren op de wijze waarop het onderwijs voor deze doelgroep het beste vormgegeven kan worden. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan wordt bekeken welke consequenties dit heeft voor de locatie Warandecollege op het terrein van Lievenshove.

Vraag 4. Is het uw college bekend dat Juzt zeer recent, te weten in maart van dit jaar, ook een drugsgerelateerde problematiek heeft gekend op tenminste één andere locatie? Juzt kondigde toen aan te onderzoeken hoe zij dergelijke incidenten in de toekomst zou kunnen voorkomen

 1. Is uw college op de hoogte gesteld van de uitkomsten van dit interne onderzoek van Juzt?
 2. Verwacht uw college, nu er blijkbaar geen sprake is van slechts incidenten op Lievenshove, dat Juzt vanaf heden nog in staat zal zijn aan deze kwetsbare doelgroep(en) voldoende zorg en veiligheid te bieden?
 3. Overweegt uw college het contract met Juzt voor deze specifieke zorg op te zeggen danwel stringente nieuwe voorwaarden en garanties te stellen?

Antwoord 4. Juzt geeft ons aan dat het externe onderzoek naar het incident in Breda van afgelopen maart nog niet is afgerond. Het bestuur verwacht de uitkomsten van dit onderzoek komende maand. Wij zullen als regio en als gemeente Oosterhout vragen om inzage in deze uitkomsten en hierover het gesprek aangaan met Juzt.

Het bestuur van Juzt heeft ons aangegeven volledig gericht te zijn op het borgen van veilig zorg- en werkklimaat. Het bestuur had hierover terechte zorgen voor de locatie Lievenshove. Een veilig zorg- en werkklimaat valt nooit 100% te garanderen. De kwetsbare doelgroep waar Juzt voor staat, is immers ook zeer kwetsbaar voor omgevingsfactoren. Deze kwetsbare doelgroep leeft niet 100% gesloten op een residentieel terrein. Dit is ook niet in hun belang. Uiteindelijk gaat het er immers om dat deze jongeren zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en leren in een zo normaal mogelijk omgeving. De uiteindelijke sluiting is niet enkel het directe effect van een incident, maar hangt samen moet een breed palet aan factoren die kwalitatieve en veilige zorg op deze locatie bemoeilijken.
Op de andere locaties van Juzt is nu een veel veiliger zorg- en werkklimaat. Wij zullen samen met de regio kritisch blijven sturen op de kwaliteit en veiligheid in het proces richting 1 december, maar ook de periode daarna. Dit doen wij niet alleen, we werken hierbij nauw samen met de inspectie gezondheidszorg en jeugd.

In de periode tot 1 december werkt Juzt nauw samen met de gemeente en politie bij het nemen van aanvullende maatregelen om de overgangsperiode goed en veilig te doorlopen. Recentelijk hebben wij een bestuurlijk overleg gehad met de politie en Juzt en daarbij concrete acties afgesproken met betrekking tot de veiligheid, de toegang tot het terrein en drugspreventie.

Kwaliteit en veiligheid is reeds een harde voorwaarde. Het besluit dat Juzt nu neemt vormt voor ons geen aanleiding om het contract op te zeggen. Zoals aangegeven, zullen wij de komende tijd wel met extra aandacht kijken naar de dienstverlening van Juzt en met hun in gesprek blijven over de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Vraag 5. Heeft de drugsproblematiek bij Lievenshove gespeeld bij zowel de open als de gesloten groep? Immers, de jongeren van de gesloten afdeling kunnen slechts onder strenge  begeleiding buitenkomen.

Antwoord 5. De drugsproblematiek vond plaats bij beide groepen. Het is juist dat de jongeren onder strenge begeleiding buitenkomen. Hier vindt ook toezicht op plaats. Dat wil echter niet zeggen dat het voor jongeren onmogelijk was om met elkaar of met anderen in contact te komen. Zie ook het interview met een van de jongeren in BN de Stem.

Vraag 6. In het Algemeen Dagblad van 10 december 2016 heeft de bestuursvoorzitter van Juzt laten weten dat de financiële problemen van Juzt voor een deel worden veroorzaakt door negen gemeenten in de regio West-Brabant-west. Juzt heeft daardoor moeten reorganiseren en veel medewerkers moeten ontslaan

 1. Heeft een en ander zijn negatieve weerslag gehad op het personeelsbestand en de huidige problematiek van Lievenshove?
 2. Zo ja, kunnen wij dan constateren dat de problemen in de andere regio direct of indirect hebben geleid tot het sluiten van Lievenshove?

