GroenLinks Oosterhout

Inbreng GroenLinks Oosterhout raadsvergadering 2 juli 2019

Mondelinge vragen Inloopvoorzieningen de Aanloop en de Buurtkamer (Van der Zanden)         

Voorzitter, enkele dagen geleden is er namens 140 mensen een protestbrief naar de gemeente Oosterhout gestuurd naar aanleiding van het samenvoegen de inloopvoorzieningen de Aanloop en de Buurtkamer. De aanloop is opgezet vanuit de GGZ. De buurtkamer is een initiatief van Thebe, Prisma en Surplus Welzijn. Hierdoor is het aantal openstellingen van negen dagdelen gedaald naar vier en is de vrijdagactiviteit geschrapt. Op de dinsdag en de donderdag is ook geen specialistische begeleiding van Prisma en Thebe meer aanwezig. Hierdoor is er dus sprake van verschillende doelgroepen waarop de beide inloopvoorzieningen zich richten. Volgens de briefschrijvers komt de meest kwetsbare groep bezoekers niet meer sinds het samenvoegen van beide inloopvoorzieningen.

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan de wethouder?
1)    Wat is de inhoudelijke reden dat beide inloopvoorzieningen zijn samengevoegd, er op twee dagen geen specialistische begeleiding meer aanwezig is en de vrijdag als dag vervallen is?
2)    Is het college het er mee eens dat het onwenselijk is dat juist de groep meest kwetsbare bezoekers nu wegblijft?
3)    Wat gaat het college doen om tegemoet te komen aan de zaken die door de briefschrijvers beschreven worden?

Jeugdzorg (Louwerens)

De transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten kunnen we een succes noemen. Dat wil zeggen, als het gaat over de zorg die gesignaleerd wordt en waar zoveel mogelijk een passend aanbod op gevonden wordt. Niet als het gaat om de bezuiniging die het rijk heeft doorgevoerd met de transitie.

Na een aarzelend begin, waarin het Sociaal WijkTeam nog niet of moeilijk gevonden werd door onze inwoners, wordt het Wijkteam nu wel gevonden. Dit aarzelend begin betekende een overschot op de begroting voor wat betreft de jeugdzorggelden en een groot deel van dit bedrag werd dan ook uitgegeven aan andere doeleinden. Voorzitter, deze tijden lijken nu al lang geleden. Oosterhout schrijft, net als zoveel gemeenten, rode cijfers als het gaat over de jeugdzorg.

GroenLinks begrijpt dan ook dat er goed gekeken dient te worden naar de besteding van de jeugdzorggelden. In een aantal gevallen kan het zeker effectiever. Waar het minder kan, mag het natuurlijk minder. Waar het slimmer kan, moet het ook slimmer. Een integrale aanpak binnen het sociaal domein is dan ook van belang. De VVD zal hierover, onder andere samen met GroenLinks, een initiatiefvoorstel over indienen. Eén ding blijft voor GroenLinks in ieder geval voorop staan: om de woorden van het vorige College te herhalen: we laten niemand in de kou staan.

Voorzitter, even terugkomend op het Sociaal WijkTeam. Aan het eind van dit jaar loopt de overeenkomst met het SWT af. Deze kan niet meer verlengd worden. Het is nog niet duidelijk of het SWT komend jaar wederom een deel van de toeleiding zal verzorgen of dat een andere partij dit op zich gaat nemen. Gezien het feit dat vele Oosterhouters inmiddels bekend zijn met de naam Sociaal WijkTeam, vindt GroenLinks het van belang dat deze naam in ieder geval behouden blijft.

Dan de nota zelf. Alles rondom de jeugdzorg is complexe materie. Dit maakt dan ook dat de beoordeling van de verordening en het uitvoeringsbesluit complex is. GroenLinks heeft dan ook een aantal concrete vragen aan de portefeuillehouder betreffende deze nota. In de beantwoording van de sjabloonvragen lezen we dat de Adviesraad Sociaal Domein niet gevraagd is om advies, omdat het hier vooral gaat over regionale zaken. Onze vraag is dan ook of het uitvoeringsbesluit zoals is voorgesteld specifiek is toegespitst op de Oosterhoutse situatie. Als dit het geval is, had de Adviesraad namelijk prima om advies gevraagd kunnen worden.

Verder lezen we in de beantwoording dat er momenteel een wachttijd is welke kan oplopen tot 7 weken. Hoewel we hiermee binnen de wettelijke termijn van 8 weken blijven, lijkt GroenLinks dit toch niet wenselijk. Kan de wethouder aangeven of er maatregelen genomen worden om de wachttijden te verkorten?

Voorzitter, op de vraag van GroenLinks of er overwogen wordt een eigen bijdrage in te voeren is het College helder: “nee” was hierop het antwoord. De VVD stelde een vergelijkbare vraag, namelijk: Hoe staat u tegenover een (vrijwillige) eigen bijdrage van ouders? Het antwoord hierop was en ik citeer: Dit is een vraag die wij nu (nog) niet kunnen beantwoorden. Er zijn voor- en nadelen bij te noemen. Het is juist een vraag waarbij de Adviesraad Sociaal domein een mooie rol zou kunnen spelen. Einde citaat. GroenLinks wil hier graag helderheid over van het College en overweegt, afhankelijk van het antwoord, hier in tweede termijn een motie over in te dienen.

In het uitvoeringsbesluit lezen wij verder: Bij de verwijzing zal de arts rekening moeten houden met de zorg die door de gemeente is ingekocht. Het college maakt afspraken met de artsen over de invulling van het verwijsrecht. Doel hiervan is dat zij zich bewust worden van hun handelen en eventueel hun handelen hierop aanpassen in een door de verzekeraar of gemeente gewenste richting.

Voorzitter, het is zoals het is: ook anderen, waaronder huisartsen, mogen doorverwijzen. Wij kunnen langs allerlei wegen proberen deze doorverwijzingen te reguleren, maar het recht blijft. GroenLinks denkt dan ook dat het lastig is om artsen te bewegen in een richting die de gemeente wil. Sterker nog, de vraag is of dit wenselijk is, artsen, maar ook andere doorverwijzers moeten immers vrijelijk hun beroep kunnen uitoefenen. In de sjabloonvragen heeft de fractie van GroenLinks hierbij om een concreet voorbeeld gevraagd, maar niet gekregen. Nogmaals dus de vraag aan de wethouder: hoe ziet dit er concreet uit?

Samenvattend, voorzitter:

 • Behoud de benaming Sociaal WijkTeam
 • Is het uitvoeringsbesluit toegespitst op de Oosterhoutse situatie
 • Wordt er werk gemaakt van de wachttijden
 • Duidelijkheid over de eigen bijdrage
 • Hoe moeten artsen hun handelen aanpassen in een door de gemeente gewenste richting

Tot besluit kan ik nog meedelen dat wij afgelopen donderdag erg verheugd waren dat we de gemeentequiz hebben gewonnen.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden Gemeenteraad woensdag, 3 juli, 2019

Reactiet GroenLinks Oosterhout op Perspectiefnota 2020

Voorzitter, de bijdrage van GroenLinks bij de perspectiefnota 2020 waarin wij sociale, linkse en duurzame keuzes maken, is een bijdrage die volledig onderschreven wordt door de fractie van de PvdA. Datzelfde geldt ook voor de bijdrage die de PvdA vanavond uit zal spreken. Deze bijdrage wordt ook volledig onderschreven door de fractie van GroenLinks.

“Samen op weg naar 2030” dat is de titel van het coalitieakkoord. Bij de presentatie van dit coalitieakkoord heeft GroenLinks al aangegeven dat er van “samen op weg” weinig te merken was. De coalitiepartijen hebben het coalitieakkoord in een achterkamertje in elkaar gezet. Oppositiepartijen, inwoners en organisaties werden buiten de deur gehouden. Dit zorgde voor allerlei voorstellen zoals een verplaatsing van het MEK en het verbouwen van Arkendonk waarvan al meteen duidelijk was, dat deze volstrekt onuitvoerbaar waren. Beide voorstellen zijn inmiddels terecht naar de prullenbak verwezen. GroenLinks is blij dat het MEK gewoon op zijn huidige plaats kan blijven, maar het heeft wel voor allerlei onrust gezorgd.

Verder lijkt het CDA inmiddels buitenspel gezet. De gevolgen daarvan zagen we in de raadsvergadering van 21 mei. Bij de mobiliteitsvisie, de bezuinigingen op de WMO en de Bergse Baan regelden Gemeentebelangen en VVD alles. Waar er bij de Bergse Baan sprake is geweest van een intensief overleg met allerlei organisaties en burgers, werden de resultaten van dit overleg door Gemeentebelangen en VVD zomaar terzijde zonder enig overleg. Bij de mobiliteitsvisie werd de uitvoeringsagenda gekaapt door Gemeentebelangen en VVD.

Voorzitter, de overeenkomst tussen al deze zaken is: “gebrek aan overleg”. De komende jaren staat de gemeente Oosterhout voor grote uitdagingen. De keuze is of we dat als gemeenteraad samendoen met de inwoners en de organisaties of dat de twee grote partijen in de raad het wel eventjes gaan regelen als het echt belangrijk wordt. Wat dat betreft hebben Gemeentebelangen en de VVD voldoende om in de komende zomervakantie over na te denken. 

