GroenLinks Oosterhout

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Heistraat

1. Wethouder Witte liet in Den Bosch weten: ‘Aan de raad hebben we laten weten welk bedrag de provincie beschikbaar stelt voor het verbeteren van de oude weg. Ik heb dat bedrag niet paraat, maar ik neem aan dat dat ambtelijk wel aangeleverd kan worden’.

Voor zover ons bekend is er in de uitvoeringsovereenkomst van 22 januari 2018 die u afsloot met de provincie slechts sprake van een beheer- en onderhoudsvergoeding voor de over te dragen wegdelen  en niet van financiële middelen voor verbetering van deze wegdelen.

a. Hoeveel geld is er door de provincie toegezegd voor verbetering van de bestaande weg c.q. over te dragen wegdelen?

b. Wat zijn de daarbij gestelde voorwaarden?

c. Maken die financiële middelen onderdeel uit van het bestaande budget voor het PIP N629 of moeten die daaraan toegevoegd worden?

d. Kunt u aangeven vanuit welke middelen een dergelijk budget ter beschikking zou worden gesteld?

2. In de beantwoording van vragen over compensatie antwoordde wethouder Witte, dat er door Oosterhout 300.000 euro ter beschikking wordt gesteld voor natuurcompensatie. Volgens onze informatie is deze € 3 ton niet voor natuurcompensatie, maar storten Dongen, Oosterhout en de provincie ieder € 3 ton in een speciaal fonds voor kwaliteitsverbetering van het landschap ter plaatse.

a. Kunt u uitleggen wat de wethouder bedoelde met €3 ton voor natuurcompensatie? 
b. Mocht de wethouder een kwaliteitsimpuls bedoeld hebben voor het landschap, kunt u dan aangeven wat de concrete plannen en de geraamde kosten zijn voor de realisatie van deze kwaliteitsverbetering van het landschap?

c. Kunt u aangeven waar precies de plannen worden uitgevoerd, want in het PIP staat dat de kwaliteitsverbetering ook buiten de grenzen van het provinciaal inpassingsplan plaatsvindt door te investeren in de kwaliteit van het landschap rondom de nieuwe N629?

3. Vanuit diverse organisaties ( zoals de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik) is de zorg uitgesproken, dat de verkeersknelpunten op de bestaande weg niet opgelost worden met het PIP N629 terwijl het daar toch allemaal om begonnen was. Eén van de belangrijkste knelpunten die genoemd werden, zijn de verkeersproblemen bij tuincentrum AVRI. Het is ons inziens vanuit het oogpunt van rechtszekerheid belangrijk, dat burgers die zich zorgen maken over de gevaarlijke verkeerssituaties op de bestaande N629 zoals bij AVRI voordat er een definitief besluit wordt genomen (over het PIP N629 op 28 september 2018) duidelijkheid hebben in hoeverre de door hen ervaren problemen daadwerkelijk opgelost worden met het aannemen van het PIP N629 fase 2 en het daarvoor ter beschikking gestelde budget van €30 miljoen.

a. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is rond het oplossen van de verkeersproblemen, waaronder de veiligheid van fietsers, bij AVRI?

b. Zijn er al concrete afspraken tussen de gemeente Oosterhout en AVRI over het oplossen van de verkeersproblemen bij het tuincentrum?

c. Zijn er voorzover u bekend op dat punt afspraken gemaakt tussen AVRI en de provincie?

d. Is er een schatting te geven van de kosten die met het oplossen van de verkeersproblemen bij AVRI gemoeid zijn? Voor wiens rekening komen deze kosten volgens u?

4. Wethouder Witte antwoordde op de vraag of de nieuwe weg een verkeersaantrekkende werking zal hebben, dat - letterlijk citaat – ‘met een toename van het verkeer is in dit plan al rekening gehouden. Ik wil u ook graag wijzen op de ontwikkelingen rondom A27 waar door allerlei ingrepen ook de doorstroming daar zal verbeteren en dat maakt ook dat het een aantrekkelijker route gaat worden dan het nu is als alternatief’.

a. Kunt u uitleggen wat de wethouder bedoelt met deze opmerking?

b. De angst van velen is dat met de aanleg van de N629 Bundeling Noord de aanzet wordt gegeven tot de aanleg van een nieuwe (snelweg)verbinding tussen Oosterhout en Tilburg ten koste van natuur en landschap van de Duiventoren en het Blik en het cultuurhistorisch waardevolle gebied van de Heikantse akkers. Bent u niet bang dat u deze zorgen met laatstbedoelde opmerking juist nog groter maakt?

c. Juist de toename van het sluipverkeer tussen Tilburg en de A27 en de invloed op onder andere het gemeentelijke wegennet van Dongen, met name op de Steenstraat wordt als problematisch gezien. Wat is uw visie daarop?

5. In zowel de MER-rapportage als in de adviesbrief van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving zijn ernstige zorgen geuit over de effecten voor natuur en milieu van het voorgestelde tracé. Belangrijk is dat onafhankelijke studies van de TU Delft zeer recent aantonen dat de maatschappelijke kosten-batenanalyse negatief is voor de voorgestelde variant.

a. Is het naar het oordeel van het college maatschappelijk verantwoord om 30 miljoen Euro te investeren in een weg die ernstige negatieve gevolgen zal hebben voor natuur, milieu en landschap en waarbij de doorstroming voor de automobilisten hooguit 1 minuut minder rijtijd oplevert?

Omdat volgende week vrijdag 28 september door Provinciale Staten een besluit zal worden genomen over het Provinciaal Inpassings Plan N629, en de beantwoording van deze vragen wellicht enige invloed zou kunnen hebben op de besluitvorming, zou onze fractie uw beantwoording vóór genoemde datum erg op prijs stellen.

Categorie  nieuws 6. Jan Boers Mensen  6. Jan Boers schriftelijke vragen heistraat woensdag, 19 september, 2018

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over ORTS

In september 2017 heeft het College aangegeven dat de ORTS met dit extra bedrag van € 35.000 nog ongeveer een half jaar in de lucht gehouden kan worden. Een definitief besluit over de extra ondersteuning van de ORTS door de gemeente zou dan binnen een half jaar (vanaf september 2017 gerekend) moeten plaatsvinden.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen:

 1. Is het College met GroenLinks van mening dat in Oosterhout een lokale omroep noodzakelijk is?
 2. Kunt u aangeven of het College met een voorstel naar de gemeenteraad gaat komen voor extra structurele ondersteuning van de ORTS? Zo ja, wanneer komt dit voorstel richting de gemeenteraad? Zo nee, waarom komt het College niet met een voorstel richting de raad?
 3. Heeft de ORTS op dit moment al signalen afgegeven richting de gemeente dat zij niet meer voldoende geld heeft om door te kunnen draaien (dit naar aanleiding van de opmerkingen van het College uit september 2017)?
 4. Als het antwoord op de vorige vraag bevestigend is, hoe lang kan de ORTS dan nog blijven uitzenden zonder extra financiële steun van de gemeente?
 5. Hebben er tussen september 2017 en nu gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en de ORTS over het wel of niet gaan betalen van een extra structurele bijdrage van de gemeente Oosterhout aan de ORTS? Wat is de reactie van de gemeente geweest op (eventuele) voorstellen van de ORTS om een extra financiële bijdrage?
 6. In de raadsnota van september 2017 geeft het College aan nog de nodige twijfels te hebben over het beleidsplan van de ORTS. Kunt u aangeven hoe de ORTS sinds september 2017 dit beleidsplan in de praktijk heeft uitgevoerd? Zijn deze twijfels nu wel of niet weggenomen voor het College?
 7. Wanneer zal het College de discussie aangaan met de gemeenteraad over de rol van de lokale omroep in de gemeente Oosterhout (de afgelopen jaren heeft hier nooit een fundamentele discussie over plaatsgevonden)?
Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden schriftelijke vragen orts dinsdag, 18 september, 2018

GroenLinks Oosterhout bij Wereldkinderdag

Voor de jeugd kiest GroenLinks elk jaar een thema wat bij GroenLinks hoort en wat bij de kinderen van verschillende leeftijden aansluit. Jaarlijks komen er ongeveer 200 kinderen langs om aan verschillende creatieve activiteiten mee te doen.Dit jaar is het thema Natuur en dan speciaal: Vlinders en Bijen.Wij staan op de Heuvel met 2 kramen. Je kunt er niet aan voorbij lopen.