Antwoord 6. Het is niet aan ons om hier antwoord op te geven, maar aan het bestuur van Juzt. Zij antwoorden het volgende:

“Eind 2017 is de relatie met de negen gemeenten in de regio West-Brabant-west hersteld. Met hulp van de Transitie Autoriteit Jeugd is Juzt in 2018 een reorganisatie gestart om beter antwoord te kunnen bieden op doelstellingen van de decentralisatie en in te zetten op samenwerking met clienten en oa wijkteams. Het is al enige jaren dat Juzt , en ook collega aanbieders, steeds meer moeite hebben om zorg te dragen voor stabiele teams. Er is echter geen directe relatie met de toenmalige dynamiek in de regio West-Brabant-west” Er kan dus geen conclusie getrokken worden dat de sluiting van Lievenshove te maken heeft met problemen in een andere regio.

Vraag 7. Wat zijn de financiële effecten van de sluiting voor het budget van de Jeugdzorg binnen de gemeentelijke begroting? 

Antwoord 7. Oosterhout financiert Lievenshove niet zelf. Als regio hanteren wij het ‘geld volgt kind’-principe, waarbij de gemeenten geen instellingen financieren, maar de geleverde zorg aan kinderen vallend onder onze verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid wordt bepaald door het woonplaatsbeginsel. Hiermee wordt voorkomen dat een gemeente die toevallig een instelling op het gebied van jeugdzorg binnen de eigen grenzen heeft opdraait voor alle kosten. Nu betaalt Oosterhout alleen de jeugdzorg voor de Oosterhoutse jongeren, ongeacht waar zij de zorg ontvangen.

Categorie  nieuws 6. Jan Boers Mensen  6. Jan Boers schriftelijke vragen lievenshove woensdag, 5 september, 2018

Antwoord schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over dataverzameling Oosterheide

Vraag 1. Wanneer worden de bewoners van Oosterheide en alle andere bewoners van Oosterhout geïnformeerd over de uitkomsten van de pilot ? Zijn er al tussenresultaten bekend en kunnen die gedeeld kunnen worden?
Antwoord 1. De pilot kent een aantal fases, waaronder het analyseren van de data, het duiden van de uitkomsten, het zoeken naar mogelijke oorzaken en vervolgens het uitwerken van eventuele maatregelen. Op dit moment heeft een analyse van de data plaatsgevonden, maar deze data moeten we ook zorgvuldig kunnen interpreteren. Dat doen we onder andere door de analyse te bespreken met de focusgroep, waar ook een aantal inwoners van de wijk Oosterheide deel van uit maken. Omdat het delen van data zonder duiding tot meerdere, en wellicht onjuiste, interpretaties kan leiden kunnen wij de analyse op dit moment ook niet breder delen.

Vraag 2. Is al bekend of er concrete acties worden ondernomen door uw college naar aanleiding van de resultaten van de pilot?
Antwoord 2. De pilot is nog niet in de fase dat er concrete acties worden ontwikkeld.

Vraag 3. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Dit is een strengere privacywet. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming is het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten verplicht, zodat iedereen kan inzien bij welke activiteiten van de gemeente persoonsgegevens worden verwerkt. Wat is de reden dat deze pilot niet is opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten?
Antwoord 3. Deze pilot valt onder de verwerking ‘Advies/Onderzoek en Statistiek’. Deze is generiek beschreven om ruimte te laten voor invulling per uit te voeren onderzoek. Voor deze specifieke pilot is geen gebruik gemaakt van direct herleidbare persoonsgegevens. Dit is op voorhand met de Functionaris Gegevensbescherming vastgesteld.

Vraag 4. Uit het stuk ‘Datagestuurd werken Oosterheide’ blijkt dat bij het verwerken van data verschillende partijen worden betrokken, bijvoorbeeld voor het verwerken en vergaren van de data. Heeft de gemeente Oosterhout duidelijke afspraken gemaakt over wie eigenaar is van de data? Welke data worden er op dit moment verzameld en met welke partijen wordt deze data gedeeld?
Antwoord 4. Er is in het onderzoek, naast met data van de gemeente zelf, ook gewerkt met data van Thuisvester en de politie. Deze externe partners zijn eigenaar van deze databronnen. Er wordt op dit moment geen aanvullende data verzameld. Data wordt alleen op niet herleidbaar niveau teruggekoppeld aan externe partners en de focusgroep.

Vraag 5. Indien de data geanonimiseerd wordt verwerkt: hoe wordt er toezicht op gehouden dat de privacygevoelige gegevens van onze inwoners ook daadwerkelijk geanonimiseerd verwerkt wordt?
Antwoord 5. Aangezien er geen persoonsgegevens worden verwerkt is er van anonimiseren geen sprake. De ontvangen gegevens bevatten ten hoogste locatiegegevens van de melding (en niet de melder). Hiermee kan er gesproken worden over anonieme gegevens zonder te anonimiseren.