Minimabeleid

Voorzitter, een belangrijk onderdeel van het minimabeleid is de collectieve ziektekostenverzekering. Waar de overige onderdelen van minimabeleid gericht zijn op mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kan iedereen met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering. Het college stelt voor dat voortaan alleen nog maar mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm hiervan gebruik kunnen maken. Het gevolg is dus dat ongeveer 400 Oosterhouters die maar net meer dan de bijstandsnorm verdienen hier de dupe van worden. Het belang van een collectieve ziektekostenverzekering is juist dat mensen met weinig inkomen zo een bepaalde korting krijgen waardoor ze toch nog goed tegen ziektekosten verzekerd zijn. Dit afschaffen zal er toe leiden dat deze mensen zich minder goed gaan verzekeren (minder aanvullende verzekeringen, hoger eigen risico) wat vervolgens weer tot allerlei financiële problemen zal gaan leiden. In de perspectiefnota wordt voorgesteld om een bedrag van € 30.000 vanuit de Klijnsmagelden vanaf 2020 extra in te gaan zetten bij het project de Brede Buurt. Indirect is dit gewoon een verkapte bezuiniging van € 30.000 op het minimabeleid. De Klijnsmagelden dienen naar de mening van GroenLinks zo volledig mogelijk ingezet te worden op het bestrijden van armoede onder kinderen en jongeren. Daar zijn ze immers ook voor bedoeld. Wij zullen dan ook een amendement indienen om hierop dus niet € 30.000 te gaan bezuinigen.

Surplus

Het is in Oosterhout al heel lang gebruikelijk dat bepaalde taken als vanzelfsprekend naar Surplus toe gaan. GroenLinks heeft altijd al aangegeven dat deze vanzelfsprekendheid doorbroken dient te worden. Ook andere organisaties (denk aan het Floraliapark) hebben laten zien dingen op sociaal gebied goed te kunnen regelen. Het is naar de mening van GroenLinks dan ook belangrijk om de relatie Surplus – gemeente eens fundamenteel te gaan bekijken. Hiermee bedoelen wij dan een echte discussie over hoe we als gemeente de taken die Surplus nu uitvoert zien. Op dit moment zien wij dat er vanuit de gemeente op allerlei manieren bezuinigd gaat worden bij Surplus (€ 150.000 bij de WMO nota, € 75.000 op inburgering, € 99.000 op jongerenwerk en nog een aantal andere posten). Dit zijn naar onze mening bezuinigingen waar geen idee achter zit. Slechts gedeeltelijk krijgt Surplus van de gemeente mee hoe het deze bezuinigingen in moet gaan vullen. De uitkomst van al deze kortingen is dus onduidelijk. GroenLinks zal dan ook een amendement indienen om de bezuinigingen op het jongerenwerk niet door te laten gaan en een motie met als doel om als gemeente een echte discussie te gaan voeren over wat we willen met de taken die nu allemaal door Surplus worden uitgevoerd.

Parkeerbeleid

In de raadsvergadering van oktober 2018 is een gat geslagen van € 300.000 jaarlijks in het parkeerfonds. Het College stelt nu voor om te gaan bezuinigingen op de fietsenstalling en de tarieven voor kraskaarten en bewonersvergunningen te verhogen. Dit betekent dus dat de bewoners van de Oosterhoutse binnenstad meer moeten gaan betalen voor hun parkeervergunning omdat de parkeertarieven voor bezoekers verlaagd zijn. Waar Gemeentebelangen de afgelopen verkiezingscampagne continu sprak over lagere parkeertarieven in Oosterhout gaat nu het tegenovergestelde gebeuren.  Gemeentebelangen is dus de partij van hogere parkeerkosten voor Oosterhoutse inwoners. Wij zijn van mening dat fietsers en inwoners van de binnenstad niet de rekening gepresenteerd moeten krijgen van het parkeerpopulisme van Gemeentebelangen.

Duurzaamheid

Op 26 juni zal er een discussiebijeenkomst plaatsvinden waarin de gemeenteraad zijn mening kan geven over het “Ambitiedocument duurzaamheid”. We zullen dan uitgebreid ingaan op het ambitiedocument duurzaamheid maar kunnen nu al wel aangeven dat het een weinig concreet stuk is. In vergelijking met de visies in andere gemeentes lopen we in Oosterhout op dit gebied nog heel ver achter. Er zal meer moeten gebeuren en de acties en doelen moeten echt veel concreter worden. Dit is iets wat we vaker zien bij dit College. Ook de mobiliteitsvisie, de visie integrale veiligheid, de toekomstvisie en de visie over de parkeernormen zijn stukken waar eigenlijk vooral de status quo beschreven wordt. Er staat op het eerste gezicht niets verkeerds in, maar echte keuzes worden niet gemaakt “Iedere verandering is een verslechtering, zelfs een verbetering en daarom laten we het maar zo” begint wel een beetje het motto van deze coalitie te worden.

In november heeft de gemeenteraad een motie van GroenLinks aangenomen over een natuurvriendelijker maaibeleid. Recent hebben wij schriftelijke vragen gesteld over onderwerpen zoals het snoeien en kappen in het broedseizoen, de omgang met maaien en zwerfafval en de natuurcompensatie in Oosterhout. Biodiversiteit is noodzakelijk voor een gezonde leefomgeving. Deze biodiversiteit komt bijvoorbeeld door de dramatische afname van de insectenpopulatie in Nederland steeds meer onder druk te staan. Om die reden zal GroenLinks dan ook een motie indienen waarin onderzocht moet gaan worden wat de mogelijkheden zijn om in Oosterhout een stadsecoloog in te gaan stellen. Dit moet iemand gaan worden die zich dwars door alle beleidsterreinen bezig gaat houden met de biodiversiteit in de stad Oosterhout bij allerlei soorten ontwikkelingen en beleidsvoornemens. Duidelijk zal zijn dat GroenLinks op geen enkele manier voorstellen zal steunen om de velvergunning in Oosterhout af te schaffen. Als dat gebeurd zullen bomen in Oosterhout vogelvrij gaan worden en gaat het wel heel makkelijk worden om allerlei Bergse Banen aan te gaan leggen.

Sociaal Domein

In mei heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de eerste bezuinigingen op het gebied van de WMO. Ook op dit gebied ontbreekt naar de mening van GroenLinks de visie volledig. Het gaat alleen maar om het geld. Er worden zaken gevonden om op te bezuinigen en daar wordt dan een verhaal bij gemaakt. Het is voor ons inmiddels volledig duidelijk geworden, dat vooral bij de jeugdzorg, de gemeentes een onmogelijke taak op hun bord hebben gekregen.

Een belangrijk onderdeel van de manier waarop het Sociaal Domein in Oosterhout geregeld is, is het Sociaal Wijkteam. Eind 2019 loopt het contract met het sociaal wijkteam definitief af en kan ook niet meer verlengd worden. De kosten hiervan zijn €2,4 miljoen per jaar. Eigenlijk is nog nooit onderzocht wat nu eigenlijk de effectiviteit van het Sociale Wijkteam is. Verder is ook de vraag hoe integraal er nu eigenlijk gewerkt wordt op het gebied van het Sociaal Domein. Er is niet voor niets een initiatiefvoorstel in de maak van mevrouw de Wit van Loon van de VVD om meer integraal te gaan werken.

Voorzitter, met andere woorden, het is tijd dat de raad weer eens echt gaat praten over wat ze nu op het Sociaal Domein wil, wat is de visie, en hoe gaat het verder met het Sociaal Wijkteam wat nu toch de toegang tot het Sociaal Domein is. Wordt dat geld wel effectief besteed. Totdat dit heeft plaatsgevonden willen wij als GroenLinks niet meer gaan praten over allerlei bezuinigingen op voorzieningen zoals de scootmobielen of het afschaffen van de mantelzorgvergoeding. Want eerst moeten onze eigen zaken op orde zijn, voordat we in voorzieningen van burgers gaan snijden.

Losse puntjes

Voorzitter, hierbij nog een aantal losse opmerkingen over verschillende onderwerpen:

 • Laat de tarieven voor zwembad de Warande voor wat ze zijn en ga niet over tot een verdere verhoging;
 • Als kabels en leidingen door commerciële partijen gelegd worden, moet de gemeente gewoon 100% van de kosten doorberekenen;
 • De gemeente wil de gymzaal bij de Kruidenlaan gaan sluiten. Het is bekend dat er tijdens populaire uren vaak weinig ruimte in de Oosterhoutse gymzalen is. Waarom niet andersom denken en zorgen dat de gymzaal bij de Kruidenlaan beter gebruikt gaat worden door andere organisaties als de Hobbit hier geen gebruik meer van maakt;
 • Houdt de plaatselijke bewegwijzering binnen Oosterhout eenduidig en voorkom dat dit een rommeltje wordt als bedrijven en organisaties dit zelf gaan regelen;
 • Het College stelt voor om de kosten die de gemeente maakt bij evenementen voortaan door te gaan rekenen aan de organisatoren. Bij commerciële evenementen vindt GroenLinks dat prima. Bij niet commerciële evenementen moet het gewoon blijven zoals het is en moeten de organisatoren niet op kosten gejaagd worden.
 • Voor het reguliere onderwijs wil het College strikter de vastgestelde norm van zes kilometer bij het leerlingenvervoer hanteren. Voor het speciaal onderwijs in de Muldersteeg blijft de grens van twee kilometer gelden. Hieruit maken wij op dat de vastgestelde norm voor leerlingen van de Wissel ook strikter gehandhaafd gaat worden dan nu het geval is. GroenLinks heeft geen behoefte aan een striktere handhaving en zal hierover een amendement indienen. Het gaat hier immers om een kwetsbare doelgroep die geen keuze heeft.