Er wordt uitgedeeld. Wat? Kom maar!

Er wordt getekend met viltstift op witte lakentjes. Hoe? Kom maar!

Er kan een vlindervoeder gemaakt worden. Wat is dat nu? Kom maar!

Er wordt verteld. Waarover? Kom maar!

Er worden vlindertjes gemaakt. Hoe dan? Kom maar!

Ben je al nieuwsgierig geworden?

Kom maar naar de Heuvel op 30 september 2018 tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

Categorie  nieuws GroenLinks wereldkinderdag maandag, 17 september, 2018

Antwoord schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Lievenshove

Vraag 1. Wordt de gehele locatie van Juzt ter plaatse gesloten en verdwijnen daarmee alle door Juzt aangeboden diensten inclusief de ambulante hulp voor jongeren?

Antwoord 1. Alle door Juzt aangeboden diensten op Lievenshove, dit zijn voornamelijk de zogenoemde ‘open’ en ‘gesloten’ behandelgroepen en aanverwante dienstverlening voor de op Lievenshove verblijvende jongeren, zullen op andere locaties van Juzt worden aangeboden. Hiermee sluit inderdaad de gehele locatie, maar verdwijnen de diensten niet voor de jongeren.

Vraag 2. Hoe wordt vanaf sluiting de hulp aan de kwetsbare jongeren die binnen de doelgroep(en) van deze locatie vallen, gegarandeerd?

Antwoord 2. De dienstverlening welke Juzt op Lievenshove verricht wordt verplaatst naar andere locaties van Juzt. Dit zal fasegewijs en na overleg met cliënten, ouders en personeel gebeuren. Met aandacht voor de individuele zorgvragen zal voor zowel de jongeren in de ‘open’ plaatsing als voor de jongeren in ‘gesloten’ plaatsing een beter passend alternatief worden gevonden. Doelstelling is dat uiterlijk 1 december alle dienstverlening is verplaatst. Als regio WBO (en als gemeente Oosterhout) blijven wij met Juzt in contact over dit traject en de noodzakelijke aandacht voor het belang van deze kwetsbare jongeren. Ook de inspectie werkt mee in het bewaken van dit proces en de goede zorg voor deze jongeren.

Vraag 3. Op het terrein van Lievenshove is ook het Warandecollege, school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, gevestigd, waar niet alleen Lievenshove-leerlingen naar school gaan maar waar ook externe leerlingen onderwijs genieten. Het Warandecollege maakt geen deel uit van Juzt, maar van Het Driespan, onderdeel van de Koraalgroep.

 1. Wat gaat er met deze school gebeuren?
 2. Heeft het college al contact met het bestuur of directie van Het Driespan, zo ja wat is hiervan de uitkomst, zo nee, waarom niet?

Antwoord 3. De portefeuillehouder onderwijs heeft reeds contact gehad met de directie van het Driepan. We blijven met de directie en het onderwijsveld contact over het vervolg. Het Driespan voert momenteel de regie op het vervolg. Wij kijken mee en ondersteunen waar gewenst.

Het Driespan is zich naar aanleiding van de sluiting in samenspraak met de regionale samenwerkingsverbanden en het brede onderwijsveld aan het oriënteren op de wijze waarop het onderwijs voor deze doelgroep het beste vormgegeven kan worden. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan wordt bekeken welke consequenties dit heeft voor de locatie Warandecollege op het terrein van Lievenshove.

Vraag 4. Is het uw college bekend dat Juzt zeer recent, te weten in maart van dit jaar, ook een drugsgerelateerde problematiek heeft gekend op tenminste één andere locatie? Juzt kondigde toen aan te onderzoeken hoe zij dergelijke incidenten in de toekomst zou kunnen voorkomen

 1. Is uw college op de hoogte gesteld van de uitkomsten van dit interne onderzoek van Juzt?
 2. Verwacht uw college, nu er blijkbaar geen sprake is van slechts incidenten op Lievenshove, dat Juzt vanaf heden nog in staat zal zijn aan deze kwetsbare doelgroep(en) voldoende zorg en veiligheid te bieden?
 3. Overweegt uw college het contract met Juzt voor deze specifieke zorg op te zeggen danwel stringente nieuwe voorwaarden en garanties te stellen?

Antwoord 4. Juzt geeft ons aan dat het externe onderzoek naar het incident in Breda van afgelopen maart nog niet is afgerond. Het bestuur verwacht de uitkomsten van dit onderzoek komende maand. Wij zullen als regio en als gemeente Oosterhout vragen om inzage in deze uitkomsten en hierover het gesprek aangaan met Juzt.

Het bestuur van Juzt heeft ons aangegeven volledig gericht te zijn op het borgen van veilig zorg- en werkklimaat. Het bestuur had hierover terechte zorgen voor de locatie Lievenshove. Een veilig zorg- en werkklimaat valt nooit 100% te garanderen. De kwetsbare doelgroep waar Juzt voor staat, is immers ook zeer kwetsbaar voor omgevingsfactoren. Deze kwetsbare doelgroep leeft niet 100% gesloten op een residentieel terrein. Dit is ook niet in hun belang. Uiteindelijk gaat het er immers om dat deze jongeren zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en leren in een zo normaal mogelijk omgeving. De uiteindelijke sluiting is niet enkel het directe effect van een incident, maar hangt samen moet een breed palet aan factoren die kwalitatieve en veilige zorg op deze locatie bemoeilijken.
Op de andere locaties van Juzt is nu een veel veiliger zorg- en werkklimaat. Wij zullen samen met de regio kritisch blijven sturen op de kwaliteit en veiligheid in het proces richting 1 december, maar ook de periode daarna. Dit doen wij niet alleen, we werken hierbij nauw samen met de inspectie gezondheidszorg en jeugd.

In de periode tot 1 december werkt Juzt nauw samen met de gemeente en politie bij het nemen van aanvullende maatregelen om de overgangsperiode goed en veilig te doorlopen. Recentelijk hebben wij een bestuurlijk overleg gehad met de politie en Juzt en daarbij concrete acties afgesproken met betrekking tot de veiligheid, de toegang tot het terrein en drugspreventie.

Kwaliteit en veiligheid is reeds een harde voorwaarde. Het besluit dat Juzt nu neemt vormt voor ons geen aanleiding om het contract op te zeggen. Zoals aangegeven, zullen wij de komende tijd wel met extra aandacht kijken naar de dienstverlening van Juzt en met hun in gesprek blijven over de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Vraag 5. Heeft de drugsproblematiek bij Lievenshove gespeeld bij zowel de open als de gesloten groep? Immers, de jongeren van de gesloten afdeling kunnen slechts onder strenge  begeleiding buitenkomen.

Antwoord 5. De drugsproblematiek vond plaats bij beide groepen. Het is juist dat de jongeren onder strenge begeleiding buitenkomen. Hier vindt ook toezicht op plaats. Dat wil echter niet zeggen dat het voor jongeren onmogelijk was om met elkaar of met anderen in contact te komen. Zie ook het interview met een van de jongeren in BN de Stem.

Vraag 6. In het Algemeen Dagblad van 10 december 2016 heeft de bestuursvoorzitter van Juzt laten weten dat de financiële problemen van Juzt voor een deel worden veroorzaakt door negen gemeenten in de regio West-Brabant-west. Juzt heeft daardoor moeten reorganiseren en veel medewerkers moeten ontslaan

 1. Heeft een en ander zijn negatieve weerslag gehad op het personeelsbestand en de huidige problematiek van Lievenshove?
 2. Zo ja, kunnen wij dan constateren dat de problemen in de andere regio direct of indirect hebben geleid tot het sluiten van Lievenshove?