Vraag 6. De gemeente komt in het bezit van veel privacygevoelige informatie. Bestaat er een mogelijkheid dat dat één van de partijen die de data verwerkt, deze data voor andere doeleinden zal gebruiken dan voor deze pilot? In dat kader vraag ik mij af wat de precieze omvang is van het gebruik van de vergaarde data en waar is de precieze omvang van de dataverwerking vastgelegd?
Antwoord 6. De gemeente is bij deze pilot de partij die alle data verzameld en analyseert. De data is niet gedeeld, enkel de resultaten van de analyse is beschikbaar voor andere partijen. Het is dus voor andere partijen niet mogelijk de data voor andere doelen in te zetten. De data die door de meewerkende partijen geleverd zijn, zijn gegevens die zij normaal gesproken al gebruiken. Ook hier zijn dus geen data vergaard of beschikbaar die normaal niet toegankelijk zou zijn voor de partijen. Indien de verwerkte gegevens worden gebruikt door de partijen zijn deze niet herleidbaar tot een persoon (of zelfs beperkte groep personen). De impact van een eventueel verder gebruik is daarmee nihil.

Vraag 7. Met alleen data kom je er niet, want er zijn nog zoveel dingen in een wijk die niet te voorspellen zijn. Bent u het met ons eens dat alleen een analyse-experiment niet voldoende is op het gebied van criminaliteitsbestrijding? In dat kader vragen wij ons afin hoeverre gedurende deze pilot is getracht om in gesprek te gaan met de directe omgeving (met inwoners van Oosterheide), om tot betere resultaten van deze pilot te komen?
Antwoord 7. Het pilotproject in Oosterheide is niet gestart met als doel het bestrijden van criminaliteit, maar om inzicht te krijgen op de thema’s die de sociale veiligheid in een wijk of buurt beïnvloeden en hoe die situatie te verbeteren is. Uiteraard is data daarbij niet de enige bron, in de pilot is er daarom ook geregeld overleg met de focusgroep en externe partners, maar bijvoorbeeld ook met specialisten op een vakgebied binnen de ambtelijke organisatie. Samen kunnen we de data duiden en de oorzaken bij de thema’s rond sociale veiligheid achterhalen. De pilot ontwikkelt zich daarmee naar een informatiegestuurde manier van werken.

Categorie  nieuws 2. Gökhan Demir Mensen  2. Gökhan Demir zaterdag, 25 augustus, 2018

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Lievenshove

1.    Wordt de gehele locatie van Juzt ter plaatse gesloten en verdwijnen daarmee alle door Juzt aangeboden diensten inclusief de ambulante hulp voor jongeren
2.    Hoe wordt vanaf sluiting de hulp aan de kwetsbare jongeren die binnen de doelgroep(en) van deze locatie vallen, gegarandeerd
3.    Op het terrein van Lievenshove is ook het Warandecollege, school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, gevestigd, waar niet alleen Lievenshove-leerlingen naar school gaan maar waar ook externe leerlingen onderwijs genieten. Het Warandecollege maakt geen deel uit van Juzt, maar van Het Driespan, onderdeel van de Koraalgroep.
a.    Wat gaat er met deze school gebeuren?
b.    Heeft het college al contact met het bestuur of directie van Het Driespan, zo ja wat is hiervan de uitkomst, zo nee, waarom niet
4.    Is het uw college bekend dat Juzt zeer recent, te weten in maart van dit jaar, ook een drugsgerelateerde problematiek heeft gekend op tenminste één andere locatie? Juzt kondigde toen aan te onderzoeken hoe zij dergelijke incidenten in de toekomst zou kunnen voorkomen
a.    Is uw college op de hoogte gesteld van de uitkomsten van dit interne onderzoek van Juzt
b.    Verwacht uw college, nu er blijkbaar geen sprake is van slechts incidenten op Lievenshove, dat Juzt vanaf heden nog in staat zal zijn aan deze kwetsbare doelgroep(en) voldoende zorg en veiligheid te geven
c.    Overweegt uw college het contract met Juzt voor deze specifieke zorg op te zeggen danwel stringente nieuwe voorwaarden en garanties te stellen
5.    Heeft de drugsproblematiek bij Lievenshove gespeeld bij zowel de open als de gesloten groep? Immers, de jongeren van de gesloten afdeling kunnen slechts onder strenge  begeleiding buitenkomen.
6.    In het Algemeen Dagblad van 10 december 2016 heeft de bestuursvoorzitter van Juzt laten weten dat de financiële problemen van Juzt voor een deel worden veroorzaakt door negen gemeenten in de regio West-Brabant-west. Juzt heeft daardoor moeten reorganiseren en veel medewerkers moeten ontslaan
a.    Heeft een en ander zijn negatieve weerslag gehad op het personeelsbestand en de huidige problematiek van Lievenshove?
b.    Zo ja, kunnen wij dan constateren dat de problemen in de andere regio direct of indirect hebben geleid tot het sluiten van Lievenshove?
7.    Wat zijn de financiële effecten van de sluiting voor het budget van de Jeugdzorg binnen de gemeentelijke begroting?  

 

Categorie  nieuws 6. Jan Boers Mensen  6. Jan Boers schriftelijke vragen lievenshove zaterdag, 25 augustus, 2018