AFRONDING

Voorzitter, ik kom tot een afronding. Bij elkaar opgeteld kosten de amendementen van GroenLinks op basis van de cijfers van het college ongeveer € 220.000. Uit de Zero Based Budgetting operatie volgt dat de tarieven voor toeristenbelasting in Oosterhout ver onder het gemiddelde liggen. Hier zit dus voldoende ruimte. Deze ruimte bestaat er naar onze mening concreet uit om meer kosten toe te gaan rekenen aan het toeristisch fonds die nu nog uit de algemene middelen betaald worden.

Voorzitter, de gemeente Oosterhout heeft gezien de financiële situatie dit jaar voor het eerst gewerkt met Zero Based Budgetting. Op deze manier krijg je als raadslid een veel beter inzicht in de manier waarop de begroting van de gemeente Oosterhout nu daadwerkelijk is opgebouwd. Waar gaat het geld naar toe? Welke keuzes kun je als raadslid maken en waar zitten de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden? Natuurlijk biedt Zero Based Budgetting nog veel meer mogelijkheden. Er is nu bij het zoeken naar besparingsmogelijkheden nog heel erg gekeken binnen de bestaande programma’s. Voorstellen om programma overschrijdend effectiever en efficiënter te gaan werken, hebben wij nog weinig gezien. Met andere woorden, het is een heel goed eerste begin, maar er valt nog veel meer uit te halen als de analyses dieper en integraler worden.

Gemeenschappelijke regelingen

Voorzitter, als gemeente zijn er inmiddels een flink aantal taken die we niet meer zelf uitvoeren maar hebben ondergebracht bij gemeenschappelijke regelingen. Een gemeenschappelijke regeling is niets anders dan verlengd lokaal bestuur. Het gaat dan om taken die we vanwege de omvang of de risico’s gewoon niet zelf kunnen doen als gemeente van 55.000 inwoners. In 2020 geven we als Oosterhout een bedrag van ongeveer €9,5 miljoen uit aan alle gemeenschappelijke regelingen waarin we als gemeente deelnemen. Ten opzichte van 2019 is dit een stijging met € 120.000. Dit bedrag is volledig buiten beeld gebleven bij Zero Based Budgetting. In een situatie waarin we nu als gemeente zitten en we echt onze hele begroting door moeten lichten vanwege de tekorten op het Sociaal Domein is dit iets wat naar de mening van GroenLinks niet meer kan.

Voorzitter, het logisch gevolg is dan ook dat wij vanavond een motie in zullen dienen met als doel dat er ook bij de gemeenschappelijke regelingen Zero Based Budgetting plaats moet gaan vinden.  In de motie zullen wij het College oproepen om in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen waarin Oosterhout deelneemt in te gaan brengen dat de desbetreffende GR een Zero Based Budgetting operatie gaat doen voor het jaar 2020. Ook staat in de motie dat de gemeenteraad op de hoogte gehouden moet worden van de resultaten hiervan.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden perspectiefnota vrijdag, 21 juni, 2019

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout renovatie Heistraat

Tijdens de behandeling is een motie met de naam ‘Maak werk van de huidige weg’ ingediend en aangenomen (zie bijlage). Hierin werden Gedeputeerde Staten opgeroepen om samen met de gemeenten werk te maken van het oplossen van de knelpunten op de Heistraat. Denk hierbij aan de verkeersoverlast rondom Avri. Ook gaat het om de algemene drukte en daardoor ontstane onveilige situaties op deze weg.

1. Is het college bekend met bovenstaande motie?
2. Is er sinds 28 september contact geweest tussen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de colleges van Oosterhout en Dongen over het uitvoeren van deze motie?
a. Zo ja, wanneer is dit contact er geweest?
b. Kunt u aangeven óf en op welke manier deze motie uitgevoerd is of gaat worden?
c. Wat is de planning voor het oplossen van de knelpunten op de huidige weg?
d. Is het mogelijk om de afspraken hierover te delen met de raad?
3. Indien vraag 2 negatief is beantwoord, bent u het dan met GroenLinks eens dat de Gemeente Oosterhout proactief contact op dient te nemen met Gedeputeerde Staten en Dongen?
a. Zo ja, op welke termijn gaat het college dit doen en wilt u dit delen met de gemeenteraad?
b. Zo nee, waarom niet?
i. Snapt u dat omwonenden hierdoor het gevoel kunnen krijgen dat het de gemeenten Dongen en Oosterhout niet zozeer om een verbetering van verkeersveiligheid en doorstroming te doen is, maar vooral om het aanleggen van een nieuwe weg?

Categorie  nieuws 3. Uhro van der Pluijm Mensen  3. Uhro van der Pluijm heistraat vrijdag, 7 juni, 2019

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over parkeren Torenkwartier

1. Is inmiddels duidelijk of de parkeerdruk is afgenomen door deze maatregel?
a. Zo ja, kunt u aangeven in hoeverre de parkeerdruk is verminderd?
b. Zo nee, wanneer verwacht u deze cijfers en kunt u deze dan delen met de gemeenteraad?

Bezoekers van De Bussel die met de auto komen kunnen ervoor kiezen om hun auto in Parkeergarage De Basiliek te plaatsen. De kans is echter groot dat dit voor de duur van een voorstelling (die vaak om 20.30 begint) duurder is dan parkeren in het Torenkwartier.

2. Kunt u aangeven of het betaald parkeren verder wordt uitgebreid als het gewenste effect niet behaald wordt?
a. Zo ja, wanneer evalueert het college dit?

3. Bent u met GroenLinks van mening dat het beter is om mensen ertoe te bewegen met de fiets of te voet naar het theater en horeca te gaan?
a. Zo ja, hoe wil de gemeente dit faciliteren? Betrekt u hier ook partners zoals De Bussel bij?
b. Zo nee, waarom niet?

Hoewel dit niet de primaire reden is, zal het langer betaald parkeren in het Torenkwartier voor extra inkomsten zorgen. Een meevaller die belangrijk kan zijn vanwege het tekort dat dreigt te ontstaan in het Parkeerfonds.

4. Kunt u aangeven wat de te verwachten extra opbrengsten zijn door deze maatregel?

Categorie  nieuws 3. Uhro van der Pluijm parkeren woensdag, 5 juni, 2019

Berna Mekenkamp stopt als raadslid GroenLinks Oosterhout

"Als raadslid kun je veel goeds doen voor de samenleving", zo vertelt ze. Ze noemt haar raadslidmaatschap een zinvolle en leerzame periode. Hoewel ze een stap terug doet, blijft ze betrokken bij GroenLinks als lid van de steunfractie. "Ik verdwijn dus niet helemaal van het toneel." Mekenkamp wordt opgevolgd door Martijn Louwerens, die in de periode 2014-2018 ook al raadslid was namens GroenLinks.

 

Categorie  nieuws 5. Berna Mekenkamp Mensen  5. Berna Mekenkamp Gemeenteraad vrijdag, 31 mei, 2019

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Japanse duizendknoop

Door de sterke groeikracht van de plant, bovengronds door het gesloten bladerdek, ondergronds door de wortels die tot 4 meter diep kunnen wortelen. Deze krachtige wortels kunnen funderingen van gebouwen, huizen, asfalt en oevers beschadigen en vormen een bedreiging voor inheemse planten. De fractie van GroenLinks heeft hier de volgende vragen over:

- Heeft de gemeente in kaart op welke plaatsen de Japanse duizendknoop woekert en hoeveel locaties dat zijn?
- Zijn er in het verleden al bestrijdingsmethoden toegepast en wat hielden die in?
- Ziet de gemeente het als haar taak om de inwoners te informeren over het herkennen en bestrijden van deze woekerplant? En hoe het afval van de plant op een de juiste manier moet worden afgeleverd bij de gemeentewerf?
- Plantendeskundigen en de stichting Probos vinden dat gemeenten in een bestekbepaling de bestrijding van de Japanse duizendknoop moet opnemen. Heeft u al een dergelijke bepaling opgenomen in bestekken?
- Zo nee, bent u bereid dit te gaan doen om verdere verspreiding van deze woekerplant te voorkomen?
- Om de biodiversiteit te bevorderen zou een stadsecoloog nodig zijn om de gemeente te ondersteunen in het beleid tot verbetering van de inheemse planten en insecten.
- Is de gemeente bereid een stadsecoloog aan te stellen om zowel de biodiversiteit op de agenda te zetten en ondersteuning te geven aan het beleid in de bestrijding van de Japanse duizendknoop

Categorie  nieuws 5. Berna Mekenkamp Mensen  5. Berna Mekenkamp japanse duizendknoop donderdag, 30 mei, 2019

Maaien Bovensteweg Oosterhout

Omdat op het moment van de motie al contracten waren gesloten met aannemers, die voor de gemeente maaien, weten we dat een insectenvriendelijk maaibeheer pas vanaf het voorjaar 2020 kan worden toegepast. En dus wordt er nog steeds in Oosterhout gemaaid op het moment dat de bloemen en kruiden volop in bloei komen. Zoals vanmorgen op het eerste deel van de Bovensteweg, komende vanuit Weststad. We zien ondertussen met lede ogen en afgrijzen aan dat het blijkbaar niet anders kan tot 2020. Vanmorgen gonsde en zoemde het van de bijen en de hommels op de groenstroken op dat deel Bovensteweg. Enige tijd later was het weer insectenloos. Weg bijen, weg hommels en alle andere bestuivers…….