Antwoord 6. Het is niet aan ons om hier antwoord op te geven, maar aan het bestuur van Juzt. Zij antwoorden het volgende:

“Eind 2017 is de relatie met de negen gemeenten in de regio West-Brabant-west hersteld. Met hulp van de Transitie Autoriteit Jeugd is Juzt in 2018 een reorganisatie gestart om beter antwoord te kunnen bieden op doelstellingen van de decentralisatie en in te zetten op samenwerking met clienten en oa wijkteams. Het is al enige jaren dat Juzt , en ook collega aanbieders, steeds meer moeite hebben om zorg te dragen voor stabiele teams. Er is echter geen directe relatie met de toenmalige dynamiek in de regio West-Brabant-west” Er kan dus geen conclusie getrokken worden dat de sluiting van Lievenshove te maken heeft met problemen in een andere regio.

Vraag 7. Wat zijn de financiële effecten van de sluiting voor het budget van de Jeugdzorg binnen de gemeentelijke begroting? 

Antwoord 7. Oosterhout financiert Lievenshove niet zelf. Als regio hanteren wij het ‘geld volgt kind’-principe, waarbij de gemeenten geen instellingen financieren, maar de geleverde zorg aan kinderen vallend onder onze verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid wordt bepaald door het woonplaatsbeginsel. Hiermee wordt voorkomen dat een gemeente die toevallig een instelling op het gebied van jeugdzorg binnen de eigen grenzen heeft opdraait voor alle kosten. Nu betaalt Oosterhout alleen de jeugdzorg voor de Oosterhoutse jongeren, ongeacht waar zij de zorg ontvangen.

Categorie  nieuws 6. Jan Boers Mensen  6. Jan Boers schriftelijke vragen lievenshove woensdag, 5 september, 2018

Antwoord schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over dataverzameling Oosterheide

Vraag 1. Wanneer worden de bewoners van Oosterheide en alle andere bewoners van Oosterhout geïnformeerd over de uitkomsten van de pilot ? Zijn er al tussenresultaten bekend en kunnen die gedeeld kunnen worden?
Antwoord 1. De pilot kent een aantal fases, waaronder het analyseren van de data, het duiden van de uitkomsten, het zoeken naar mogelijke oorzaken en vervolgens het uitwerken van eventuele maatregelen. Op dit moment heeft een analyse van de data plaatsgevonden, maar deze data moeten we ook zorgvuldig kunnen interpreteren. Dat doen we onder andere door de analyse te bespreken met de focusgroep, waar ook een aantal inwoners van de wijk Oosterheide deel van uit maken. Omdat het delen van data zonder duiding tot meerdere, en wellicht onjuiste, interpretaties kan leiden kunnen wij de analyse op dit moment ook niet breder delen.

Vraag 2. Is al bekend of er concrete acties worden ondernomen door uw college naar aanleiding van de resultaten van de pilot?
Antwoord 2. De pilot is nog niet in de fase dat er concrete acties worden ontwikkeld.

Vraag 3. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Dit is een strengere privacywet. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming is het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten verplicht, zodat iedereen kan inzien bij welke activiteiten van de gemeente persoonsgegevens worden verwerkt. Wat is de reden dat deze pilot niet is opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten?
Antwoord 3. Deze pilot valt onder de verwerking ‘Advies/Onderzoek en Statistiek’. Deze is generiek beschreven om ruimte te laten voor invulling per uit te voeren onderzoek. Voor deze specifieke pilot is geen gebruik gemaakt van direct herleidbare persoonsgegevens. Dit is op voorhand met de Functionaris Gegevensbescherming vastgesteld.

Vraag 4. Uit het stuk ‘Datagestuurd werken Oosterheide’ blijkt dat bij het verwerken van data verschillende partijen worden betrokken, bijvoorbeeld voor het verwerken en vergaren van de data. Heeft de gemeente Oosterhout duidelijke afspraken gemaakt over wie eigenaar is van de data? Welke data worden er op dit moment verzameld en met welke partijen wordt deze data gedeeld?
Antwoord 4. Er is in het onderzoek, naast met data van de gemeente zelf, ook gewerkt met data van Thuisvester en de politie. Deze externe partners zijn eigenaar van deze databronnen. Er wordt op dit moment geen aanvullende data verzameld. Data wordt alleen op niet herleidbaar niveau teruggekoppeld aan externe partners en de focusgroep.

Vraag 5. Indien de data geanonimiseerd wordt verwerkt: hoe wordt er toezicht op gehouden dat de privacygevoelige gegevens van onze inwoners ook daadwerkelijk geanonimiseerd verwerkt wordt?
Antwoord 5. Aangezien er geen persoonsgegevens worden verwerkt is er van anonimiseren geen sprake. De ontvangen gegevens bevatten ten hoogste locatiegegevens van de melding (en niet de melder). Hiermee kan er gesproken worden over anonieme gegevens zonder te anonimiseren.

Vraag 6. De gemeente komt in het bezit van veel privacygevoelige informatie. Bestaat er een mogelijkheid dat dat één van de partijen die de data verwerkt, deze data voor andere doeleinden zal gebruiken dan voor deze pilot? In dat kader vraag ik mij af wat de precieze omvang is van het gebruik van de vergaarde data en waar is de precieze omvang van de dataverwerking vastgelegd?
Antwoord 6. De gemeente is bij deze pilot de partij die alle data verzameld en analyseert. De data is niet gedeeld, enkel de resultaten van de analyse is beschikbaar voor andere partijen. Het is dus voor andere partijen niet mogelijk de data voor andere doelen in te zetten. De data die door de meewerkende partijen geleverd zijn, zijn gegevens die zij normaal gesproken al gebruiken. Ook hier zijn dus geen data vergaard of beschikbaar die normaal niet toegankelijk zou zijn voor de partijen. Indien de verwerkte gegevens worden gebruikt door de partijen zijn deze niet herleidbaar tot een persoon (of zelfs beperkte groep personen). De impact van een eventueel verder gebruik is daarmee nihil.

Vraag 7. Met alleen data kom je er niet, want er zijn nog zoveel dingen in een wijk die niet te voorspellen zijn. Bent u het met ons eens dat alleen een analyse-experiment niet voldoende is op het gebied van criminaliteitsbestrijding? In dat kader vragen wij ons afin hoeverre gedurende deze pilot is getracht om in gesprek te gaan met de directe omgeving (met inwoners van Oosterheide), om tot betere resultaten van deze pilot te komen?
Antwoord 7. Het pilotproject in Oosterheide is niet gestart met als doel het bestrijden van criminaliteit, maar om inzicht te krijgen op de thema’s die de sociale veiligheid in een wijk of buurt beïnvloeden en hoe die situatie te verbeteren is. Uiteraard is data daarbij niet de enige bron, in de pilot is er daarom ook geregeld overleg met de focusgroep en externe partners, maar bijvoorbeeld ook met specialisten op een vakgebied binnen de ambtelijke organisatie. Samen kunnen we de data duiden en de oorzaken bij de thema’s rond sociale veiligheid achterhalen. De pilot ontwikkelt zich daarmee naar een informatiegestuurde manier van werken.