 

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden maaien vrijdag, 24 mei, 2019

Inbreng GroenLinks Oosterhout raadsvergadering 21 mei 2019

Bezuinigingen WMO (Van der Zanden)

Voorzitter, “zorg op maat voor iedereen die dat nodig heeft” en “aandacht en waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers”. Dat zijn de twee uitgangspunten op basis waarvan GroenLinks naar deze nota heeft gekeken. Deze uitgangspunten zijn echter niet van ons, wij hebben deze gevonden in de flyer van raadslid Piena van de gemeenteraadsverkiezingen uit 2018. Naar aanleiding van deze uitgangspunten zullen wij vanavond dan ook voorstellen in gaan dienen om de standaard scootmobiel en het mantelzorgcompliment te gaan behouden.

Voorzitter, nu het College met deze raadsnota komt om een aantal bezuinigingen door te voeren bij de WMO is het goed om nog eens te kijken wat nu eigenlijk het uitgangspunt is van de huidige WMO uit 2015. Het gaat er dan om dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen met behulp van het eigen netwerk en eventuele ondersteuning van de gemeente. Concreet gezegd gaat het dan om ouderen en mensen met een beperking. Volgens de WMO zijn gemeenten verplicht om deze groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning.

Mantelzorgcompliment

De WMO legt de nadruk op het feit dat mensen gebruik moeten maken van hun eigen netwerk om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Dit betekent dat er een groot beroep gedaan wordt op de omgeving van iemand die hulpbehoevend is. De heer Huijsmans die vorige week insprak bij de gemeenteraad verwees bijvoorbeeld naar een rapport van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, uit 2014 waaruit blijkt dat mantelzorgers tot rond de 1100 euro per jaar kwijt zijn aan kosten die te maken hebben met mantelzorg. Uit dit onderzoek blijkt ook dat 55 procent van de mantelzorgers financieel krap zit en 15 procent niet kan helpen zoals ze dat eigenlijk zou willen omdat dit te veel geld kost. Met al hun inzet en werk zorgen mantelzorgers, die gewoon gratis werken, ervoor dat in Nederland veel zorgkosten bespaard worden. De huidige mantelzorgbijdrage zien wij dan ook als een erkenning voor al het werk dat door mantelzorgers elk jaar gedaan wordt. Ook de Adviesraad Sociaal Domein pleit in haar advies over deze nota voor het handhaven van het huidige mantelzorgcompliment. Op deze manier kunnen mantelzorgers zelf bepalen op welke manier ze de mantelzorgvergoeding inzetten.

Het College geeft aan dat ze in plaats van het mantelzorgcompliment voortaan activiteiten wil gaan organiseren die inhoudelijk interessant zijn voor meerdere doelgroepen mantelzorgers. Naar onze mening hebben we het dan toch echt over iets heel anders, namelijk activiteiten om mantelzorgers te ondersteunen in hun werkzaamheden. Dat is iets dat volledig los staat van het mantelzorgcompliment.

AMENDEMENT

Scootmobiel

Voorzitter, het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap geeft in artikel 20 aan: “de staten die partij zijn nemen alle effectieve maatregelen om de persoonlijke mobiliteit van personen met een handicap met de grootst mogelijke mate van zelfstandigheid te waarborgen onder meer door” mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk hun leven moeten kunnen indelen met de hulpmiddelen die ze daarbij nodig hebben. Ze moeten hierbij ook kunnen kiezen welke hulpmiddelen ze inzetten en op welk tijdstip ze dat doen. Naar de mening van GroenLinks wordt hier niet meer aan voldaan als het voorgestelde beleid m.b.t. de scootmobielen uitgevoerd gaat worden.

In het reglement verkeersregels en verkeerstekens valt de scootmobiel onder de regeling van gehandicaptenvoertuigen. Het is dus zeer nadrukkelijk bedoeld als vervoermiddel voor mensen met beperkingen. Meer concreet gezegd, voor mensen die minder dan 100 meter kunnen lopen. Hieruit volgt dan de logische conclusie dat een scootmobiel niet zoals een elektrische fiets een algemeen gebruikelijke voorziening is, maar een individueel hulpmiddel voor iemand met een beperking. En wat betekent dat nu concreet naar de mening van GroenLinks. Op het moment dat iemand bij de gemeente Oosterhout aanklopt in het kader van de WMO en aangeeft dat hij een hulpmiddel nodig heeft omdat hij niet meer voldoende mobiel is, dient de gemeente in het kader van de WMO te gaan kijken naar de best passende oplossing is om de beperkingen op het gebied van mobiliteit zoveel mogelijk te compenseren. Dat kan dan een pas van de deeltaxi zijn, of een verwijzing naar de scootmobielpool als iemand maar heel af en toe een scootmobiel nodig heeft, maar dat kan ook een voorziening zijn zoals een standaard scootmobiel. Met andere woorden, dit betekent handhaving van de bestaande situatie waarbij ook de standaard scootmobiel een voorziening blijft die door de gemeente Oosterhout verstrekt wordt, wanneer dat nodig is.

Voorzitter, er is nog een ander argument om de standaard scootmobiel als maatwerkvoorziening te handhaven. In deze nota wordt nu wel gezegd dat mensen die voortaan maar zelf aan moeten schaffen, maar op het moment dat mensen een scootmobiel nodig hebben, hebben ze vaak al allerlei andere kosten moeten maken zoals kosten voor een rollator, eigen bijdrage zorgverzekeraar, woningaanpassingen, kosten voor leges gehandicaptenparkeerkaart, kosten voor keuringen en reiskosten naar artsen. Met andere woorden, het hebben van een beperking door ouderdom of chronisch ziek zijn kost geld. En wie chronisch ziek is, wordt vaak arm. Het steeds meer algemeen gebruikelijk maken van voorzieningen die nu nog als maatwerkvoorziening worden aangeboden, zorgt er alleen maar voor dat de al aanwezige armoede bij de groep mensen met een beperking nog groter wordt. En dat heeft vervolgens weer sociaal isolement tot gevolg en kan betekenen dat mensen eerder andere dure zorg nodig hebben. Als je nu een standaard scootmobiel wilt kopen waarmee je tot 45 kilometer kunt rijden, ben je gemiddeld een bedrag tussen de € 3.000 en € 4.000 kwijt. Volgens de cijfers van het CBS is het gemiddelde vermogen per huishouden (zonder eigen huis) per 1 januari 2017 €14.100. Het bedrag voor een standaard scootmobiel is dus een bedrag dat veel mensen niet zomaar even op kunnen hoesten. Het argument van het college dat mensen voortaan maar zelf een standaard scootmobiel aan moeten schaffen, gaat dus niet zomaar op.

Voorzitter, naast deze principiële bezwaren, die bij ons overwegen, zijn er ook nog allerlei praktische bezwaren. Gekoppeld aan deze maatregel is namelijk een uitbreiding van de scootmobielpool. Wij hebben verschillende vragen gesteld over hoe het college dit nu praktisch uitgewerkt ziet. Echte antwoorden komen er niet, want niets is nog duidelijk. Het is dus maar zeer de vraag of deze maatregel de bezuiniging op gaat leveren die er van verwacht wordt, want aan de uitbreiding van de scootmobielpool zitten nog behoorlijk wat haken en ogen. Ook al zouden wij geen principiële bezwaren hebben tegen dit voorstel, dan zouden we hier vanwege het feit dat het praktisch niet is uitgewerkt ook niet mee in kunnen stemmen. Onze praktische bezwaren kunnen in feite teruggevonden worden in de schriftelijke vragen die wij gesteld hebben.

AMENDEMENT

Scootmobiel huidige gebruikers

Het zojuist ingediende amendement moet er voor zorgen dat de standaard scootmobiel als maatwerkvoorziening behouden blijft. Dat amendement heeft zowel betrekking op de huidige gebruikers van een standaard scootmobiel die deze van de gemeente krijgen als op de mensen die per 1 januari 2020 een dergelijke standaard scootmobiel aan gaan vragen bij de gemeente. Voor het geval dat het nodig is, dienen wij nog een ander amendement in, wat inhoud dat iedereen die nu een standaard scootmobiel volgens de WMO krijgt, deze gewoon mag houden en dat de gemeente Oosterhout dus niet overgaat tot het afnemen van standaard scootmobielen van huidige gebruikers. De bestaande gebruikers van een standaard scootmobiel moeten gewoon met rust gelaten worden. Dat hoort wat GroenLinks betreft bij een betrouwbare overheid.

AMENDEMENT

Financiën

Voorzitter, tot slot het financiële plaatje. Het handhaven van de mantelzorgvergoeding in zijn huidige vorm kost een bedrag van € 175.000. Het handhaven van de standaard scootmobiel als maatwerkvoorziening een bedrag van € 89.000. Bij de behandeling van de Perspectiefnota zullen wij met een concreet dekkingsvoorstel komen voor dit bedrag van € 264.000 wat onze amendementen kosten. Dit is in lijn met onze opmerkingen bij de behandeling van de begroting 2019 waarbij wij toen samen met de PvdA naar mogelijkheden hebben gekeken en die ook benoemd hebben om wat minder op het Sociaal Domein te bezuinigen en wat meer op de rest van de begroting.

Mobiliteitsvisie (Van der Pluijm)

Toen wij in februari van dit jaar opiniërend spraken over de mobiliteitsvisie, gaven we aan positief te zijn over de grote lijn. In het concept werd er ingezet op de fiets en openbaar vervoer. De fractie van GroenLinks geeft al jaren aan dat het beeld over mobiliteit in Oosterhout die afslag moest nemen. We zijn er vanzelfsprekend erg blij mee dat dit nu gebeurt.

Wat GroenLinks betreft heeft de nadruk de afgelopen jaren te veel gelegen op bereikbaarheid en doorstroming van het autoverkeer. Fietsers en voetgangers maar ook het openbaar vervoer speelden duidelijk de tweede viool. Goed dat dit nu verandert. Onze fractie hoopt wél dat dit niet alleen op papier verandert. Het is immers een heel andere denkwijze die ook door de ambtenaren en overige adviseurs overgenomen moet worden.

Voorzitter, natuurlijk vindt GroenLinks ook de bereikbaarheid per auto van belang. Niemand is gebaat bij ellenlange files in de stad. Dat is bovendien funest voor de luchtkwaliteit. In de mobiliteitsvisie zien wij een goede verhouding ontstaan. We hopen dat het college deze lijn ook echt vast zal houden.

Kritisch blijven we over de koppeling tussen de mobiliteitsvisie in de uitvoeringsagenda. Het is goed dat er in een bijlage wordt uitgelegd hoe dit proces loopt. Maar de visie blijft wat GroenLinks betreft te weinig richtinggevend om straks tot een goede uitvoeringsagenda te komen. Wij snappen dat niet alles vooraf dichtgetimmerd hoeft te worden, maar nu voelt het alsof er informatie ontbreekt. Immers, de term visie geeft aan dat er ook een visie is over hoe de aandachtspunten worden opgelost. We horen graag van de portefeuillehouder waarom voor deze aanpak is gekozen.

Voorzitter, dan de inhoud. Hierbij gaan we niet alleen in op punten die in de visie staan, maar geven we logischerwijs ook een doorkijkje naar punten die zeker in een uitvoeringsagenda terug zullen moeten komen.

Wat betreft bereikbaarheid zit het grootste knelpunt nog steeds aan de zuidwestzijde van de stad. GroenLinks vraagt voor de oplossing daarvan een open blik. Ga in gesprek met de gemeente Breda, kijk ook naar de toeristische ontwikkelingen bij de Vrachelse Heide en zorg zo voor een integrale oplossing. Bijvoorbeeld de aansluiting van de Bredaseweg op de Lage Molenpolderweg zou een oplossing kunnen zijn, maar alleen als dit tot een significante verbetering leidt. Een andere eventuele oplossing ligt in het aansluiten van de Nieuwe Bouwlingstraat via het Bouwlingplein op de Bredaseweg.

Ga bij het onderzoeken van eventuele oplossingen aan de westzijde overigens wel verder dan alleen de automobilist. Voor fietsers zal het naar verwachting niet beter worden op het kruispunt Trommelen. Het bevreemd GroenLinks dat dit niet terugkomt in de visie. Moeten we daarvoor echt wachten op de uitvoeringsagenda?

Bij het oplossen van de problemen aan de zuidwestzijde van de stad moet wel twee dingen voorop staan. De leefbaarheid mag niet achteruit gaan en er mag zéker geen natuur verloren gaan. Vanwege de leefbaarheid benadrukken wij nu ook opnieuw dat de knip in Wilhelminakanaal-Zuid wat ons betreft gehandhaafd moet blijven. En met uw doelstellingen voor ogen, namelijk autogebruik minder vanzelfsprekend maken en meer prioriteit voor de fiets, past het weghalen van een knip niet. De capaciteit van de kruising Europaweg/Beneluxweg is nog steeds ruim voldoende.

Voorzitter, als we het over de westzijde van Oosterhout hebben dan kunnen we natuurlijk ook niets anders dan het bijna totale gebrek aan openbaar vervoer benoemen. Eerder noemden we al de mogelijkheid om lijn 327 over de Ridderstraat en Bredaseweg richting Teteringen te laten rijden. Verdient dit geen plek in de uitvoeringsagenda?

Wat betreft het langzame verkeer, zijn we erg gelukkig dat onze opmerkingen over de fietsbrug bij de Zwaaikom zijn meegenomen in de uiteindelijke visie. Een extra uitgang voor fietsers is in zo’n grote wijk wat GroenLinks betreft zeker geen overbodige luxe. Ook het meenemen van fietspaden richting de kerkdorpen in het uiteindelijke plan kan op onze instemming rekenen. GroenLinks komt al jaren op voor goede fietsverbindingen naar Dorst, Oosteind en Den Hout. Die eerste ligt er nu, die andere twee kunnen er niet snel genoeg komen! We hebben het daarbij overigens de volledige route. In het geval van Oosteind betekent dit dus dat ook de situatie op het viaduct over de Hoogstraat moet worden meegenomen. Volgens scholieren is dit een van de gevaarlijkste punten van de gemeente.

Voorzitter, de gemeenteraad bespreekt vanavond ook de parkeernormen. Deze kunnen bij nieuwe projecten mensen bewegen om eerder met de fiets, te voet of met het ov te komen. Op bestaande locaties geldt dit niet. Wij vragen daarom ook vanavond een toezegging van de portefeuillehouder over voldoende fietsparkeerplaatsen bij onder meer de winkelcentra, het centrum en het busstation. Wil het college onderzoeken hoe we deze capaciteit kunnen uitbreiden?

GroenLinks is er blij mee dat er aandacht is voor de verkeersveiligheid in schoolomgevingen. Wel vragen we ons af waarom er niet expliciet gekozen wordt voor een eenduidige oplossing voor alle scholen in Oosterhout, dat wil zeggen met dezelfde herkenbare borden, materiaalgebruik en markeringen. Kan de wethouder dit uitleggen?

Voorzitter, GroenLinks heeft in de opiniërende behandeling ook wat opmerkingen gemaakt over de grijze wegen. Zo zou het volledig afwaarderen van de Provincialeweg in Oosteind volgens ons niet logisch zijn. We zijn blij dat dit in het huidige plan is aangepast en kunnen leven met het compromis van een verblijfsgebied in het dorpshart.

Voor wat betreft de Oude Veerseweg zien we een meerwaarde in het afwaarderen van deze weg. Immers, op die manier dirigeren we automobilisten richting de nieuwe verbinding met A59 en de gemeente Geertruidenberg. Omdat het om een lengte van nog geen 2 kilometer gaat, is de extra tijd voor het openbaar vervoer bovendien slechts een halve minuut. Maar, om de weg om te vormen tot een 60 kilometer-weg is een grote verbouwing nodig. Daar is nu geen geld voor. Hoe ziet het college deze verbouwing? Wordt daarbij ook gekeken naar de verkeersveiligheid van de fietsers? Een ander type afscheiding tussen rijbaan en fietspad is zeer gewenst. Uit de ongevallenanalyse zou wel eens kunnen blijken dat deze te hoge band mede de oorzaak is van de ernstige ongevallen die hier zijn gebeurd.

Voorzitter, ik rond af. De prioriteiten bij een goed mobiliteitsbeleid in Oosterhout liggen wat GroenLinks betreft nog steeds bij meer aandacht voor fietsers en meer verkeersveiligheid. Wij zijn blij om te zien dat dit terugkomt in deze visie. Een extra lans willen we breken voor luchtkwaliteit. Die lijkt wel te varen bij de plannen die nu voorliggen, maar om echt een stap te maken is hiervoor ook overleg met buurgemeenten en Rijkswaterstaat nodig. Ga nu bijvoorbeeld eens echt aan de slag om de maximumsnelheid op de A27 langs Oosterhout omlaag te krijgen. De bewoners van Oosterheide, Slotjes-Oost en Dommelbergen zullen u dankbaar zijn!

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden raadsvergadering donderdag, 23 mei, 2019

De Arrogantie van de macht…..

De Bergsebaan, gelegen tussen restaurant De Houtse Meer en De Meerberg, is al jaren zeer fietsonveilig en moet bovendien hoognodig worden gerenoveerd. Nadat er al een aantal jaren politiek debat over is, legde het college van burgemeester en wethouders nu eindelijk een voorstel aan de gemeenteraad voor dat voorzag in een nieuwe weginrichting met rode fiets(suggestie)stroken aan beide zijden en één rijbaan in het midden. Regelmatige drempels zouden de snelheid uit het gemotoriseerde verkeer moeten halen. Dat ging niet zonder slag of stoot, want de Raad van State moest er na een beroepszaak en een schorsingsverzoek van de Milieu Vereniging Oosterhout (MVO) aan te pas komen om ruim vijfentachtig stevige bomen voor een beoogde verbreding te sparen. Ook de Fietsersbond en bewonersgroepen waren het niet eens over het aanvankelijke ontwerp. Nu, eindelijk was er consensus bereikt over hoe de weginrichting er uit moest gaan zien. De MVO was nu ook bereid een nog lopend beroep bij de Raad van State in te trekken en deed dat ook onder de voorwaarde dat geen enkele variant van nieuwe weginrichting schade zou berokkenen aan de natuur.