Categorie  nieuws 2. Gökhan Demir Mensen  2. Gökhan Demir zaterdag, 25 augustus, 2018

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Lievenshove

1.    Wordt de gehele locatie van Juzt ter plaatse gesloten en verdwijnen daarmee alle door Juzt aangeboden diensten inclusief de ambulante hulp voor jongeren
2.    Hoe wordt vanaf sluiting de hulp aan de kwetsbare jongeren die binnen de doelgroep(en) van deze locatie vallen, gegarandeerd
3.    Op het terrein van Lievenshove is ook het Warandecollege, school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, gevestigd, waar niet alleen Lievenshove-leerlingen naar school gaan maar waar ook externe leerlingen onderwijs genieten. Het Warandecollege maakt geen deel uit van Juzt, maar van Het Driespan, onderdeel van de Koraalgroep.
a.    Wat gaat er met deze school gebeuren?
b.    Heeft het college al contact met het bestuur of directie van Het Driespan, zo ja wat is hiervan de uitkomst, zo nee, waarom niet
4.    Is het uw college bekend dat Juzt zeer recent, te weten in maart van dit jaar, ook een drugsgerelateerde problematiek heeft gekend op tenminste één andere locatie? Juzt kondigde toen aan te onderzoeken hoe zij dergelijke incidenten in de toekomst zou kunnen voorkomen
a.    Is uw college op de hoogte gesteld van de uitkomsten van dit interne onderzoek van Juzt
b.    Verwacht uw college, nu er blijkbaar geen sprake is van slechts incidenten op Lievenshove, dat Juzt vanaf heden nog in staat zal zijn aan deze kwetsbare doelgroep(en) voldoende zorg en veiligheid te geven
c.    Overweegt uw college het contract met Juzt voor deze specifieke zorg op te zeggen danwel stringente nieuwe voorwaarden en garanties te stellen
5.    Heeft de drugsproblematiek bij Lievenshove gespeeld bij zowel de open als de gesloten groep? Immers, de jongeren van de gesloten afdeling kunnen slechts onder strenge  begeleiding buitenkomen.
6.    In het Algemeen Dagblad van 10 december 2016 heeft de bestuursvoorzitter van Juzt laten weten dat de financiële problemen van Juzt voor een deel worden veroorzaakt door negen gemeenten in de regio West-Brabant-west. Juzt heeft daardoor moeten reorganiseren en veel medewerkers moeten ontslaan
a.    Heeft een en ander zijn negatieve weerslag gehad op het personeelsbestand en de huidige problematiek van Lievenshove?
b.    Zo ja, kunnen wij dan constateren dat de problemen in de andere regio direct of indirect hebben geleid tot het sluiten van Lievenshove?
7.    Wat zijn de financiële effecten van de sluiting voor het budget van de Jeugdzorg binnen de gemeentelijke begroting?  

 

Categorie  nieuws 6. Jan Boers Mensen  6. Jan Boers schriftelijke vragen lievenshove zaterdag, 25 augustus, 2018

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over dataverzameling Oosterheide

Wij waarderen de inzet om op een innovatieve manier mogelijke problemen binnen het taakdomein sociale veiligheid te analyseren. Datagestuurd werken is, vooral op het gebied van criminaliteitsbestrijding, een steeds vaker voorkomend middel en wat onze fractie betreft kan datagestuurd werken een mooie kans zijn om effectiever beleid te kunnen hanteren. Wel vinden we het zeer belangrijk dat dit binnen de kaders van de wetten en regels plaatsvindt. Onlangs (25 mei 2018) is namelijk de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing en die stelt hogere eisen voor het gebruik van persoonsgegevens. De regels omtrent de privacy zijn dus strenger geworden.

Onlangs is in een werkbezoek aan de gemeentelijke organisatie in een heldere presentatie uitleg gegeven dat Oosterhout hard op weg is om aan alle wetten en regels te voldoen aan de nieuwe privacyregels. Dat doet ons
deugd. Toch zien wij nog steeds dat er bepaalde risico's en gevaren op de loer liggen bij het verwerken van zoveel gevoelige data in het algemeen en zo ook voor dit analyse-experiment. In dat kader heeft GroenLinks Oosterhout een aantal vragen.

1. Wanneer worden de bewoners van Oosterheide en alle andere bewoners van Oosterhout geïnformeerd over de uitkomsten van de pilot ? Zijn er al tussenresultaten bekend en kunnen die gedeeld kunnen worden?
2. Is al bekend of er concrete acties worden ondernomen door uw college naar aanleiding van de resultaten van de pilot?
3. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Dit is een strengere privacywet. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming is het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten verplicht, zodat iedereen kan inzien bij welke activiteiten van de gemeente persoonsgegegvens worden verwerkt. Wat is de reden dat deze pilot niet is opgenomen in het register van verwerkingsactivteiten?
4. Uit het stuk "Datagestuurd Werken Oosterheide" blijkt dat bij het verwerken van data verschillende partijen worden betrokken, bijvoorbeeld voor het verwerken en vergaren van de data. Heeft de gemeente Oosterhout duidelijke afspraken gemaakt over wie eigenaar is van de data? Welke data worden er op dit moment verzameld en met welke partijen wordt deze data gedeeld?
5. Indien de data geanonimiseerd wordt verwerkt: hoe wordt er toezicht op gehouden dat de privacygevoelige gegevens van onze inwoners ook daadwerkelijk geanomiseerd verwerkt wordt?
6. De gemeente komt in het bezit van veel privacygevoeleige informatie. Bestaat er een mogelijkheid dat dat één van de partijen die de data verwerkt, deze data voor andere doeleinden zal gebruiken dan voor deze pilot? In dat kader vraag ik mij af wat de precieze omvang is van het gebruik van de vergaarde data en waar is de precieze omvang van de dataverwerking vastgelegd?
7. Met alleen data kom je er niet, want er zijn nog zoveel dingen in een wijk die niet te voorspellen zijn. Bent u het met ons eens dat alleen een analyse-experiment niet voldoende is op het gebied van criminaliteitbestrijding? In dat kader vragen wij ons af in hoeverre gedurende deze pilot is getracht om in gesprek te gaan met de directe omgeving.

Categorie  nieuws 2. Gökhan Demir Mensen  2. Gökhan Demir schriftelijke vragen donderdag, 12 juli, 2018

Derde Oosterhouts Duurzaamheidsmarkt op zaterdag 13 oktober 2018 in winkelcentrum Arendshof

Sjo Smeets: “We zijn blij met de samenwerking met de winkeliers in Arendshof zodat we ook bij slecht weer de markt kunnen laten doorgaan. Tevens hebben we dit jaar voor het eerst subsidie mogen ontvangen van de gemeente Oosterhout, zodat we de deelnemers weer gratis kunnen laten deelnemen. We werken met een krap budget, met veel actieve vrijwilligers en elke extra Euro is daarbij welkom“. Mocht je dit initiatief willen ondersteunen (als donateur, vrijwilliger of anderszins) neem dan contact op met het secretariaat 0162-459167 of mail zandenberk@gmail.com

Categorie  nieuws 13. Sjo Smeets Mensen  13. Sjo Smeets dinsdag, 10 juli, 2018

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over eikenprocessierups

Bewoners van het Kapucijnenhof hebben ons in kennis gesteld van hun verontrusting over de wijze van bestrijding ter plaatse. Een grote sproei-/spuitinstallatie kwam in week 19 de eiken op die plek preventief behandelen met een vloeistof. Dat ging zelfs door toen er een paar scholieren langsfietsten, die min of meer in het bereik van de sproeivloeistof reden. Een telefoontje van de betreffende bewoners naar de gemeente en naar de (milieu-)politie leverde hen op dat moment geen bevredigende informatie op.