Beide grootste collegepartijen GB en VVD dienden gisteravond nu plotseling een motie in die er op neerkomt, dat alsnog een brede strook bos en groen achter de gespaarde bomen zal moeten verdwijnen voor de aanleg van een vrijliggend fietspad. Immers, er wordt nu plotseling niet meer uitgegaan van het opknappen van een smal fietspad dat al achter de bomen ligt, maar van de aanleg van een dubbelzijdig fietspad dat tenminste 7 meter breedte zal vergen. De ervaringen met de aanleg van het fietspad naar Dorst – waar diezelfde breedte nodig was – laten zien dat op sommige gedeelten daarvoor misschien wel 10-15 meter natuur geruimd moet worden. Aan natuurcompensatie doet dit college ook amper nog, zo stellen wij al jaren vast.

Welnu de motie werd aangenomen, hetgeen niet verwonderlijk is, want beide partijen hebben samen een meerderheid van 16 stemmen in deze raad van 31 raadsleden.

Wij vinden dat VVD en GB met deze politieke actie de betrokken belangengroepen, die zich na veel overleg eindelijk ook konden vinden in het collegevoorstel voor de nieuwe weginrichting, ernstig schofferen. Terwijl beide grootste partijen ook de mond vol hebben van burgerparticipatie en regelmatig melden dat ze zo goed willen en zullen luisteren naar mensen en organisaties die constructief meedenken en meepraten over gemeentelijk beleid. Niets is minder waar! En het is nog erger: met de MVO lag er een afspraak die leidde tot intrekking van hun beroep. Van een betrouwbare gemeentelijke overheid is hier nu echt geen enkele sprake meer. Plaatsvervangende schaamte heeft zich van ons meester gemaakt. Een nieuwe beroepsprocedure tot bij de Raad van State ligt in het verschiet. Neem daar maar gif op in. Dat betekent dat de weg er de komende jaren onveilig bij zal blijven liggen. Terwijl de aannemers nu klaarstonden om er mee te beginnen. We mogen nu hopen dat een verbrede weg, breder dan de huidige, met alle natuuraantasting vandien, eveneens geen genade kan vinden in de ogen van de rechter. De onbegrijpelijke machts-move die nu plaatsvond, zal dan niet leiden naar een eerste aanzet voor een Westelijke rondweg dwars door de natuur en open landschap, zoals VVD daar al jaren voor pleit.

En oh ja, waar we ook nog op kunnen hopen: dat het college de rug rechthoudt, achter zijn eigen raadsvoorstel blijft staan en de motie naast zich neerlegt.

Jan Boers/GroenLinks

Categorie  nieuws 6. Jan Boers Mensen  6. Jan Boers donderdag, 23 mei, 2019

GroenLinks Oosterhout met het Museumkwartier in gesprek.

Een groot probleem voor de mensen in de buurt blijft het parkeren, dit hebben we in onze vorige huis aan huis acties ook te horen gekregen, de buurt kan het niet eens worden over een goed parkeerbeleid. Verschillende personen pleiten voor het verschaffen van vergunningen en weer anderen willen geen vergunningen. Veel mensen parkeren blijkbaar hun auto's in de straat om naar het centrum te gaan of naar de horeca gelegenheden in de buurt.

Natuurlijk hebben we het ook gehad met de buurtbewoners van het Museumkwartier over de aankomende verkiezingen voor het Europees parlement en hoe belangrijk het is om je te laten horen. Voor een groen en sociaal Europa stem je 23 mei natuurlijk op GroenLinks!

Categorie  nieuws Wesley Kuipers Mensen  Wesley Kuipers dinsdag, 21 mei, 2019

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over sluiting Lievenshove

In de aanwijzing staat dat Juzt uiterlijk 15 mei 2019 moet voldoen aan 6 van de 7 concrete punten die door de inspectie in hun aanwijzing genoemd worden. Naar aanleiding van deze aanwijzing zijn de laatste jongeren op 7 mei vertrokken bij Lievenshove.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen.

In het “Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd" staat per onderdeel een overzicht van de relevante wet- en regelgeving waarop getoetst wordt. Hierin wordt onder andere verwezen naar artikel 20 van het “Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind”. Dit verplicht de Staat om extra bescherming te bieden aan kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen verblijven. De Staat moet zorgen voor een geschikt alternatief, zoals plaatsing in een pleeggezin of in een instelling voor kinderzorg. Bij de keuze van de meest geschikte oplossing, zal rekening gehouden moeten worden met de culturele achtergrond van het kind.

 1. Is het College van mening dat de zorg die door Juzt geleverd werd aan de jongeren die in Lievenshove verbleven niet meer voldeed aan de algemene richtlijnen zoals die zijn vastgelegd in het “Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind”?

Artikel 2.6 van de Jeugdwet geeft aan: “Het College is er in ieder geval verantwoordelijk voor dat er een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod is om aan de taken als bedoeld in artikel 2.2, 2.3 en 2.4 tweede lid, onderdeel b, te kunnen voldoen”. Deze taken zijn kort samengevat preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

 1. Is er volgens het College wel of niet sprake geweest van een kwalitatief toereikend aanbod van Juzt zoals dit beschreven wordt in de Jeugdwet? Waarom is dit wel of niet het geval?

Op het terrein van Lievenshove was sprake van een grote mate van drugsoverlast. Allerlei soorten drugs werden hier door dealers verhandeld aan de jongeren die bij Lievenshove verbleven. Volgens artikel 13b, lid 1 van de Opiumwet kan een burgemeester een last onder bestuursdwang opleggen wanneer “in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I (harddrugs) of II (softdrugs) wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is”.

De richtlijnen van het Openbaar Ministerie geven aan dat wanneer een hoeveelheid drugs wordt aangetroffen die boven de norm voor eigen gebruik ligt tot (tijdelijke) sluiting overgegaan kan worden.

 1. Was er bij Lievenshove sprake van een situatie dat het hierboven genoemde artikel 13b, lid 1 van de Opiumwet toegepast kon worden om een last onder bestuursdwang op te leggen en over te gaan tot (gedeeltelijke) sluiting van het terrein vanwege de aanwezigheid van drugs?
 2. Indien het antwoord op vraag 3 bevestigend is, waarom is dan niet overgegaan tot deze mogelijkheid die de Opiumwet biedt?
 3. Indien het antwoord op vraag 3 ontkennend is, waarom was er dan geen sprake van een situatie waardoor op basis van de Opiumwet overgegaan kon worden tot (gedeeltelijke) sluiting van het terrein vanwege de aanwezigheid van drugs?
 4. Welke andere maatregelen zijn er door de gemeente Oosterhout respectievelijk de politie genomen om de verkoop en het gebruik van drugs op het terrein van Lievenshove tegen te gaan?

De inspectie geeft aan dat er geen integraal onderwijsaanbod was voor de jongeren en dan jeugdigen ook geen onderwijs volgden zonder een voldoende passende dagbesteding.

 1. Betekent dit dat er bij Lievenshove sprake was van een situatie dat (bepaalde) jeugdigen geen onderwijs kregen terwijl ze wel leerplichtig waren volgens de wet?
 2. Als het antwoord op vraag 7 bevestigend is, was de leerplichtambtenaar van de gemeente Oosterhout op de hoogte van het feit dat het onderwijsaanbod voor (bepaalde) jeugdigen op Lievenshove niet voldeed?
 3. Wanneer en op welke manier is Lievenshove hierop aangesproken door de leerplichtambtenaar?
 4. Wanneer en op welke manier zijn de voogd(en) van de desbetreffende jeugdigen hierop aangesproken door de leerplichtambtenaar omdat zij in eerste aanleg verantwoordelijk zijn voor het niet naar school gaan van deze jeugdigen?
 5. Welke maatregelen zijn genomen richting Lievenshove betreffende het onvoldoende onderwijsaanbod voor (bepaalde) jeugdigen en op welke manier heeft Lievenshove aan deze maatregelen uitvoering gegeven?
 6. Heeft het Warandecollege sinds 2015 zicht gehad op het feit op de jeugdigen die bij Lievenshove woonden ook daadwerkelijk onderwijs kregen op het Warandecollege?
 7. Zijn er vanuit het Warandecollegeat zich op het terrein van Lievenshove bevindt, signalen naar de gemeente respectievelijk de leerplichtambtenaar afgegeven betreffende het onderwijsaanbod voor de jeugdigen van Lievenshove? Wanneer zijn deze signalen afgegeven en wat was de inhoud hiervan?

De inspectie geeft aan dat er sprake is van een gebrek aan individuele behandeling bij de jeugdigen die zich in Lievenshove bevinden. Volgens het rapport “Sturing en beheersing uitgaven voor jeugdhulp” van Andersson Elffers Felix uit april 2018 heeft de gemeente Oosterhout in de jaren 2015 tot en met 2017 jaarlijks een bedrag tussen de € 2 en € 2,3 miljoen aan Juzt betaald voor residentiële zorg.

 1. Op welke manier en wanneer heeft de gemeente sinds 2015 gecontroleerd of de residentiële zorg waarvoor de gemeente Oosterhout Juzt betaalt ook daadwerkelijk geleverd is, volgens de eisen die hiervoor gelden? Wat was de conclusie van deze controles?
 2. Wanneer en op welke manier heeft de gemeente Juzt sinds 2015 aangesproken op het feit dat de geleverde residentiële zorg op Lievenshove niet voldeed aan de daarvoor gestelde eisen?
 3. Op welke manier en wanneer is er overleg gevoerd met Juzt om te komen tot een oplossing met betrekking tot de problematiek bij de locatie Lievenshove?
 4. Is Juzt ooit in gebreke gesteld voor het niet nakomen van hun contractuele verplichtingen?

Naast residentiële zorg neemt de gemeente Oosterhout bij Juzt ook ambulante hulp af. Dit bedrag is vanaf 2015 gestegen van € 535.000 naar € 890.000 blijkt uit het rapport van Andersson Elffers Felix.

 1. Op welke manier en wanneer heeft de gemeente sinds 2015 gecontroleerd of de ambulante zorg waarvoor de gemeente Oosterhout Juzt betaalt ook daadwerkelijk geleverd is, volgens de eisen die hiervoor gelden? Wat was de conclusie van deze controles?
 2. Indien er sprake was van een negatieve conclusie, wanneer en op welke manier heeft de gemeente Juzt sinds 2015 aangesproken op het feit dat de geleverde ambulante zorg op Lievenshove niet voldeed aan de daarvoor gestelde eisen? Is Juzt ooit in gebreke gesteld voor het niet nakomen van hun contractuele verplichtingen?
 3. Op welke manier gaat de gemeente Oosterhout Juzt (extra) controleren om te zien of de kwaliteit van diensten die zij nu nog leveren aan de gemeente Oosterhout voldoet aan de geldende eisen?

Aanwijzing 2 van de inspectie zegt dat professionals moeten zorgen voor continuïteit van de hulp. Jeugdigen moeten weten wanneer zij verhuizen en waar zij naar toe verhuizen (criterium 1.1.3 van het “Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd”. Uit een artikel van BN de Stem van 9 mei 2019 volgt dat er bij de ouders sprake is van een grote onzekerheid betreffende de verhuizing van de laatste jongeren uit Lievenshove?

 1. Heeft de verhuizing van de laatste jongeren uit Lievenshove plaatsgevonden op een manier die past binnen het “Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd”?
 2. Op welke manier zijn deze jongeren en hun ouders betrokken bij de verhuizing vanuit Lievenshove naar een andere locatie? Hebben zij volwaardig mee kunnen denken en praten bij deze beslissing? Zijn hun meerdere keuzemogelijkheden geboden?
 3. Op welke manier en wanneer heeft de gemeente Oosterhout ingegrepen om ervoor te zorgen dat de verhuizing van de laatste jongeren plaats zou vinden op een verantwoorde manier?
 4. Vindt de gemeente de verhuizing van de laatste jeugdigen passend? Is er bijvoorbeeld voldoende rekening gehouden met het feit dat sommige jeugdigen een opleiding volgen welke afgebroken moest worden? Een aantal jeugdigen zijn immers verplaatst naar een nieuwe instelling op flinke afstand van Oosterhout.

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd volgt sinds 2016 jeugdzorginstelling Juzt intensief. Zeker sinds de aankondiging tot sluiting zijn er regelmatig artikelen in de media verschenen waar geklaagd is over de gebrekkige zorg.

 1. Op welke tijdstippen heeft de gemeente Oosterhout contact gehad met de inspectie over de situatie bij Lievenshove? Welke boodschap is op die momenten overgebracht aan de inspectie betreffende Lievenshove?
 2. Wanneer het antwoord op deze vraag ontkennend is, waarom heeft de gemeente Oosterhout dan geen contact gehad met de inspectie over de situatie bij Lievenshove?
 3. Heeft de gemeente in deze contacten bij de inspectie aangedrongen op het nemen van maatregelen richting Lievenshove? Om welke maatregelen gaat het dan en wanneer is hierop aangedrongen?
 4. Heeft de gemeente richting de inspectie aangedrongen op het sluiten van Lievenshove? Zo ja, wanneer is dat gebeurd? Zo nee, waarom is daar door de gemeente niet op aangedrongen?
Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden lievenshove woensdag, 15 mei, 2019

Persbericht GroenLinks Oosterhout over bezuinigingen WMO

GroenLinks staat voor een sociaal beleid waarin ook mensen met beperkingen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en mantelzorg gewaardeerd wordt. 

GroenLinks wil dat mensen hun scootmobiel blijven houden
Iedereen die nu gebruik maakt van een standaard scootmobiel die door de gemeente verstrekt is, mag deze van GroenLinks behouden. Tijdens de vergadering van 21 mei zal GroenLinks een concreet voorstel indienen waarin staat dat de gemeente niet overgaat tot het afnemen van deze standaard scootmobielen van de huidige mensen die hier gebruik van maken.

GroenLinks wil dat de standaard scootmobiel verstrekt blijft worden door de gemeente Oosterhout
Op dit moment worden door de gemeente Oosterhout via de WMO een standaard scootmobiel verstrekt als iemand deze nodig heeft om voldoende aan de samenleving deel te kunnen blijven nemen. Dit gebeurd pas nadat een drietal maanden gebruik is gemaakt van de scootmobielpool en duidelijk is, dat iemand ook regelmatig een standaard scootmobiel nodig heeft. Ook met ingang van 1 januari 2020 moet dit mogelijk blijven

GroenLinks staat voor het behouden van het mantelzorgcompliment
Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol bij de zorg voor hun naasten. Mensen die zorg nodig hebben kunnen hierdoor langer thuis blijven wonen en doen zo minder snel een beroep op duurdere zorgvoorzieningen. Mantelzorg dient dan ook gewaardeerd te worden door het huidige mantelzorgcompliment van €200 per jaar te behouden. Ook hiervoor zullen wij in de vergadering van 21 mei een voorstel indienen.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden Wmo dinsdag, 14 mei, 2019

Jacqueline Kuhlmann voorzitter GroenLinks Oosterhout

Mijn naam is Jacqueline Kuhlmann, 45 jaar en geboren en getogen Oosterhoutse. Ik werk in het speciaal basisonderwijs. Daarnaast ben ik actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties.Sinds twee jaar ben ik lid van de steunfractie van GroenLinks. Met de andere fractie- en steunfractieleden praat, denk en werk ik mee voor Oosterhout.En vanaf nu dus ook als voorzitter van GroenLinks Oosterhout. Samen met het bestuur, de GroenLinks raadsfractie en de leden wil ik groeien zodat we als GroenLinks nog meer dan we nu al zijn, een stabiele factor in Oosterhout blijven. Een partij die er toe doet!

Groeien doen we samen. En daarbij realiseren we ons als GroenLinks Oosterhout dat voor de meeste inwoners van Oosterhout de politiek zich afspeelt in hun huis, straat, buurt en wijk en niet enkel in de raadzaal. Het is belangrijk oog te houden voor de mensen om ons heen en onze omgeving. Ik hoop jullie snel te ontmoeten bij een GroenLinks activiteit. Met vragen of suggesties kunnen jullie altijd terecht bij GroenLinks Oosterhout. Wil je iets aan mij kwijt, mail me dan; jacqueline.groenlinks@gmail.com

Spreek je uit

Jacqueline Kuhlmann, voorzitter.

 

Categorie  nieuws 7. Jacqueline Kuhlmann Mensen  7. Jacqueline Kuhlmann GroenLinks zondag, 12 mei, 2019

GroenLinks Oosterhout gaat in gesprek met bewoners Natuurkundigenbuurt: de wijk krijgt een 8

De bewoners zijn lovend over de nabijheid van het bos. Ook zijn ze erg tevreden met het groen in hun wijk en de ruime opzet van de buurt. De nabijheid van het winkelcentrum Zuiderhout maakt het voor de bewoners helemaal af.

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Zo vinden meerdere bewoners dat het onderhoud van het groen wel wat beter kan. Ook blijft er hier en daar wat te veel onkruid staan volgens de bewoners. Daarnaast is er wel eens sprake van parkeeroverlast. GroenLinks gaat deze pijnpunten waar mogelijk natuurlijk aanpakken!

Categorie  nieuws 3. Uhro van der Pluijm Mensen  3. Uhro van der Pluijm Huis Aan Huis actie zondag, 12 mei, 2019

GroenLinks Oosterhout voert campagne

Daarom deelden vrijwilligers van GroenLinks Oosterhout flyers uit en ging men in gesprek met Oosterhouters over de aankomende verkiezingen om vooral te gaan stemmen voor het Europees Parlement op 23 mei 2019.

Categorie  nieuws donderdag, 9 mei, 2019

Schriftelijke vragen GroenLinks over project BeweegSaam

Sinds 2 jaar wordt in zwembad de Warande het project BeweegSaam georganiseerd. Dit gezamenlijke initiatief van de gemeente Oosterhout en een aantal andere organisaties is een vorm van dagbesteding. Het is een combinatie van sporten, bewegen, behandeling, revalidatie, cognitieve training en sociale activering in zwembad de Warande.

Naar aanleiding van het invoeren van deze eigen bijdrage hebben wij als GroenLinks signalen ontvangen dat dit er voor een aantal deelnemers toe heeft geleid dat ze om financiële redenen niet meer deel kunnen nemen aan dit project.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen.

 1. Is het College het met GroenLinks eens dat het een slechte zaak is dat deelnemers aan BeweegSaam zonder een indicatie om financiële redenen af moeten haken nu er een eigen bijdrage is ingevoerd?
 2. Kan het College nagaan bij hoeveel mensen is er sprake is van het stoppen met deelname aan BeweegSaam om financiële redenen?
 3. Is het College bereid om wanneer mensen om financiële redenen af moeten haken te regelen dat zij toch aan BeweegSaam deel kunnen nemen? Hierbij kan dan gedacht worden aan het niet heffen van een bijdrage of het vragen van een lagere bijdrage. Zo ja, op welke manier gaat dit dan gebeuren? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het voor deelnemers die voldoen aan de inkomens- en vermogenseisen van het minimabeleid mogelijk om de eigen bijdrage voor BeweegSaam op deze manier terug te krijgen?
 5. Zo nee, is het College dan bereid om het minimabeleid zodanig aan te passen dat dit alsnog mogelijk wordt?