Wij stellen uw college daarom de volgende vragen:

 1. Met welk biologisch bestrijdingsmiddel vindt in Oosterhout de behandeling van eiken plaats?
 2. Welke effecten heeft de toepassing van dit middel op andere organismen en dan met name op de ontwikkeling van andere rupsen-/vlindersoorten en insecten in zijn algemeenheid?
 3. Welke veiligheidsvoorschriften moeten bij de toepassing in acht genomen worden en dan met name waar het gaat over de blootstelling aan het middel aan derden, zoals aan passerende fietsers en voetgangers en aan de bewoners van aangrenzende tuinen en woningen?
 4. Moet behandeling van alle eiken in de op de gemeentelijke website genoemde straten jaarlijks plaatsvinden?
 5. Wil het college (laten) onderzoeken of er inmiddels efficiëntere en milieuvriendelijkere  methoden zijn ontwikkeld ter bestrijding van de eikenprocessierups, zoals bijvoorbeeld het Plant Research International/Universiteit Wageningen daarmee doende is/was.
Categorie  nieuws 6. Jan Boers Mensen  6. Jan Boers schriftelijke vragen eikenprocessierups maandag, 9 juli, 2018

Inbreng GroenLinks Oosterhout raadsvergadering 3 juli 2018

Mondelinge vraag digitaal aanvragen van voorzieningen via website gemeente Oosterhout (Van der Zanden)

Voorzitter, een groot aantal zaken kunnen tegenwoordig geregeld worden via de website van de gemeente Oosterhout. Een van deze zaken betreft het aanvragen van leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs. Nadat een dergelijke aanvraag is gedaan, volgt via de mail een standaard bevestiging dat de aanvraag heeft plaatsgevonden. Enige toelichting over hoe de aanvraag verder behandeld wordt en wat de periode is waarbinnen een beslissing genomen gaat worden wordt niet gegeven.

Is de wethouder van mening dat de communicatie op dit gebied beter kan en dat bij het doen van deze maar ook andere aanvragen duidelijker gecommuniceerd dient te worden, hoe een aanvraag door de gemeente behandeld gaat worden.

Mondelinge vraag overlast ratten Paterserf (Van der Zanden)

Voorzitter, verschillende bewoners van de flats aan het Paterserf hebben meldingen gedaan met betrekking tot de overlast van ratten. De bewoners geven aan dat op de grasvelden, speelplaatsen en parkeerplaatsen dagelijks overlast is van ratten. Ook door de huismeester van Thuisvester is dit inmiddels opgemerkt.

Kan de wethouder aangeven of dit probleem bij de gemeente bekend is en welke acties de gemeente kan en wil ondernemen om dit probleem op te gaan lossen?

Rapport toezicht functioneren burgemeester (Van der Zanden)

Voorzitter, nadat de gemeenteraad in februari unaniem heeft ingestemd met een onderzoek naar de effectiviteit van het toezicht van de gemeenteraad op het functioneren van de burgemeester is het rapport van Governance & Integrity nu beschikbaar. Naar onze mening ligt er nu een rapport dat een duidelijk en herkenbaar beeld geeft van wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Wij kunnen dit rapport dan ook alleen maar onderschrijven.

Voorzitter, een opmerking uit het rapport willen wij toch nog eens extra onder de aandacht brengen. Ik zal dit deel daarom hier citeren:

"Wij hechten eraan om kort een opmerking te maken met betrekking tot een vrij breed gedragen scepsis betreffende de meldingen van de medewerksters. Indien zij echt slachtoffer zouden zijn geweest zo wordt gesteld, dan hadden zij wel aangifte gedaan bij politie of justitie. Deze aanname is stigmatiserend en miskent de positie van de melders. Zonder in te gaan op deze specifieke casus kan er in algemene zin het volgende gesteld worden: ten eerste is het zo dat het doen van een melding altijd een grote stap is en er zijn altijd goede redenen hiervan af te zien (schaamte; word ik wel geloofd?). Ten tweede geldt dat ongewenste omgangsvormen vele verschijningsvormen en gradaties kennen. Slechts een aantal daarvan vallen onder het strafrecht of krijgen überhaupt aandacht van de politie. Het doen van aangifte is aldus in veel gevallen geheel niet aan de orde of niet effectief. Maar ook op minder formele gronden moet er begrip zijn voor de positie van de melders in kwestie. Zo betrof het in deze de burgemeester, een persoon met macht en aanzien binnen de ambtelijke organisatie."

Wij zijn het volledig eens met deze opmerkingen uit het rapport. Van dit soort aannames en suggesties, die blijkbaar leven over de slachtoffers, nemen wij zeer nadrukkelijk afstand. Het is ongepast en onfatsoenlijk om op een dergelijke manier een oordeel te vellen over een aantal medewerksters van de gemeente Oosterhout, die zich in een uitermate lastige positie hebben bevonden.

Voorzitter, Het rapport besluit met een aantal conclusies en aanbevelingen. Wij onderschrijven ook deze conclusies en aanbevelingen volledig. Van belang daarbij is vooral dat er duidelijkheid komt over hoe en waar je als gemeenteraad en als individueel raadslid problemen op het gebied van integriteit op een goede en juiste manier kunt aankaarten. Uit het rapport blijkt namelijk duidelijk dat dat tot nu toe niet het geval is geweest.

Voorzitter, GroenLinks stemt dan ook in met dit raadsvoorstel om de aanbevelingen uit het rapport over te nemen en praktisch uit te gaan werken.

Verbonden Partijen (Van der Zanden)

Voorzitter, elk jaar rond deze tijd staan de zienswijzen van de gemeente Oosterhout met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen op het programma. Deze behandeling verloopt elk jaar volgens hetzelfde patroon:

 • De gemeenteraad krijgt van het College een nota waarin aan de raad wordt voorgesteld om bij een aantal gemeenschappelijke regelingen een zienswijze in te dienen;
 • De zienswijzen van de gemeente Oosterhout zijn over het algemeen duidelijk en in lijn met de Nota Verbonden Partijen. Ook is er voldoende aandacht voor het niet zomaar ontwikkelen van nieuw beleid door gemeenschappelijke regelingen en wordt er scherp gelet op eventuele kostenstijgingen;
 • Bij de raadsnota zit ook een overzicht van hoe er het afgelopen jaar met de zienswijzen van de gemeente Oosterhout is omgegaan. Dan blijkt dat daar niet alijtd voldoende steun voor is;
 • Met alle goede bedoelingen worden er dan moties ingediend om de zienswijzen van de gemeente Oosterhout nog wat verder aan te scherpen zodat het toch echt duidelijk is wat we bedoelen;
 • Vervolgens ontrekt het geheel zich aan het zicht van de gemeenteraad en wordt er ergens in het Algemeen Bestuur een besluit genomen wat we dan als raad nog wel een keer te horen krijgen.

Voorzitter, het is misschien hier en daar wat scherp geformuleerd, maar zo gaat het er in feite wel aan toe. Vorig jaar hebben wij in onze bijdrage met betrekking tot de Verbonden Partijen aangegeven dat deze inmiddels een flink deel van onze begroting uitmaken. Een deel waar we financieel dus nog maar zeer beperkte invloed op hebben. Zeker in de komende jaren waarin er weer bezuinigingen noodzakelijk zijn, is het naar de mening van GroenLinks noodzakelijk dat we als gemeente echt een keer fundamenteel de discussie gaan voeren over de Verbonden Partijen. Wat zijn hun taken? Wat mag het kosten en zijn de financiële uitgangspunten die we als gemeente zelf hanteren ook van toepassing op de Verbonden Partijen.

Naar onze mening is daarbij het volgende van belang: Er dient een nieuwe nota Verbonden Partijen opgesteld te gaan worden in direct overleg tussen de verschillende gemeenteraden/gemeentes in West-Brabant. Er dienen duidelijke afspraken te komen, die een goed draagvlak hebben. Deze afspraken zijn dan het kader waarmee de verschillende gemeenschappelijke regelingen aangestuurd gaan worden. Dit dienen geen vrijblijvende maar dwingende afspraken te zijn. Nu komen we immers nog te vaak de opmerking tegen dat er toch anders is besloten dan dat het in de nota Verbonden Partijen is vastgelegd.

Voorzitter, de kern van de zaak is dat we nu als nieuwe gemeenteraden en nieuwe Colleges een echte fundamentele discussie moeten voeren over de omgang met dit soort gemeenschappelijke regelingen. Nu proberen we elk jaar in beperkte mate zo'n discussie te voeren maar blijven bepaalde zaken toch in de lucht hangen. Dat is uiteindelijk voor iedereen onbevredigend.