 

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden schriftelijke vragen beweegsaam dinsdag, 30 april, 2019

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over natuurcompensatie

GroenLinks heeft in dit kader een aantal vragen:

 1. Heeft het college een overzicht van de in het verleden verwezenlijkte projecten, waarbij natuur verloren ging en waarbij besloten werd dat deze natuur ergens anders gecompenseerd zou worden?
 2. Zo ja, wil het college een dergelijk overzicht aan de raad beschikbaar stellen en zo nee, wilt uw college zo’n overzicht opstellen en aan de raad ter hand stellen?
 3. In concreto voor wat betreft de natuurcompensatie als gevolg van de aanleg van bedoeld fietspad. Dit zou worden verwezenlijkt in de Oranjepolder, noordelijk van de IVN-tuin. Kan het college aangeven of dit met de nodige voorrang kan plaatsvinden aangezien bedoelde locatie al langer in beeld is om een natuurlijker karakter te gaan krijgen?
 4. Kan het college ook voor de andere natuurcompensatieprojecten duiden wanneer deze uitgevoerd kunnen worden en op welke locaties.
Categorie  nieuws 6. Jan Boers Mensen  6. Jan Boers natuurcompensatie woensdag, 24 april, 2019

Inbreng GroenLinks Oosterhout raadsvergadering 23 april 2019

Mondelinge vraag parkeerplaatsen Sint-Catharinadal (Van der Zanden)

Voorzitter, op 20 april stond in BN de Stem een artikel over de plannen om een parkeerplaats aan te leggen op het terrein van Sint-Catharinadal. De toegang van deze parkeerplaats zal via de Kloosterdreef zijn. Op dit moment betekent dit dat er in de Kloosterdreef aan de kant van de Hoogstraat een opening gemaakt moet worden richting het terrein van het klooster waarbij zeker enkele bomen zullen sneuvelen. Het gevolg hiervan zal extra verkeer zijn op de historische Kloosterdreef. Een weg die gezien de bestrating van kinderkopjes niet geschikt is voor veel verkeer. Dit is overigens een van de voorgenomen ontwikkelingen binnen het beschermd stadsgezicht dat de Heilige Driehoek is. GroenLinks maakt zich dan ook zorgen over allerlei ontwikkelingen die in dit gebied aangekondigd worden en het historische karakter ervan zullen gaan aantasten.

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan de wethouder?

 1. Bent u het met GroenLinks eens dat de nog aan te leggen parkeerplaats op het terrein van Sint-Catharinadal niet via de historische Kloosterdreef ontsloten dient te gaan worden?
 2. Gaat het College inzetten op een ontsluiting van deze nog aan te leggen parkeerplaats via de Hoogstraat wat verkeerskundig prima mogelijk is?

Participatiewet (Van der Zanden)

Voorzitter, in de raadsvergadering van 21 januari 2014 heeft de gemeenteraad de Visienota Participatie aangenomen. Dit vooruitlopend op de nieuwe Participatiewet die op 1 januari 2015 is ingegaan. De nota zoals deze vandaag door de gemeenteraad besproken wordt, gaat vooral in op het onderdeel re-integratie en activering van de Participatiewet. In de Visienota uit 2014 wordt er onderscheid gemaakt in een viertal groepen van mensen met een uitkering. Is de persoon wel of niet in staat om te gaan werken in een betaalde baan en wil de persoon wel of niet gaan werken in een betaalde baan. Hierdoor ontstaan er een viertal groepen van mensen met een uitkering. In de nota met betrekking tot de Participatiewet waar vandaag over gesproken wordt, gaat het vooral om de mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en op dit moment nog niet aan de slag kunnen in een betaalde baan.

Wij hebben als GroenLinks dan ook als eerste een aantal schriftelijke vragen gesteld, welke inspanningen de gemeente de afgelopen jaren heeft verricht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in elk geval weer te laten deelnemen aan de samenleving. Zo geeft het College op de vraag:

‘’In het tweede halfjaar van 2018 zijn ruim 40 mensen geplaatst bij organisaties waar vrijwilligerswerk verricht kan worden. Hoeveel mensen zijn er (per jaar) vanaf 2015 bij dit soort organisaties geplaatst?”

als antwoord:

“Vanaf de tweede helft van 2018 is in het kader van activering gestart met het intensiveren van het plaatsen van uitkeringsgerechtigden in vrijwilligerswerk. Een belangrijke reden hiervan was de wens van de nieuwe portefeuillehouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid om hier meer aandacht aan te geven. In voorgaande jaren ging het vooral om incidentele plaatsingen, hiervan hebben wij geen concrete cijfers beschikbaar.”

Kort samengevat wordt er dus eigenlijk gezegd: Er is bijna niets gebeurd. Ook op een meer algemene schriftelijke vraag over deze groep mensen met een uitkering komt als antwoord dat er enkel incidenteel zaken gebeurd zijn. Het gevolg daarvan is dat mensen die al een grote achterstand tot de arbeidsmarkt in het bijzonder en ook vaak de samenleving in het algemeen en dus juist de hulp van de gemeente nodig hebben, deze hulp de afgelopen jaren niet gekregen hebben. Ondanks dat dit wel een onderdeel was van de Visienota Participatie uit 2014.

Kan de wethouder aangeven waarom pas vier jaar na de invoering van de Participatiewet serieus werk gemaakt gaat worden van het begeleiden door de gemeente van die mensen met een uitkering die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben?

Voorzitter, dan kom ik nu bij mijn tweede punt en dat is de tegenprestatie. In de raadsvergadering van 21 januari 2014 heeft de gemeenteraad een amendement van GroenLinks m.b.t. deze tegenprestatie aangenomen. De kern van dit amendement is dat het principieel onjuist is dat van burgers als tegenprestatie voor een uitkering een tegenprestatie in de vorm van onbetaald werk wordt gevraagd. Als er werk is dat gedaan moet worden, dan moet iemand daar gewoon voor betaald worden. Wel mag van mensen met een uitkering gevraagd worden om vrijwilligerswerk of mantelzorg uit te voeren. Onze mening over de tegenprestatie is nu in 2019 nog steeds hetzelfde als toen in 2014. Uit de antwoorden op schriftelijke vragen blijkt dat het College de afgelopen jaren dit toegevoegde uitgangspunt van de Participatiewet keurig netjes heeft uitgevoerd. In de antwoorden lezen wij ook dat dit ook de komende jaren het beleid van dit College zal blijven, maar wij willen op dit gebied toch nog even de puntjes op de i zetten.

Uit de antwoorden van het College trekken wij de volgende conclusies:

 1. Het uitgangspunt is om mensen met een uitkering te activeren met behulp van activiteiten die passen bij de persoon en dit niet te doen met een tegenprestatie;
 2. Het uitvoeren van werkzaamheden door mensen met een uitkering vindt altijd plaats in het kader van een individueel re-integratie-traject dat erop gericht is om mensen tijdelijk werkervaring op te laten doen.

Graag horen wij van de wethouder of dit een juiste samenvatting is van het voorgenomen beleid van het College op dit gebied.

Voorzitter, op een onderdeel hebben wij nog een verduidelijkende vraag. Zoals aangegeven staat het activeren van mensen met activiteiten die bij de persoon passen centraal. Uit het antwoord van het College is ons echter nog niet duidelijk hoe mantelzorg en vrijwilligerswerk in dat kader gezien wordt.

Graag een nadere toelichting van de wethouder hierop.

Categorie  nieuws 1. Willem-Jan van der Zanden Mensen  1. Willem-Jan van der Zanden participatiewet woensdag, 24 april, 2019

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over maaien en zwerfafval

In opdracht van het gemeentebestuur worden gazons en grasstroken binnen de bebouwde kom gemaaid, in de meeste of wellicht in alle gevallen door ingehuurde aannemers. De werknemers van de betreffende bedrijven maaien daarbij behalve het gras ook alle op dat moment aanwezig afval in het gras kapot. Dat betekent dat allerhande afval zoals plastic flesjes, lege blikjes en piepschuim fijngemalen na de maaibeurt op het gras achterblijft in de vorm van tientallen of honderden stukjes kleine plastic of aluminium deeltjes. In zulke hoeveelheden dat deze ook niet meer door onze Zappers verwijderd kunnen worden. Het meeste blijft vervolgens liggen en biedt een vervuilde blik. Erger is dat met regelmaat huisdieren door de vaak vlijmscherpe deeltjes door gewond raken.

Zappers die de gemeente hierover benaderden, werd te verstaan gegeven dat de betreffende aannemers volgens contract niet eerst aanwezig afval hoeven te verwijderen alvorens te gaan maaien. Vervelend is dat frustratie bij de Zappers vervolgens aanwezig blijft.

GroenLinks stelt uw college daarom de volgende vragen:

 1. Is genoemde problematiek uw college bekend?
 2. Wil het college bewerkstelligen dat in de contracten met de betreffende aannemers wordt opgenomen dat alvorens gemaaid wordt eerst het zichtbare afval wordt verwijderd?
 3. Of, wanneer dat niet de beste oplossing is, op een andere manier te bewerkstelligen dat afval wordt verwijderd voordat gemaaid gaat worden?
Categorie  nieuws 6. Jan Boers Mensen  6. Jan Boers jan b woensdag, 24 april, 2019

Pagina's