Bestemmingsplan Zwaaikom (Boers)

Voorzitter, GroenLinks kan tamelijk kort zijn over dit voorstel van uw college. Belangrijke reden daarvoor is, en uw college geeft dat zelf aan, dat de plannenmakerij voor dit gebied een lange voorgeschiedenis kent. Een hele lange. Want ook aan de vaststelling van het geldende bestemmingsplan ‘Zwaaikom’ dat door deze raad werd vastgesteld in 2005 ging heel wat vooraf. In mijn eigen herinnering vond al heel wat discussie hierover plaats in de eerste helft van de jaren ’90. In de bijna 25 jaar dat Zwaaikom ons met regelmaat bezighoudt, is alle problematiek ervan door alle fracties ruim belicht. Dat betekent dat er wat ons betreft nog weinig te bespreken valt en kunnen we elkaar het best feliciteren dat er eindelijk ‘ingebreid’ kan gaan worden.

Nog slechts voor twee zaken vragen wij even uw aandacht.

Dat betreft de natuurcompensatie. Anders dan in veel gevallen volgen wij hierin de lijn van het college en niet die van De Milieu Vereniging Oosterhout. Daarvoor zijn wat ons betreft twee belangrijke redenen. De eerste is dat GroenLinks altijd voorstander is geweest van woningbouwontwikkelingen in dit gebied. Dat betekent dat wij ons steeds bewust waren van mogelijke noodzakelijke ingrepen in de natuur op die plek. GroenLinks is dus positief over deze ontwikkeling nu binnenstedelijk gebied wordt aangewend voor woningbouw en er niet opnieuw kostbaar buitengebied aan verloren gaat of de randen van het stedelijk gebied steeds verder naar buiten worden verlegd. Daarbij komt, en dat is twee, dat wij menen dat voldoende natuur gecompenseerd wordt. Niet alleen heeft de gemeente zelf dit getoetst maar heeft ook de provincie bevestigd – en het is bekend dat die daar streng op is - dat gebied met de aanduiding Natuur Netwerk Brabant (NNB) met 1 ha toeneemt. Het plan leidt per saldo tot een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het NNB en de uitvoering van natuurcompenserende maatregelen is voldoende geborgd, aldus de provincie. De kap van bomen buiten het NNB-gebied wordt geborgd met een later te verlenen omgevingsvergunning met mogelijkheden van bezwaar en beroep daartegen.

Vanzelfsprekend, voorzitter, hadden wij ook liever gezien dat de natuur zoals deze er nu is, onaangetast zou zijn gebleven. In die zin moet ons nog wel van het hart dat het uitgevoerde vogel- en marteronderzoek een werkelijke aanfluiting is. Omdat woningbouw hier voor ons belangrijker is, nemen we dat voor één keer voor lief. Je kunt geen eitje bakken zonder de schaal te breken.

Kleine opmerking nog over een natuuraspect en dat betreft het Bijengilde. Wij hebben uit uw beantwoording op eerdere vragen van ons begrepen dat u het Bijengilde zult betrekken bij de uitvoering van de groene paragraaf voor dit kanaaleiland. Specifiek gaat het dan over de mogelijkheid van plaatsing van bijenkasten. Wij willen u daar graag aan gaan houden.

Ten slotte nog, voorzitter, de verkeersontsluiting. Wij maken ons toch zorgen over de extra belasting van de Wilhelminalaan en kruispunt Trommelen door toevoeging van 500 extra woningen in dit plan. Zeker nu ook woningbouw zal plaatshebben op het voormalige PDM-terrein. Bewoners van de Houthaven hebben hun zorgen al geuit over de huidige verkeerssituatie op de Bredaseweg en hoe dat zal moeten na de PDM-nieuwbouw. Indien ontsluiting daarvan mettertijd zou moeten gebeuren via de omgeving Molenstraat en Slotjes-West-West zal dat in combinatie met de toegenomen verkeersdruk op de Wilhelminalaan gaan zorgen voor een onoplosbare verkeersproblematiek aan die kant van Oosterhout. Maar zoals u al aan deze inbreng kon horen:Wij gaan thans mee in uw voorstel.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden raadsvergadering zwaaikom Duurzaamheid woensdag, 4 juli, 2018

GroenLinks Oosterhout blijft de burgers opzoeken.

Zij stelden de vraag: Wat voor punt geeft u de gemeente Oosterhout? Dit leverden goede, interessante en soms wel emotionele gesprekken op. De gemeente Oosterhout krijgt van de mensen die Groenlinks gesproken heeft een punt tussen de vijf en de acht.

Oosterhout is een gemoedelijke stad, een fijne stad om te wonen met een open karakter. Dat het mooi wonen is en de mensen zijn over het algemeen vriendelijk. Toch waren er ook gesprekken met een emotioneel karakter, zoals een Oosterhouter die angst heeft van de weg die langs haar huis loopt en niet meer weet waar ze hulp vandaan moet halen. Ook waren er veel gesprekken over de integriteit van verschillende partijen in de gemeenteraad, dat leverde, begrijpbaar, veel emotionele gesprekken op.

Alles bij elkaar was het weer een geweldige ervaring om met de Oosterhouters in gesprek te gaan, Groenlinks zal na het zomerreces weer met verschillende mensen in gesprek gaan over onze gemeente.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden GroenLinks maandag, 2 juli, 2018

Antwoord schriftelijke vragen GroenLInks over Oosterhout Schoon

Vraag 1. Is het bij het college bekend dat stichting Nederland Schoon tégen de statiegeldregeling op kleine flesjes is?
Antwoord 1. Voor de duidelijkheid willen wij hierbij graag onderscheid maken tussen de stichting Nederland Schoon en de verpakkingsindustrie. De stichting Nederland Schoon is wel degelijk overtuigd dat het invoeren van statiegeld effect heeft op de om vang van het zwerfafvalprobleem. Alle acties die leiden tot gedragsverandering, kunnen van invloed zijn op dit probleem; dus ook een statiegeldregeling, aldus de stichting. De verpakkingsindustrie, die eveneens in de stichting vertegenwoordigd is, is een andere mening toegedaan.

Vraag 2. Is het bij het college dan ook bekend dat de verpakkingsindustrie juist met behulp het ruimen van zwerfafval wil voorkomen dat deze statiegeldregeling wordt uitgevoerd?
Antwoord 2. Het is bekend dat de verpakkingsindustrie geen voorstander is van de statiegeldregeling. De verpakkingsindustrie hoopt op een andere manier de verplichte doelstellingen te halen.

Vraag 3. Is het college het met GroenLinks eens dat het ruimen van zwerfafval onder de paraplu van Nederland Schoon geen duurzame manier van zwerfafval verminderen is? Immers, als de doelen in 2020 gehaald zijn, dan zal de focus bij de verpakkingsindustrie verdwijnen,
a. Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3. Het college is ervan overtuigd dat alle middelen moeten worden aangewend om zwerfafval te verminderen. Daaronder vallen ook de acties van Nederland Schoon. Dat deze actie wordt ondersteund door de verpakkingsindustrie, is daarbij voor ons niet van doorslaggevend belang.

Vraag 4. Is het college het in dat licht met GroenLinks eens dat de doelen van de gemeente Oosterhout en die van Nederland Schoon haaks op elkaar staan?
a. Zo ja, is het college het dan met GroenLinks eens dat de banden met deze organisatie verbroken dienen te worden?
b. Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4. Neen, zoals wij in het antwoord op vraag 3. al hebben aangegeven vinden wij dat alle middelen moeten worden ingezet. Wij zien in de deelname van de verpakkingsindustrie aan Nederland Schoon dan ook geen reden de banden met deze organisatie te verbreken.

Vraag 5. Een Oosterhoutse opschoondag is zonder banden met Nederland Schoon nog steeds mogelijk. Is het college het met GroenLinks eens dat we dit beter in samenwerking met de ZAP'ers kunnen organiseren?
a. Zo ja, per wanneer gaat dit gebeuren?
b. Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5. Onder verwijzing naar ons antwoord op de eerdere vragen, zien wij geen aanleiding een alternatieve Opschoondag in het leven te roepen.

Categorie  nieuws 3. Uhro van der Pluijm Mensen  3. Uhro van der Pluijm schriftelijke vragen vrijdag, 29 juni, 2018

Antwoord schriftelijke vragen GroenLinks stankoverlast Vrachelen

Vraag 1. Is het college bekend met de stankoverlast in dit deel van Oosterhout? Zo ja, is het bij het college bekend wat hier de oorzaak van is?
Antwoord 1. Bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) zijn twee klachten over stankoverlast binnengekomen. Deze klachten zijn terug te leiden naar één specifiek bedrijf. De OMWB doet, als verantwoordelijke voor de handhaving, onderzoek naar aard, oorzaak en omvang van de ervaren overlast. De omgevingsdienst zal met het bedrijf in overleg treden over mogelijke oplossingen.

Vraag 2. Is het bij het college bekend dat de OMWB sinds 2016 metingen heeft uitgevoerd in Vrachelen Noord en bij een bedrijf aan de Energieweg?
Antwoord 2. De OMWB heeft in 2016 enkele klachten ontvangen die zijn onderzocht. Eén daarvan was te herleiden tot een bedrijf aan de Energieweg. Met dit bedrijf zijn afspraken gemaakt over het oplossen van de klachten. Eind 2017 is het bedrijf hierop gecontroleerd. Dergelijke controles vinden ieder jaar plaats, waarbij wordt gecontroleerd op het naleven van de vergunningvoorschriften. Er vinden geen metingen in de omgeving plaats.

Vraag 3. Is het bij het college bekend of er potentieel gevaarlijke stoffen in de lucht hangen? Zo ja, om welke stoffen gaat het hier? Zo nee, is het mogelijk om de rapportage op te vragen bij de Omgevingsdienst?
Antwoord 3. Op basis van de vergunningvereisten en de jaarlijkse controles stelt de OMWB dat er bij dit bedrijf geen giftige stoffen gebruikt worden. Daarmee handelt het bedrijf in lijn met de verstrekte vergunning.

Vraag 4. Is het college het met GroenLinks eens dat de zorgen van buurtbewoners terecht zijn als er geen duidelijk uitsluitsel komt over het gevaar van de lucht die boven de wijk zijn?
Antwoord 4. Zoals wij in ons antwoord op vraag 3. al hebben aangegeven, wijzen controles niet op het gebruik van giftige stoffen. De klachten over geuroverlast van buurtbewoners nemen wij overigens serieus, vandaar het verzoek aan de OMWB om samen met het betrokken bedrijf tot een oplossing van de problemen te komen.

Vraag 5. Is het college van mening dat onderzocht moet worden of de chemische stoffen die in de lucht hangen in Vrachelen schadelijk zijn voor de volksgezondheid? Zo ja, op welke termijn kunnen we een dergelijk onderzoek verwachten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 5. Dit aspect zal worden meegenomen in het al eerder vermelde onderzoek van de OMWB (zie ons antwoord op vraag 1).

Vraag 6. Mag de industrie op Weststad (mogelijk schadelijke) stankoverlast veroorzaken in aangrenzende wijken, met name Vrachelen Noord, De Contreie en De Kreek?
Antwoord 6. Het college is van mening dat, op basis van de geldende voorschriften en regelgeving, onaanvaardbare geurhinder moet worden tegengegaan.

Categorie  nieuws 3. Uhro van der Pluijm Mensen  3. Uhro van der Pluijm GroenLinks vrijdag, 29 juni, 2018

Inbreng GroenLinks Oosterhout over profielschets nieuwe burgemeester

In deze bijdrage wil ik een aantal punten uit de profielschets nog even extra benadrukken:

 • Van belang is dat de burgemeester goed in staat is om op een natuurlijke manier de verbinding te leggen met en tussen alle verschillende mensen en organisaties, die in Oosterhout wonen en actief zijn. Hierbij hoort een burgemeester die goed aanspreekbaar is voor de bevolking en ook zichtbaar is in de stad;
 • Op het gebied van de regionale samenwerking zet de gemeenteraad van Oosterhout vaak kritisch in. Het nut van regionale samenwerking staat niet ter discussie, maar het moet wel steeds een samenwerking zijn, die meerwaarde heeft. De gemeenteraad van Oosterhout heeft de afgelopen tijd regelmatig het voortouw op dit gebied genomen met meningen en opvattingen, die lang niet altijd door alle andere gemeentes enthousiast ontvangen werden. Ook hier ligt een taak voor de nieuwe burgemeester om op een goede en constructieve manier de belangen van Oosterhout te vertegenwoordigen in regionale samenwerkingsverbanden;
 • Vaak gebeuren zaken op een bepaalde manier en zijn we het waarom vergeten. We doen het immers altijd al zo. De nieuwe burgemeester moet iemand zijn, die discussies durft aan te zwengelen en zaken ter discussie durft te stellen. We zien het nu al bij de waarnemend burgemeester. Hij kijkt met een kritische blik naar bepaalde processen en durft de gemeenteraad daar een spiegel voor te houden. Een belangrijk punt is hier zeker het onderwerp "integriteit". Een onderwerp dat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling is komen te staan in het openbaar bestuur. De nieuwe burgemeester dient een belangrijke rol te hebben in het bewaken van de integriteit en het bewust maken en houden van de mensen die hier mee te maken hebben. In het proces om een nieuwe burgemeester te gaan zoeken, dient integriteit vanzelfsprekend ook ter discussie te komen. Niet alleen in de strikt wettelijk zin, maar vooral in de meer informele zin. Hoe ziet een burgemeester dit onderwerp en hoe handelt hij of zijn zelf als hij of zij in een bepaalde situatie terechtkomt.

Voorzitter, GroenLinks zal dan ook instemmen met de profielschets zoals die nu is opgesteld.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden vrijdag, 22 juni, 2018

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Nederland Schoon

Groot was dan ook de verbazing van de fractie van GroenLinks dat de gemeente dit jaar weer mee heeft gedaan met de Nationale Opschoondag van Nederland Schoon. Deze stichting wordt namelijk gefinancierd door grote producenten en supermarkten. Juist de partijen die tégen een algemene statiegeldregeling zijn.

GroenLinks heeft hierover de volgende vragen:
1. Is het bij het college bekend dat stichting Nederland Schoon tégen de statiegeldregeling op kleine flesjes en blikjes is?
2. Is het bij het college dan ook bekend dat de verpakkingsindustrie juist met behulp het ruimen van zwerfafval wil voorkomen dat deze statiegeldregeling wordt ingevoerd?

Het kabinet heeft in maart een pas op de plaats gemaakt met het invoeren van statiegeld op flesjes. Dit wordt niet ingevoerd als de verpakkingsindustrie het aantal plastic flesjes in het zwerfafval met minimaal 70 procent weet te verminderen. Statiegeld op blikjes komt er helemaal niet.

3. Is het college het met GroenLinks eens dat het ruimen van zwerfafval onder de paraplu van Nederland Schoon geen duurzame manier van zwerfafval verminderen is? Immers, als de doelen in 2020 gehaald zijn, dan zal de focus bij de verpakkingsindustrie verdwijnen.
a. Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het in dat licht met GroenLinks eens dat de doelen van de Gemeente Oosterhout en die van Nederland Schoon haaks op elkaar staan?
a. Zo ja, is het college het dan met GroenLinks eens dat de banden met deze organisatie verbroken dienen te worden?
b. Zo nee, waarom niet?

5. Een Oosterhoutse opschoondag is zonder banden met Nederland Schoon nog steeds mogelijk. Is het college het met GroenLinks eens dat we dit beter in samenwerking met de ZAPpers kunnen organiseren?
a. Zo ja, per wanneer gaat dit gebeuren?
b. Zo nee, waarom niet?

Categorie  nieuws 3. Uhro van der Pluijm Mensen  3. Uhro van der Pluijm schriftelijke vragen vrijdag, 15 juni, 2018

GroenLinks kiest nieuwe bestuursleden tijdens ALV

Jolanda Breems, die al in het bestuur zat, is door de leden gekozen als voorzitter. De nieuwe bestuursleden zijn: Wesley Kuipers, Lies Tuerlinckx en Hennie Martini. Wesley Kuipers gaat zich bezighouden met de permanente campagne, terwijl Lies Tuerlinckx penningmeester wordt. Thea van der Zanden blijft secretaris

Tijdens de ALV werd daarnaast stilgestaan bij de succesvolle campagne, waarbij in totaal 70 vrijwilligers actief waren voor GroenLinks. Als bedankje voor hun hulp tijdens de campagne en de daardoor geboekte verkiezingswinst, kregen alle leden die aanwezig waren een gebakje. Daarnaast zullen aan alle deelnemers die op enigerlei wijze hebben meegewerkt aan de campagne de komende weken een presentje overhandigd worden of vinden in hun brievenbus.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden GroenLinks dinsdag, 5 juni, 2018

Antwoord schriftelijke vragen GroenLinks over Slotjes-Midden

Vraag 1. Veel flats die gesloopt gaan worden, worden nu nog verhuurd door Thuisvester. Hoe verhouden het woongenot en de gebreken van deze flats zich tot de huur?
Vraag 2. In de huurprijs voor alle sloopwoningen dezelfde? Als er verschillen zijn in huur voor een zelfde soort woning, waar komen die verschillen uit voort?

Antwoorden 1 en 2. De genoemde woningen gaan gesloopt worden omdat deze qua wooncomfort en energetische kwaliteit verouderd zijn en niet meer voldoen aan de huidige kwaliteitseisen. Volgens planning van de ontwikkelaar wordt er in week 23 (eerste volle week van juni) gestart met de sloop van de appartementen en woningen aan het oostelijk deel van het Wilhelminakanaal-Noord en de Loevensteinlaan en de Thorbeckestraat. De huurders van deze flats hebben dan ook een urgentie gekregen om snel geherhuisvest te worden. Daarna volgen de andere deelplannen. Voor de woningen die nu nog vrijkomen in de flats zijn er twee opties, of de woning is in dermate slechte staat dat deze niet meer in de verhuur gaat, of de woning wordt aangeboden bij Gapph. Dat laatste in het kader van de Leegstandswet. Gapph hanteert daarbij een huurprijs die gebaseerd is op de tijdelijkheid van de bewoning. Daarbij geldt dat Gapph maar ôCP/o huur mag vragen van de maximale redelijke huur op grond van de woningwaardering. Als huurders vinden dat de woningwaardering te hoog is kunnen zij daar bij de verhuurder of Huurcommissie bezwaar tegen maken. De woningwaardering wordt bepaald door onder andere de oppervlakte, de verwarming, energieprestatie en de staat van het sanitair en de keuken. De staat van de flat heeft dus invloed op de huurprijzen die Thuisvester en Gapph mogen vragen. De appartementen die via een bestaande huurovereenkomst met Thuisvester worden verhuurd, zijn gelijk aan de appartementen die tijdelijk worden verhuurd door Gapph. Huurders die via Gapph tijdelijk huren betalen op basis van de woningwaardering gemiddeld C330/340 per maand. De huur voor zittende huurders via Thuisvester ligt in algemeenheid hoger. Het verschil in huur wordt dus verklaard doordat Gapph de verhuur doet vanuit leegstandsbeheer, waar andere rechten aan verbonden zijn.

Vraag 3. In veel te slopen woningen is het niet warm te krijgen gedurende de wintermaanden. Thuisvester biedt de mogelijkheid tot het leveren van elektrische kachels aan haar huurders om op deze manier de woning warm te krijgen. Worden huurders gecompenseerd voor de extra kosten die dit met zich meebrengt? Zo ja, welk deel wordt vergoed? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 3. Omdat niet alle ruimtes verwarming hebben, raadt Thuisvester de bewoners aan om in koude perioden extra te verwarmen. Thuisvester biedt in dat kader de bewoners de mogelijkheid gratis elektrische kachels te lenen. De (extra) kosten voor het gebruik van deze elektrische kachels
worden niet vergoed. Volgens informatie van Thuisvester wordt van deze mogelijkheid sporadisch gebruik gemaakt. Wij kunnen ons voorstellen dat de hiermee gepaard gaande kosten een belemmering vormen voor de huurders om van het aanbod gebruik te maken. Wij zullen dit onderwerp daarom in een  overleg met Thuisvester aan de orde stellen.

Vraag 4. Het is wettelijk zo geregeld dat er een schríftelijke melding gedaan moet worden bij het doorgeven van een gebrek. Veel huurders zijn hiervan niet op de hoogte en doen een telefonische melding bij Thuisvester, waardoor het verhelpen van een gebrek lang(er) duurt. Bent u van mening dat er beter gecommuniceerd dient te worden over hoe een melding moet gebeuren? Waarom bent u dit van mening?
Antwoord 4. Allereerst willen wij opmerken dat de afhandeling van gebreken primair een zaak is tussen Thuisvester en haar huurders. Volgens informatie van Thuisvester biedt zij haar huurders de mogelijkheid meldingen te doen via het reparatieportal op de website van Thuisvester. Vanuit efficiency heeft deze methode de voorkeur. Bovendien is met een melding via het portal de melding ook automatisch geregistreerd. Veel huurders kiezen er echter nog steeds voor om met Thuisvester te bellen. In ons overleg met Thuisvester zullen wij aandacht vragen voor het vergroten van de bekendheid van het reparatieportal onder de huurders van Thuisvester. Ook zullen wij bij Thuisvester aandringen om de noodzaak van schríftelijk melden door huurders extra onder de aandacht te brengen en dat Thuisvester ook andere schríftelijke meldingen registreert, niet iedere huurder is namelijk voldoende in staat om via digitale weg een melding te doen.

Vraag 5. Als door een huurder melding wordt gedaan van een gebrek, hoe lang duurt het vervolgens tot het gebrek verholpen is?
Antwoord 5. Volgens informatie van Thuisvester worden gebreken binnen twee weken hersteld. Het komt echter incidenteel voor dat een oplossing langer op zich laat wachten, bijvoorbeeld als het gaat om gebreken waarvoor meer onderzoek nodig is.

Vraag 6. Wat is de wettelijke termijn voor het verhelpen van een gebrek?
Antwoord 6. De wettelijke regel is dat de verhuurder binnen zes weken na melding van een gebrek actie moet ondernemen om het probleem te verhelpen. Laat een verhuurder dat na, dan kan de huurder naar de Huurcommissie stappen om haar om een oordeel te vragen. Uiteraard is er wel voldoende medewerking van de huurder nodig, om ervoor te zorgen dat de verhuurder in staat is het gebrek te verhelpen.

Vraag 7. Is bij Thuisvester bekend hoeveel van deze gebreken tot tevredenheid van de huurder zijn opgelost? Zo ja, welk percentage van de huurders is tevreden over de geleverde service aan Thuisvester als het gaat om het verhelpen van een gebrek?
Antwoord 7. De tevredenheid van huurders over de dienstverlening door Thuisvester wordt continu gemeten. Dit gebeurt door een extern bureau, KWH. Bij KWH zijn veel corporaties aangesloten, zodat er ook een vergelijkend onderzoek kan plaatsvinden. Een antwoord op uw vraag over het percentage huurders dat tevreden is over de dienstverlening, hebben wij momenteel niet paraat. Wij zullen dit bij Thuisvester navragen en uw raad daarover in een later stadium informeren. Het gemiddelde waarderingscijfer voor de dienstverlening door Thuisvester bij reparaties wijkt niet af van het landelijke beeld. Dat ligt op 7,7. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Categorie  nieuws 4. Martijn Louwerens Mensen  4. Martijn Louwerens schriftelijke vragen slotjes-midden vrijdag, 1 juni, 2018